Koninklijk Besluit van 13 december 2020
gepubliceerd op 28 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een ecoche

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020205213
pub.
28/01/2021
prom.
13/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020205213

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten2, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een ecocheque in 2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten2, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een ecocheque in 2019.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten2 Toekenning van een ecocheque in 2019 (Overeenkomst geregistreerd op 20 februari 2020 onder het nummer 157215/CO/329.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden of erkend zijn zoals omschreven in het hoofdstuk hieronder.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, die op basis van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers.

Art. 3.In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren van 8 juni 2018 ("VIA 5"), voorziet deze collectieve arbeidsovereenkomst in een eenmalige toekenning van ecocheques. HOOFDSTUK II. - Betrokken sectoren

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomst is specifiek van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die voor hun algemene werking gesubsidieerd worden op basis van de volgende decreten of besluiten, in voorkomend geval door de decreten en besluiten die deze van rechtswege vervangen : 1. Samenlevingsopbouw : - Decreet van 26 juni 1991 (zoals gewijzigd) houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk; - Decreet van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw. 2. Integratiecentra : - Decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 3 juli 2015, hoofdstuk 6, afdeling 1.3. Sociaal-cultureel volwassenenwerk : - Decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en zijn voorganger Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.4. Jeugdwerk : - Decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; - Decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204476 bron vlaamse overheid Decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid sluiten houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; - Decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204476 bron vlaamse overheid Decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid sluiten houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - Decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. 5. Cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheekwerkvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen : - Decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204476 bron vlaamse overheid Decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid sluiten betreffende het lokaal cultuurbeleid, titel 3, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, afdelingen 3, 4 en 5; - Decreet van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten4 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap; - Decreet van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de bovenlokale cultuurwerking; - De culturele centra en gemeenschapscentra, die voor de toevoeging van de werkingsmiddelen aan het Gemeentefonds werden gesubsidieerd op basis van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204476 bron vlaamse overheid Decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid sluiten betreffende het lokaal cultuurbeleid. 6. Amateurkunsten : - Decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten0 betreffende de amateurkunsten.7. Cultureel erfgoed : - Decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende de ondersteuning van cultureel erfgoedwerking in Vlaanderen (Cultureel erfgoeddecreet).8. Kunstenorganisaties : - Decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten (Kunstendecreet); - Decreet van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende een circusbeleid. 9. Participatiebevordering : - Decreet van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten6 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (Participatiedecreet).10. Sportwerk : - Decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector; - Decreet van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013206603 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector sluiten houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector; - Decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012; - Decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten7 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging; - Decreet van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten9 houdende de organisatie van schoolsport. 11. Lokale diensteneconomie, lokale dienstencentra : - Decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende de lokale diensteneconomie; - Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten0. 12. Beroepsopleiding, werkervaring, trajectbegeleiding : - Decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten2 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", meer bepaald artikel 5, § 1, 1°, d) en artikel 5, § 1, 5°, c); - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding; - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten; - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. sluiten tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling; - Besluit van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding; - Besluit van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaams doelgroepenbeleid. 13. Inburgering : - Decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, hoofdstuk 6, afdeling 2; - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van taken en kerntaken aan een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. 14. Armoedebestrijding : - Decreet van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten1 betreffende de armoedebestrijding.15. Milieu- en natuurwerk : - Besluit van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen; - Besluit van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer; - Besluit van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats ("het instandhoudingsbesluit"); - Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer ("het soortenbesluit"); - Decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten8 tot wijziging van het decreet van 13 februari 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsverenigingen. 16. Overige : - Decreet van 18 november 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies; - Decreet van 13 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds; - Het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten3 houdende wijziging van het oprichtingsdecreet voor het Vlaams Fonds der Letteren; - Decreet van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten1 houdende de erkenning en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede; - Decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e sluiten5 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. 17. De nominatim in programma H, Beleidsdomein CJSM van de begroting van de door de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties, alsook in programma Q, Beleidsdomein Omgeving. HOOFDSTUK III. - Toekenning van de ecocheques

Art. 5.In 2019 kent de werkgever aan de werknemers ecocheques toe voor een totaalbedrag van 121 EUR. De berekening van het aantal ecocheques gebeurt op basis van de principes vervat in artikel 6, 7, 8 en 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Voor het berekenen van het aantal ecocheques wordt de referentieperiode.bepaald op de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019.

Art. 7.Aan de werknemer worden ecocheques toegekend overeenkomstig het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referentieperiode.

Worden gelijkgesteld met gewerkte dagen : - de inactiviteitsperiodes, vastgelegd bij koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders; - dagen tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolge artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de dagen moederschapsverlof als bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971; - de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Onbetaald verlof, alle wettelijke vormen van tijdskrediet en thematische verloven worden niet gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de toekenning van de ecocheque, behoudens palliatief verlof en verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, die gelijkgesteld worden met gewerkte periodes voor een maximumperiode van drie kalendermaanden.

Art. 8.Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal ecocheques berekend in verhouding tot de contractueel verrichte arbeidstijd en de daarmee gelijkgestelde periodes in de referentieperiode.

Art. 9.Wanneer een werknemer tijdens de referentieperiode in of uit dienst is getreden bij de organisatie, wordt het aantal ecocheques berekend en uitbetaald volgens de gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referentieperiode. HOOFDSTUK IV. - Betalingsmodaliteiten

Art. 10.De ecocheques worden toegekend uiterlijk 31 december 2019, ook in geval van uitdiensttreding in 2019, vóór het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij deze datum wegens technische redenen moet gewijzigd worden.

In geval van uitdiensttreding na het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst, worden de ecocheques toegekend bij de eindafrekening en uiterlijk op 31 december 2019, tenzij deze datum wegens technische redenen moet gewijzigd worden.

De overeenkomst wordt uitgevoerd op voorwaarde van een effectieve terbeschikkingstelling van de financiële middelen voor de ecocheques waarin krachtens de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/non-profitsectoren is voorzien. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 11.De bedragen en de berekeningswijzen vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepalen de minimale sectorale afspraken inzake het toekennen van een ecocheque.

Waar al ecocheques worden toegekend, licht de werkgever de werknemers in hoe hij het hem toegekende resterende bedrag vanuit het VIA besteedt aan een hetzij evenredige koopkrachtverhoging en/of ander voordeel. Op de plaatsen waar dit wettelijk voorzien is (OR, CPBW, SD), vormt de informatie (conform artikel 30 van het koninklijk besluit van 27 november 1973) over het bedrag en het voorstel van de werkgever de basis van een overleg terzake.

Art. 12.Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

De gevolgen ervan nemen automatisch een einde op deze datum, zonder mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Ze wordt uitgevoerd op voorwaarde van een effectieve terbeschikkingstelling van de financiële middelen voor de toekenning van ecocheques waarin krachtens de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/non-profitsectoren is voorzien.

Art. 13.Partijen komen overeen dat, van zodra de overeenkomst een einde neemt, deze niet langer doorwerkt in de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Elke voortzetting van voordelen of vergoedingen na het einde van de overeenkomst is een loutere vrijgevigheid en doet geen enkele verworvenheid ontstaan naar de toekomst toe.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^