Koninklijk Besluit van 13 december 2017
gepubliceerd op 21 december 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206322
pub.
21/12/2017
prom.
13/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206322

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 132, eerste lid;

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, Hoofdstuk V van Titel IV, artikelen 31, zesde lid, en 33, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 januari 2017;

Gelet op het advies nr. 2.036 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 23 mei 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op het advies nr. 62.262/1 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven sluiten, wordt een 14° ingevoegd, luidend als volgt : "14° de bevoegde gewestelijke overheid: de gewestelijke overheid of de gewestelijke overheden bevoegd voor Werk."

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 22 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven sluiten, worden het vierde tot en met het negende lid vervangen door de volgende vier leden : "Voor de toepassing van dit besluit, doet de tewerkstellingscel minstens een outplacementaanbod aan elke werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering en ingeschreven bij de tewerkstellingscel.

Het outplacementaanbod wordt door de werkgever in herstructurering, ten laatste zeven kalenderdagen na de oprichting van de tewerkstellingscel conform artikel 7, eerste lid, voor goedkeuring overgemaakt aan de bevoegde gewestelijke overheid.

De werkgever in herstructurering maakt het outplacementaanbod en de beslissing over de goedkeuring door de bevoegde gewestelijke overheid onmiddellijk over aan de Minister van Werk.

Bij ontstentenis van een beslissing over de goedkeuring van het outplacementaanbod door een bevoegde gewestelijke overheid binnen een termijn van veertien kalenderdagen na aanvraag, maakt de werkgever in herstructurering het outplacementaanbod en het bewijs dat de goedkeuring werd aangevraagd aan die overheid, over."

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit wordt het zevende lid vervangen door het volgend lid : "Voor de werkgevers bedoeld in het eerste lid, bepaalt de Minister van Werk de einddatum van de periode van herstructurering bedoeld in artikel 31, zesde lid, van de wet, na ontvangst van : - de kopie van de betekening van het collectief ontslag; - het outplacementaanbod en de beslissing over de goedkeuring hiervan door de bevoegde gewestelijke overheid. Bij ontstentenis van een beslissing door een bevoegde gewestelijke overheid, wordt het bewijs dat de goedkeuring werd gevraagd aan die overheid, bijgevoegd; - de overeenkomst tot oprichting van de tewerkstellingscel."

Art. 4.In artikel 17, § 4, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt 5° vervangen door de volgende bepaling : "5° de goedkeuring door de bevoegde gewestelijke overheid van het outplacementaanbod overgemaakt overeenkomstig artikel 6, zesde lid, van het voormelde koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten."

Art. 5.Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en is van toepassing indien het collectief ontslag is aangekondigd na 31 december 2017.

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^