Koninklijk Besluit van 13 december 2012
gepubliceerd op 21 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discoth

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011474
pub.
21/12/2012
prom.
13/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 42;

Overwegende dat omwille van de recente uitbreiding van het toepassingsgebied van deze beslissing tot kamers van logiesverstrekkende bedrijven, er binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze beslissing een evaluatie dient plaats te vinden;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen bindend wordt verklaard, de als bijlage overgenomen beslissing van 14 november 2012, inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 of op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, indien deze bekendmaking later is dan 1 januari 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage Beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.In uitvoering van de artikelen 41 en 42 van de wet van 30 juni 1994, die aan de producenten van fonogrammen en aan de uitvoerende kunstenaars recht geeft op een billijke vergoeding voor de openbare mededeling van fonogrammen, wordt het bedrag van deze billijke vergoeding voor de directe of indirecte mededeling van fonogrammen in de onderhavige overeenkomst bepaald voor in de in artikel 3 opgesomde uitbatingen.

Art. 2.De billijke vergoeding is in haar geheel en ondeelbaar verschuldigd door de uitbater, zoals bepaald in artikel 5, 1°, en zij moet vooruit worden betaald. Afdeling 2. - Bepalingen

Art. 3.In de onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder uitbating : 1° Horeca-inrichting : elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaliteit, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar logies worden aangeboden en/of waar maaltijden en/of dranken voor consumptie al dan niet ter plaatse worden bereid en/of opgediend, en dit zelfs gratis. Worden gelijkgesteld met een Horeca-inrichting : alle voor het publiek toegankelijke plaatsen of lokaliteiten waar leden van een vereniging of van een groepering en hun genodigden en/of bezoekers bijeenkomen, en dit ongeacht de toegangsvoorwaarden, om er logies en/of maaltijden en/of dranken te gebruiken; 2° Discotheek - dancing : elke uitbating zoals bepaald in 1°, met een voor dans geschikte inrichting en/of uitrusting, waaronder op een niet-limitatieve en niet-cumulatieve wijze een permanente dansvloer, een aangepaste muziekinstallatie, lichtinstallatie of decoratie wordt verstaan.3° Gemengde inrichting : elke uitbating waar in afzonderlijke en door een vaste constructie duidelijk van elkaar gescheiden ruimten een Horeca-inrichting en een discotheek-dancing, zoals bepaald in respectievelijk 1° en 2°, worden uitgebaat.4° Horeca inrichting met regelmatige dans (danscafé, dans-restaurant, ) : elke Horeca inrichting zoals gedefinieerd onder 1° die regelmatig de mogelijkheid biedt tot dans op een deel van de oppervlakte die prioritair bestemd is voor de Horeca inrichting.5° Seizoeninrichting : elke uitbating zoals bepaald in 1°, 2°, 3° of 4°, die in de loop van een kalenderjaar minstens drie achtereenvolgende maanden gesloten is.6° Terras : elke niet door een vaste dakconstructie beschermde plaats of lokaliteit behorende tot een inrichting zoals bepaald bovenaan (1°, 2°, 3°, 4° en 5° ), waar gedurende een beperkte periode van het jaar maaltijden en/of dranken worden bereid en/of opgediend in open lucht, en dit zelfs gratis.7° kamer van logiesverstrekkende inrichting : een kamer die voor klanten voor minstens een volledige nacht te huur is met het oog op logies van deze klanten, in een hotel, gîte, bed&breakfast, bungalow, chalet en alle andere inrichtingen die logies verstrekken met uitzondering van jeugdherbergen.

Art. 4.In de onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder : 1° Permanente oppervlakte : de oppervlakte van de vloeren (van muur tot muur) van de in artikel 3 vermelde plaatsen of lokaliteiten waar een openbare mededeling van fonogrammen is en waar gewoonlijk logies worden aangeboden en/of waar gewoonlijk maaltijden en/of dranken worden bereid en/of opgediend.De oppervlakte van de kamers in logiesverstrekkende bedrijven wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de permanente oppervlakte. 2° Occasionele oppervlakte : de oppervlakte van de vloeren (van muur tot muur) van de in artikel 3 vermelde plaatsen of lokaliteiten waar een openbare mededeling van fonogrammen is en waar niet-permanent logies worden aangeboden en/of waar niet-permanent maaltijden en/of dranken worden bereid en/of opgediend door de uitbater.3° Totale oppervlakte : de som van de permanente en occasionele oppervlaktes.

Art. 5.In de onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder : 1° Uitbater : elke natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor eigen rekening en in welke hoedanigheid ook, een inrichting zoals bepaald in artikel 3 uitbaat.2° Beheersvennootschappen : de collectieve beheersvennootschappen die de uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen alsook de collectieve beheersvennootschappen die de producenten van fonogrammen vertegenwoordigen, of hun mandataris die belast wordt met het innen van de billijke vergoeding.3° Billijke vergoeding : de vergoeding verschuldigd voor elke directe of indirecte mededeling van fonogrammen.Een jaarlijks tarief dekt de periode van 1 januari tot 31 december. Afdeling 3. - Billijke vergoeding

Onderafdeling 1. -Tarief Horeca-inrichting - permanente oppervlakte

Art. 6.Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding wordt bepaald in functie van de permanente oppervlakte van de Horeca-inrichting, ongeacht het aantal openingsdagen, volgens het hiernavolgend tarief, excl. btw :

Oppervlakte / Surface


Tot/Jusqu'à 100 m2

134,04 €

Tot/Jusqu'à 200 m2

167,63 €

Tot/Jusqu'à 300 m2

201,23 €

Tot/Jusqu'à 400 m2

234,86 €

Tot/Jusqu'à 500m2

268,45 €

Voor elke begonnen schijf van/Par tranche supplémentaire entamée de 200 m2

60,01 €


Onderafdeling 2. - Tarief Horeca-inrichting occasionele oppervlakte

Art. 7.Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding verschuldigd voor de occasionele oppervlakte wordt als volgt bepaald : 1° indien de occasionele oppervlakte niet door een vaste constructie afgescheiden is van de permanente oppervlakte van de horeca-inrichting, wordt de occasionele oppervlakte toegevoegd aan de permanente oppervlakte en wordt het totaal bedrag van de billijke vergoeding berekend in toepassing van het in artikel 6 vermelde tarief;2° in de andere gevallen bedraagt de billijke vergoeding verschuldigd voor de occasionele oppervlakte 50 % van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij toepassing van het tarief vermeld in artikel 6. Onderafdeling 3. - Tarief discotheken-dancings en horeca inrichtingen met regelmatige dans

Art. 8.Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding wordt bepaald op grond van de totale oppervlakte van de discotheek-dancing en van het aantal openingsdagen per week of per maand, volgens het volgende tarief exclusief btw :

Oppervlakte Surface

1 d/w of 4d/m 1 jr/s ou 4 jrs/m

2 d/w of 8 d/m 2 jrs/s of 8 jrs/m

3d/w of 12d/m 3 jrs/s of 12 jrs/m

4 d/w of +dan 12 d/m 4 jrs/s ou + de 12 jrs/m

Tot/Jusqu'à 50 m2

374,09 €

579,84 €

748,18 €

860,42 €

Tot/Jusqu'à 100 m2

623,50 €

966,41 €

1 246,98 €

1 434,03 €

Tot/Jusqu'à 150 m2

708,77 €

1 082,06 €

1 391,53 €

1 584,73 €

Tot/Jusqu'à 200 m2

765,64 €

1 159,16 €

1 487,90 €

1 685,62 €

Tot/Jusqu'à 250 m2

936,22 €

1 390,41 €

1 777,02 €

1 987,56 €

Tot/Jusqu'à 300 m2

1 049,96 €

1 544,62 €

1 969,76 €

2 188,81 €

Tot/Jusqu'à 350 m2

1 305,84 €

1 891,54 €

2 403,43 €

2 641,67 €

Tot/Jusqu'à 400 m2

1 476,43 €

2 122,85 €

2 692,51 €

2 808,04 €

Tot/Jusqu'à 500 m2

2 045,07 €

2 893,80 €

3 656,20 €

3 949,94 €

Tot/Jusqu'à 600 m2

2 643,63 €

3 726,50 €

4 690,58 €

5 022,29 €

Tot/Jusqu'à 700 m2

3 361,91 €

4 725,83 €

5 931,85 €

6 309,14 €

Tot/Jusqu'à 800 m2

4 199,90 €

5 891,67 €

7 379,99 €

7 810,43 €

Tot/Jusqu'à 900 m2

5 157,59 €

7 222,71 €

9 033,66 €

9 526,20 €

Tot/Jusqu'à 1 000 m2

6 235,00 €

8 729,00 €

10 911,26 €

11 454,10 €

Voor iedere bijkomende schijf van 100 m2 Par tranche entamée extra de 100 m2

897,81 €

1 250,60 €

1 554,74 €

1 608,60 €


Art. 9.Er is een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd voor de occasionele openingsdagen, dit wil zeggen de dagen waarop de discotheek-dancing voor het publiek toegankelijk is buiten de normale openingsdagen die voor het bepalen van de in artikel 8 vermelde bedragen in aanmerking worden genomen.

Deze aanvullende billijke vergoeding is gelijk aan het bedrag vermeld in kolom 1 van het tarief discotheek-dancing van artikel 8, gedeeld door 52 en vermenigvuldigd met het aantal occasionele openingsdagen.

Art. 10.Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing voor horeca inrichtingen met regelmatige dans wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de inrichting in toepassing van het tarief hieronder :

Oppervlakte Surface

Jaarlijks tarief Tarif annuel

Tot 50 m2

476,97 €

Tot 100 m2

794,96 €

Tot 150 m2

895,42 €

Tot 200 m2

962,40 €

Tot 250 m2

1.163,32 €

Tot 300 m2

1.297,29 €

Tot 350 m2

1.598,69 €

Tot 400 m2

1.799,64 €

Tot 500 m2

2.469,44 €

Extra 100 m2

715,62 €


Onderafdeling 3bis. - Tarief kamers in logieverstrekkende inrichtingen

Art. 10bis.Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing voor kamers van logiesverstrekkende inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3, 7° wordt bepaald in toepassing van het tarief hieronder :

Comfortklasse/ Classe confort

Jaarlijks tarief / Tarif annuel

Comfortklasse 1 : geen of 1 ster / korenaar Classe confort 1 : pas ou 1 étoile/épi

2,62 € per kamer per jaar € /par chambre par année

Comfortklasse 2 : 2 sterren / korenaren Classe confort 2 : 2 étoiles/épis

3,17 € per kamer per jaar/€ /par chambre par année

Comfortklasse 3 : 3 sterren / korenaren Classe confort 3 : 3 étoiles/épis

4,14 € per kamer per jaar /€ /par chambre par année

Comfortklasse 4 : 4 sterren / korenaren Classe confort 4 : 4 étoiles/épis

5,50 € per kamer per jaar /€ /par chambre par année

Comfortklasse 5 : 5 sterren / korenaren Classe confort 5 : 5 étoiles/épis

6,53 € per kamer per jaar/€ /par chambre par année

Sterren/korenaren : zoals toegekend overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementering van de Gewesten/ Etoiles/épis : comme attribué conformément à la réglementation applicable des Régions


Onderafdeling 4. - Tarief gemengde inrichtingen

Art. 11.Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op gemengde inrichtingen wordt bepaald op basis van het tarief bepaald in artikel 6 en 7 voor Horeca-inrichtingen, het tarief bepaald in artikel 10 voor horeca inrichtingen met regelmatige dans en het tarief bepaald in artikel 8 en 9 voor discotheken - dancings en dit in verhouding tot de oppervlaktes die worden ingenomen.

Onderafdeling 5. - Tarief terrassen

Art. 12.Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op terrassen is vastgesteld op 50 % van de vergoeding die bij toepassing van het in artikel 6 vermelde tarief verschuldigd zou zijn.

Onderafdeling 6. - Tarief seizoeninrichtingen

Art. 13.Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op de seizoeninrichtingen wordt bepaald op basis van de in artikelen 6, 7, 8, 10, 10bis, 11 en 12 vermelde tarieven gedeeld door 10 en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden dat de seizoeninrichting open is. Wordt in dit geval als volledige kalendermaand beschouwd elke maand gedurende dewelke minstens vijftien opeenvolgende kalenderdagen een exploitatie plaatsvindt.

De billijke vergoeding is in haar geheel en ondeelbaar verschuldigd.

Onderafdeling 7. - Indexering

Art. 14.De in de onderhavige overeenkomst vermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op basis van de evolutie van de gezondheidsindex van het voorbije jaar volgens de volgende formule : basisbedrag x nieuwe index basisindex De basisindex is deze die van kracht is in december 2003. Voor de billijke vergoeding zoals bedoeld in art 10bis, is de basisindex deze die van kracht is in december 2011.

De nieuwe index is deze die telkens per 1 januari van de volgende jaren van kracht zal zijn. Afdeling 4. - Bijzondere tariefmaatregelen

Art. 15.Niettegenstaande artikel 2, heeft de uitbater die in de loop van een kalenderjaar de openbare mededeling van fonogrammen definitief en onherroepelijk stopzet, recht, op zijn verzoek, op de terugbetaling van de billijke vergoeding die betrekking heeft op de periode van het kalenderjaar na het definitief stopzetten van de openbare mededeling van fonogrammen.

De uitbater die op grond van het vorige lid om terugbetaling van een gedeelte van de billijke vergoeding verzoekt, moet aan de beheersvennootschappen of aan hun mandataris alle gegevens verstrekken aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de openbare mededeling van fonogrammen werkelijk definitief en onherroepelijk is stopgezet.

De terugbetaling van het gedeelte van de billijke vergoeding wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van definitieve stopzetting van de openbare mededeling van fonogrammen.

Het verzoek om terugbetaling dient te worden ingediend bij de beheersvennootschappen of bij hun mandatarissen binnen de zes maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van definitieve stopzetting van de openbare mededeling van fonogrammen.

Art. 16.Voor de uitbatingen waarin in de loop van een kalenderjaar voor de eerste maal een openbare mededeling van fonogrammen wordt gedaan, zal voor dat kalenderjaar een billijke vergoeding verschuldigd zijn in verhouding tot het aantal volledige kalendermaanden dat er een openbare mededeling van fonogrammen is gedaan. Afdeling 5. - Procedure

Onderafdeling 1. - Inlichtingen

Art. 17.Binnen de dertig dagen volgend op de aanvraag van de beheersvennootschappen of hun mandataris moet de uitbater door middel van een daartoe bestemd formulier per uitbating minstens de hiernavolgende inlichtingen verschaffen : 1° a : zijn handelsnaam en adres, zijn ondernemingsnummer en eventueel zijn vestigingsnummer of bij gebrek het inschrijvingsnummer in het handelsregister en het btw-nummer;1° b : de naam en de hoedanigheid van de natuurlijke persoon belast met het dagelijks beheer en de gegevensverstrekking;2° of in de inrichting al dan niet muziek weergegeven wordt;3° de permanente oppervlakte in m2 voor Horeca inrichtingen en voor discotheken - dancings de totale oppervlakte alsook het aantal dagen per week of per maand dat ze gewoonlijk open zijn;3° bis.voor de logiesverstrekkende inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3, 7°, het aantal kamers en hun comfortklasse 4° de occasionele oppervlakte van de Horeca-inrichting in m2;5° de oppervlakte van de terrassen in m2;6° de aard van de muziekbron;7° de soort muziek;8° de datum van aanvang van de uitbating indien die na 1 januari 2005 ligt.

Art. 18.De beheersvennootschappen moeten ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de occasionele openingsdag(en) in het bezit zijn van een spontane aangifte door de uitbater van de discotheek-dancing.

Het daartoe bestemde formulier moet voor iedere uitbating de volgende informatie aangeven : - de in artikel 17, punten 1° a, 1° b, 2°, 3°, 5°, 6° en 7° bedoelde gegevens alsook het aantal occasionele openingsdagen.

Art. 19.De beheersvennootschappen zullen kunnen beslissen of zij verklaringen aanvaarden die op elektronische wijze werden ingediend.

Art. 20.De uitbater is gehouden om binnen de dertig dagen na het beëindigen van de werken elke verbouwing van de uitbating te melden die een wijziging in de permanente en/of occasionele oppervlakte of een wijziging van het aantal kamers en/of de comfortklasse inhoudt en die een wijziging van het bedrag van de billijke vergoeding met zich mee kan brengen. Dit nieuwe tarief wordt toegepast vanaf het daaropvolgende kalenderjaar.

Onderafdeling 2. - Betaling

Art. 21.Het bedrag van de billijke vergoeding wordt geïnd door middel van een door de beheersvennootschappen of hun mandataris opgestelde uitnodiging tot betaling.

Art. 22.Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon verschillende in artikel 3 vermelde uitbatingen heeft mogen de beheersvennootschappen ofwel een verzoek tot betaling voor elke uitbating apart opsturen ofwel één verzoek tot betaling voor het geheel van de uitbatingen.

Art. 23.De uitbater die nalaat om de billijke vergoeding binnen een termijn van twintig werkdagen te betalen, dient zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de datum van de uitnodiging tot betaling een tegen het wettelijk tarief berekende verwijlinterest te betalen, met een minimum van 12,50 euro.

Art. 24.De uitbater die onjuiste gegevens verstrekt, waardoor een lager bedrag wordt betaald dan hetgeen werkelijk verschuldigd is, dient het verschuldigde resterende saldo te betalen vermeerderd met een tegen het wettelijk tarief berekende verwijlinterest vanaf de datum waarop de uitnodiging tot betaling aan de hand van de onjuiste aangifte werd opgemaakt.

Onderafdeling 3. - Verhoging bij het niet-aangeven

Art. 25.De uitbater die na een herinnering nalaat om de nodige elementen aan te geven voor het vastleggen van de billijke vergoeding binnen de termijnen bedoeld in art. 17, 18 en 20, is gehouden het bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding te betalen verhoogd met 15 % met een minimale verhoging van 150 euro.

Voor de berekening van de billijke vergoeding dienen de beheersvennootschappen of hun mandataris de gekende oppervlakte(s) in acht te nemen, en bij gebrek hieraan hetgeen men vermoedt, van de uitbatingen bedoeld in artikel 3. Afdeling 6. - Controle

Art. 26.De uitbater moet de beheersvennootschappen of hun mandataris in staat stellen de in art. 17 en 18 bedoelde inlichtingen te controleren, evenals alle inlichtingen te verzamelen die de verdeling van de rechten mogelijk maken.

Behalve de personen omschreven in artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de nevenrechten, moet de uitbater de beheersvennootschappen of hun mandataris toestaan om kosteloos de uitbatingen zoals bepaald in artikel 3 te betreden tijdens de openingsuren, teneinde de juistheid van de verstrekte inlichtingen te controleren. Afdeling 7. - Slotbepaling

Art. 27.De onderhavige overeenkomst geldt tot 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 13 december 2012 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^