Koninklijk Besluit van 13 februari 1998
gepubliceerd op 26 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022111
pub.
26/02/1998
prom.
13/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op het artikel 1, de artikelen 3 en 6, gewijzigd door de wet van 21 december 1994, en het artikel 4ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de overheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer J.M. Close.

Art. 2.De heer J. Livyns, wordt benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken ter vervanging van de heer J.M. Close, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1998.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^