Koninklijk Besluit van 13 december 2014
gepubliceerd op 04 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van de loonvoorwaarden in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012218
pub.
04/02/2015
prom.
13/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van de loonvoorwaarden in de sector van de beroepsopleiding (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van de loonvoorwaarden in de sector van de beroepsopleiding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 Vastlegging van de loonvoorwaarden in de sector van de beroepsopleiding (Overeenkomst geregistreerd op 26 maart 2014 onder het nummer 120397/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties behorende tot de sector beroepsopleiding die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid op basis van de volgende decreten of besluiten : - Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" meer bepaald artikel 5, § 1, 1°, d) en artikel 5, § 1, 5°, c); - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding; - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten; - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003 tot erkenning en subsidiëring van het "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling"; - Besluit van 17 mei 2013 betreffende loopbaanbegeleiding.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de organisaties die onder het toepassingsgebied vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2003 inzake vastlegging van de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2005.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst legt de algemene regels vast inzake de barema's. Aan de partijen wordt echter de vrijheid gelaten gunstigere voorwaarden overeen te komen, onder meer rekening houdend met bekwaamheid of persoonlijke verdiensten van de betrokkenen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een per post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Baremastructuur

Functie

Baremaschaal

Functie-inhoud

-

-

-

Eindverantwoordelijke

B1a

Vertaalt de strategie en doelstellingen van de organisatie naar de dagelijkse werking en geeft leiding aan werknemers.

Functie van universitair niveau

L1

Functies waarvoor de werkgever, al dan niet volgens de vereisten van de subsidiërende overheid, een diploma eist van licentiaat, master, doctor of van het hoger onderwijs lange type, of gelijkwaardigheid door nascholing, stages en/of ervaring.

Verantwoordelijke

B1b

- Coördineert één of meerdere primaire dienstverleningen (1) van de organisatie en - Rapporteert aan de eindverantwoordelijke of directie.

Opleider/begeleider

B1c

- Bepalen, uitvoeren en opvolgen van aangepast opleidings- en/of coachingstraject voor werkzoekende, (doelgroep)werknemer en/of externe werkgever en - Heeft grondige en relevante kennis van de arbeidsmarkt.

Technisch instructeur

B2a

- Staat in voor de vaktechnische opleiding van werkzoekenden en doelgroepwerknemers op de opleidings- of werkvloer en - Staat in voor de werkverdeling, aansturing en ondersteuning van doelgroepwerknemers.

Verantwoordelijke ondersteunend domein

A1

- Verantwoordelijk voor specifieke processen in een ondersteunend functioneel domein (2) en - Administratieve en organisatorische assistentie op directieniveau.

Uitvoerend medewerker ondersteunend domein

A2

- Voert specifieke taken en deelprocessen uit in een ondersteunend functioneel domein.

Onderhoudspersoneel

L4

- Medewerkers in de organisatie, andere dan doelgroepwerknemers, die taken van logistieke en/of technische aard uitvoeren.

Doelgroepwerknemers

GGMMI

Geen specifieke bepalingen.


(1) Primaire dienstverlening : activiteiten gericht op het realiseren van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie.(2) Ondersteunend functioneel domein : activiteiten in dienst van de ondersteuning van de primaire dienstverlening (bijvoorbeeld : directiemanagement en secretariële ondersteuning, personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financiën en controle, communicatie, juridische zaken, facilitaire zaken). Baremalijst d.d. 1 januari 2013

B1a

L1

B1b


Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

0

2 645,81

0

2 761,41

0

2 405,40

1

2 686,53

1

2 844,13

1

2 446,12

2

2 727,21

2

2 926,89

2

2 486,84

3

2 767,93

3

3 009,65

3

2 527,52

4

2 767,93

4

3 109,98

4

2 579,52

5

2 837,72

5

3 237,09

5

2 597,31

6

2 837,72

6

3 237,09

6

2 708,40

7

2 907,51

7

3 364,16

7

2 709,25

8

2 971,26

8

3 364,16

8

2 837,26

9

2 977,30

9

3 491,23

9

2 838,12

10

3 106,11

10

3 499,81

10

2 966,13

11

3 106,96

11

3 618,30

11

2 966,99

12

3 240,96

12

3 655,31

12

3 095,00

13

3 241,82

13

3 745,36

13

3 095,98

14

3 375,81

14

3 810,81

14

3 224,00

15

3 376,66

15

3 872,43

15

3 225,39

16

3 510,66

16

3 966,30

16

3 353,41

17

3 511,52

17

3 999,54

17

3 354,80

18

3 646,73

18

4 121,80

18

3 482,81

19

3 647,59

19

4 126,61

19

3 484,20

20

3 781,59

20

4 277,30

20

3 612,22

21

3 782,44

21

4 280,86

21

3 613,61

22

3 916,44

22

4 432,80

22

3 741,63

23

4 051,88

23

4 588,30

23

3 871,03

24

4 185,88

24

4 740,24

24

3 999,05

25

4 187,33

25

4 740,24

25

4 000,44

26

4 187,33

26

4 740,24

26

4 000,44

27

4 188,79

27

4 740,24

27

4 001,83


B1c

B2a


Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

0

2 137,86

0

1 878,10

1

2 178,58

1

1 907,16

2

2 241,14

2

1 972,00

3

2 325,58

3

2 046,22

4

2 409,52

4

2 120,09

5

2 410,37

5

2 120,69

6

2 530,01

6

2 225,97

7

2 530,87

7

2 227,12

8

2 650,51

8

2 332,40

9

2 651,62

9

2 333,55

10

2 771,26

10

2 438,83

11

2 772,56

11

2 439,97

12

2 892,21

12

2 545,25

13

2 893,50

13

2 546,40

14

3 013,14

14

2 651,69

15

3 013,45

15

2 652,83

16

3 134,09

16

2 758,11

17

3 135,39

17

2 759,26

18

3 255,03

18

2 864,54

19

3 256,33

19

2 865,69

20

3 375,97

20

2 970,97

21

3 377,27

21

2 972,12

22

3 496,91

22

3 077,40

23

3 617,85

23

3 183,83

24

3 737,49

24

3 289,11

25

3 738,79

25

3 290,25

26

3 738,79

26

3 290,25

27

3 740,09

27

3 291,40


A1

A2

L4


Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

Anciënniteit

Maandloon 1 januari 2013

0

2 111,73

0

1 800,60

0

1 580,10

1

2 151,96

1

1 874,47

1

1 601,00

2

2 214,02

2

1 948,34

2

1 621,87

3

2 297,97

3

2 022,21

3

1 642,77

4

2 381,91

4

2 096,08

4

1 667,34

5

2 381,91

5

2 096,08

5

1 685,47

6

2 501,55

6

2 201,36

6

1 751,08

7

2 634,51

7

2 201,36

7

1 763,23

8

2 634,51

8

2 306,65

8

1 834,83

9

2 703,48

9

2 306,65

9

1 841,00

10

2 740,83

10

2 411,93

10

1 918,58

11

2 772,42

11

2 411,93

11

1 918,80

12

2 860,47

12

2 517,22

12

2 002,33

13

2 860,47

13

2 517,22

13

2 002,33

14

2 980,11

14

2 622,50

14

2 086,08

15

2 980,11

15

2 622,50

15

2 086,08

16

3 147,77

16

2 727,78

16

2 169,83

17

3 216,70

17

2 727,78

17

2 169,83

18

3 315,41

18

2 833,07

18

2 253,58

19

3 384,34

19

2 833,07

19

2 253,58

20

3 384,34

20

2 938,35

20

2 337,33

21

3 453,28

21

2 938,35

21

2 337,33

22

3 458,68

22

3 043,64

22

2 421,08

23

3 578,32

23

3 148,92

23

2 504,82

24

3 697,96

24

3 254,21

24

2 588,57

25

3 697,96

25

3 254,21

25

2 588,57

26

3 697,96

26

3 254,21

26

2 588,57

27

3 697,96

27

3 254,21

27

2 588,57


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 december 2014.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^