Koninklijk Besluit van 13 december 2015
gepubliceerd op 24 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organ

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002038
pub.
24/12/2015
prom.
13/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015002038

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


13 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De ministerraad keurde op 3 juli 2015 de opstart goed van zes verbetertrajecten in het kader van de optimalisatie van de federale overheidsdiensten. Eén van deze verbetertrajecten behelst de integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD's en andere federale organisaties (horizontale integratie).

Binnen dit traject wordt in eerste instantie en op korte termijn de centralisatie van de dienstverlening inzake personeel- en loonadministratie beoogd in de schoot van de FOD Personeel en Organisatie. Het personeel van de klantorganisaties, dat momenteel de hierboven vermelde activiteiten inzake personeelsadministratie decentraal verzekert, zal hiervoor op termijn overgaan naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Daarnaast zal het personeel van de dienst CDVU-Wedden, deel van de Administratie Betalingen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, naar de Federale Overheid Personeel en Organisatie worden overgedragen. Een apart koninklijk besluit zal deze overdracht regelen.

Het voorliggend koninklijk besluit regelt de overdracht van de opdrachten van de dienst CDVU-wedden, Administratie Betalingen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad.

Artikel 1 duidt een aantal begrippen.

Artikel 2 wijzigt het koninklijk besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001002034 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Door deze wijziging worden de bevoegdheden inzake personeels- en loonadministratie toegevoegd.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT

13 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001002034 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;

Gelet op de beslissing van de ministerraad van 4 december 2015 tot overdracht van de opdrachten van de CDVU wedden - Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie naar de FOD Personeel & Organisatie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 november 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 november 2015;

Op de voordacht van de Minister van Financiën en de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : "CDVU- Wedden" : de dienst CDVU-Wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001002034 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 januari 2006, houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het eerste lid aangevuld met een 5° en een 6°, luidende : « 5° om de loonadministratie te verzekeren minstens voor de organisaties die op datum van 31 december 2015 hiervoor beroep doen op de dienst CDVU-Wedden ». « 6° om de personeelsadministratie te verzekeren voor de federale diensten die hiervoor een beroep doen op de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie ». 2° paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende : « § 3 Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, neemt de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie de opdrachten over van de dienst CDVU- Wedden, alsook van alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten met betrekking tot deze opdrachten.»

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 4.Onze Minister van Financiën en onze Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^