Koninklijk Besluit van 13 februari 2015
gepubliceerd op 26 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000101
pub.
26/02/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-02-26

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


13 FEBRUARI 2015. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG AAN DE KONING ****, 1. ALGEMENE COMMENTAAR : **** ontwerp van koninklijk besluit dat aan uw handtekening wordt voorgelegd, beoogt, enerzijds, het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen inzake het vrij verkeer van de burgers van de **** en hun familieleden ter uitvoering van de wet van 19 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en, anderzijds, het aanpassen van de procedure voor het indienen van een aanvraag voor een machtiging tot een verblijf van langer dan drie maanden op het grondgebied van het **** door een onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een andere lidstaat van de **** ****. **** ontwerp van koninklijk besluit voorziet tenslotte ook in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2011/51/**** van het **** **** en de **** van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de **** teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die **** bescherming genieten (hierna afgekort als Richtlijn 2011/51/****).

De **** 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (hierna afgekort als Richtlijn 2003/109/EG) geeft onderdanen van derde landen die minimum gedurende vijf jaar legaal en ononderbroken op het grondgebied van een lidstaat hebben verbleven, de mogelijkheid om op aanvraag en onder voorwaarden de status van langdurig ingezetene toegekend te krijgen. **** de toekenning van de status van langdurig ingezetene kunnen onderdanen van derde landen en hun gezinsleden zich in andere ****-lidstaten vestigen op basis van hoofdstuk **** van de **** 2003/109/EG. De status van langdurig ingezetene geeft hen het recht om voor perioden van meer dan drie maanden in andere ****-lidstaten te verblijven om aldaar een economische activiteit als werknemer of zelfstandige te verrichten, om een studie of beroepsopleiding te volgen, of om andere redenen.

Op grond van artikel 3, lid 2, onder ****) en ****) van Richtlijn 2003/109/EG waren onderdanen van derde landen die vluchteling waren of de toestemming hadden om in een lidstaat te verblijven uit hoofde van subsidiaire vormen van bescherming, overeenkomstig **** verplichtingen, nationale wetgevingen of de praktijk van de lidstaten, uitgesloten van de werkingssfeer van deze richtlijn. **** de richtlijn 2011/51/**** werd de werkingssfeer van de richtlijn 2003/109/EG uitgebreid tot diegenen die **** bescherming genieten zoals omschreven in artikel 2, onder ****) van Richtlijn 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming en in artikel 2, onder ****) van Richtlijn 2011/95/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of **** als personen die **** bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (****). Bijgevolg kunnen dus voortaan ook erkende vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten in aanmerking komen voor de toekenning van de status van langdurig ingezetene.

De meeste bepalingen van de richtlijn 2011/51/**** werden omgezet bij de wet van 19 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** aantal bepalingen dienen echter nog te worden omgezet in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, meer bepaald artikel 8, leden 4 tot 6, en artikel 19bis van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. Het betreffen de bepalingen die moeten veilig stellen dat uit de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene kenbaar is en blijft welke lidstaat verantwoordelijk is voor de **** bescherming. **** is vooral van belang ingeval de langdurig ingezetene gebruik maakt van zijn recht op verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat die de status van langdurig ingezetene heeft toegekend. 2. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR : Artikel 1. **** artikel beoogt te beantwoorden aan hetgeen wordt voorgeschreven in de artikelen 26 van richtlijn 2003/109/EG, 40 van richtlijn 2004/38/EG, en 2 van richtlijn 2011/51/**** die stellen dat wanneer de lidstaten de bepalingen van deze richtlijnen omzetten, de **** een verwijzing naar deze richtlijnen moeten bevatten.

Artikelen 2, 3, 18, 24 en 30.

De wijzigingen van deze artikelen zijn een gevolg van de opheffing van de bijlagen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1. **** de redenen van de opheffing van deze bijlagen verwijzen wij naar het commentaar van de artikelen 35, 36 en 37 van dit koninklijk besluit.

Artikel 4.

Artikel 4 wijzigt artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. **** de leesbaarheid van artikel 29 te bevorderen wordt het opgesplitst in twee paragrafen. **** eerste paragraaf bevat de bepalingen die betrekking hebben op de aanvraag voor een machtiging tot vestiging die door de vreemdeling moet ingediend worden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. **** **** die de burgemeester of zijn gemachtigde bij deze aanvraag moet nagaan, zijn niet gewijzigd. Indien de vreemdeling voldoet aan de voorwaarde van artikel 14, tweede lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten (met name indien hij gemachtigd of toegelaten is tot verblijf van onbeperkte duur) en indien hij, als zijn identiteit nog niet is vastgesteld, een geldig paspoort voorlegt, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag in overweging en stuurt ze door naar de **** Vreemdelingenzaken. In het tegenovergestelde geval, indien de vreemdeling niet voldoet aan één of beide ****, wordt zijn aanvraag van machtiging tot vestiging niet in overweging genomen door de burgemeester of zijn gemachtigde. **** tweede paragraaf bevat de bepalingen die betrekking hebben op de aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene die door de vreemdeling moet ingediend worden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. **** **** die de burgemeester of zijn gemachtigde bij deze aanvraag moet nagaan, zijn wel gewijzigd. **** de wet van 19 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, werd in artikel 15bis het beschikken over een onbeperkt **** op het moment van de aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene, geschrapt omdat dit in het licht van het arrest **** van het **** van **** van de **** **** van 18 oktober 2012 (****-502/10) niet langer houdbaar was. Het **** concludeerde immers dat vreemdelingen die houder zijn van een formeel beperkte verblijfsvergunning maar die zich duurzaam in de lidstaat hebben gevestigd, niet kunnen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/109/EG. Bijgevolg kunnen vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn tot een verblijf van beperkte duur in bepaalde gevallen na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf op het grondgebied een aanvraag tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene indienen bij hun gemeentebestuur. **** de aanvraag in overweging te nemen, zal de burgemeester of zijn gemachtigde nagaan of de vreemdeling een geldige ****- of vestigingsvergunning bezit en, indien de identiteit nog niet werd vastgesteld, een geldig paspoort voorlegt. **** de vreemdeling niet voldoet aan één of beide ****, wordt zijn aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene niet in overweging genomen door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Artikel 5.

Artikel 5 wijzigt artikel 30 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. **** bestaande tekst van artikel 30 vormt paragraaf 1 en er worden twee nieuwe paragrafen ingevoegd. Artikel 30, nieuwe paragraaf 2, vormt de omzetting van artikel 8, leden 4 en 5, van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. **** artikel 30, paragraaf 2, eerste lid, wordt de verplichting tot uitdrukking gebracht dat, indien bij het verlenen van de status van langdurig ingezetene, het om een persoon **** die in België **** bescherming geniet, dit door middel van een opmerking op de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene kenbaar moet worden gemaakt. Op grond van het nieuwe artikel 8, lid 4, van Richtlijn 2003/109/EG dient **** op de ****-verblijfsvergunning in de rubriek "opmerkingen" de opmerking "**** bescherming verleend op (datum) door ****" aan te brengen. **** verplichting heeft tot doel andere lidstaten op de hoogte te stellen van de **** van de vreemdeling, zodat zij hun verplichtingen in verband met het beginsel van non-**** kunnen naleven (considerans 5 Richtlijn 2011/51/****).

Artikel 30, paragraaf 2, tweede lid, regelt de praktische uitvoering bij de toekenning van een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene aan een vreemdeling die reeds in het bezit is van een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene die door een andere lidstaat is afgegeven en die de opmerking inzake **** bescherming bevat. **** **** dan om de situatie waarin **** als tweede lidstaat een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene afgeeft aan een langdurig ingezetene uit een eerste lidstaat. **** basis van het nieuwe artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2003/109/EG dient **** dezelfde opmerking inzake **** bescherming aan te brengen op de **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene. **** België deze opmerking echter aanbrengt, dient ze contact op te nemen met de in de opmerking vermelde lidstaat (via de op basis van artikel 25 van de **** 2003/109/EG aangewezen contactpunten) met het verzoek om informatie te verschaffen over de vraag of de langdurig ingezetene daar nog steeds **** bescherming geniet. **** de **** bescherming door die andere lidstaat via een definitieve beslissing werd ingetrokken, dient **** die opmerking niet aan te brengen op de **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene.

Artikel 30, nieuwe paragraaf 3, vormt de omzetting van artikel 19bis, lid 3, van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. **** betreft de situatie waarin **** een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven en deze langdurig ingezetene zich vervolgens begeeft naar een tweede lidstaat die hem **** bescherming verleent of die de verantwoordelijkheid voor **** bescherming overneemt. **** deze tweede lidstaat zelf (nog) geen ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven aan deze vreemdeling, is **** op basis van artikel 19bis, lid 3, van de **** verplicht de opmerking inzake **** bescherming op de **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene te wijzigen (bij overname van de verantwoordelijkheid van de **** bescherming door de tweede lidstaat) of aan te brengen (bij het verlenen van **** bescherming door de tweede lidstaat). **** dient de gewijzigde ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene af te geven uiterlijk drie maanden na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek van de tweede lidstaat.

Artikel 6.

Artikel 6 voorziet enerzijds in een terminologische correctie (zie verder bij de bespreking van de artikelen 5 tot 14 en artikel 30) en anderzijds in een wijziging van artikel 30bis, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1.

Artikel 30bis, derde lid, is van toepassing indien de **** of zijn gemachtigde, met toepassing van artikel 18, §§ 2 of 3, van de wet, beslist dat de vreemdeling de status van langdurig ingezetene heeft verloren maar zijn recht op verblijf behoudt. **** dat geval wordt de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene ingetrokken en wordt de vreemdeling terug in de **** geplaatst waarin hij zich bevond voordat hij de status van langdurig ingezetene verkreeg.

Artikelen 7 tot 16 en 38. **** artikelen bevatten een terminologische correctie die verband houdt met de inwerkingtreding van het **** van **** op 1 december 2009. **** de inwerkingtreding van dit **** heeft de **** **** de **** **** opgevolgd. Bijgevolg moet de vermelding op de verblijfsvergunning die aan langdurig ingezetenen wordt verstrekt, in die zin aangepast worden.

Artikel 17. **** artikel bepaalt dat de afgifte van een visum **** (type ****) aan een familielid van een burger van de **** gratis is en binnen een termijn van 15 dagen moet geschieden. In uitzonderlijke en naar behoren bewezen gevallen echter mag die termijn worden verlengd.

De kosteloosheid van dit visum **** (type ****) is voorgeschreven bij artikel 5 van richtlijn 2004/38/EG dat bepaalt : «*****». **** de termijn van 15 dagen betreft, moet worden opgemerkt dat de **** **** in haar besluit ****(2010)1620-definitief van 19 maart 2010 tot vaststelling van een handleiding voor de behandeling van **** en de wijziging van afgegeven visa het volgende vermeldt : «*****» **** de besluiten van de **** Commissie rechtstreeks toepasselijk zijn en in al hun onderdelen verbindend zijn voor wie zij bestemd zijn (in dit geval, de lidstaten), dienen de voorschriften ervan te worden nageleefd. **** is echter op te merken dat deze termijn van 15 dagen pas ingaat vanaf het ogenblik dat de aanvrager heeft bewezen dat richtlijn 2004/38/EG op hem van toepassing is. **** **** diplomatieke of consulaire post dient zich het volgende af te vragen : **** is er een burger van de **** door wie de **** rechten kan verkrijgen ? **** beantwoordt de **** aan de definitie van familielid ? **** begeleidt de **** de burger van de **** of voegt hij zich bij hem ? Artikelen 19 en 20.

Artikelen 19 en 20 hebben betrekking op de nieuwe categorie van vreemdelingen, ingevoegd door artikel 47/1 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten : «*****». **** dat artikel 47/2 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten de bepalingen van de wet inzake de familieleden toepasselijk maakt op de «*****» van een burger van de ****, maakt het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 de procedure die voor de familieleden van toepassing is, ook toepasselijk op de «*****», met uitzondering van de «*****» en kosteloze procedure van de afgifte van visum **** (type ****), door artikel 5.2. van richtlijn 2004/38/EG enkel voorbehouden aan de familieleden in de zin van artikel 2.2. van deze richtlijn. **** artikel 3.2. van richtlijn 2004/38/EG echter wordt hun **** behandeld volgens een procedure die gunstiger is dan die voor de onderdanen van derde landen.

Met het oog op **** coherentie met betrekking tot de bepalingen van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake de «*****» van een burger van de Unie werd het advies van de **** van State niet gevolgd.

De genoemde wetgevende bepalingen verwijzen eveneens naar de bepalingen van hoofdstuk **** die van toepassing zijn op de familieleden van een burger van de ****, en dit onverminderd de in hoofdstuk Ibis voorziene afwijkingen.

Artikelen 21, 22 en 23. **** de invoeging van een nieuw hoofdstuk over de «*****» dienen de bestaande hoofdstukken te worden ****.

Artikelen 25 en 26. **** de **** onderdanen niet meer verplicht zijn een arbeidskaart te hebben ( koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers), dient ook deze vereiste uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 te worden verwijderd.

Artikel 27.

Artikel 27 voegt in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 een nieuw artikel 84 in.

Artikel 84, eerste lid, vormt de omzetting van artikel 8, lid 6, van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. **** betreft de situatie van een vreemdeling die eerst de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in **** en aan wie vervolgens **** bescherming wordt verleend in België. De **** **** dient binnen de drie maanden nadat de **** bescherming werd verleend, de instructie te geven aan de burgemeester of zijn gemachtigde om een nieuwe ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene af te geven waarin de opmerking inzake **** bescherming wordt aangebracht.

Artikel 84, tweede lid, vormt de omzetting van artikel 19bis, lid 2, van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. **** betreft de situatie van een vreemdeling die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een eerste lidstaat en zich vervolgens naar **** begeeft waar hem **** bescherming wordt verleend. **** België zelf (nog) geen ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven aan deze langdurig ingezetene, dient zij, op basis van artikel 19bis, lid 2, van de ****, een verzoek te richten aan de lidstaat die de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven, met de vraag deze te wijzigen teneinde er de opmerking inzake **** bescherming op aan te brengen.

Artikel 28. **** in een andere **** erkende vluchteling die naar **** **** te komen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden moet in principe houder zijn van een geldig ****, afgegeven door de autoriteiten van het land waar hij verblijf houdt, voorzien van een visum, geldig voor ****, aangebracht door een **** diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een **** die partij is bij een **** overeenkomst betreffende de overschrijding van de ****, die **** bindt. **** vluchtelingen kunnen echter vrijgesteld zijn van deze visumplicht op basis van de **** **** van 20 april 1959 betreffende de afschaffing van visa voor vluchtelingen of de **** (EG) ****. 539/2001 van de **** van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de **** in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, meer bepaald artikel 1, (2), laatste streepje en artikel 4, (2), ****) en ****).

De lijst van landen, opgesomd in het artikel 90, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, waarvan vluchtelingen die houder zijn van een geldig ****, afgegeven door de autoriteiten van deze landen, zijn vrijgesteld van visumplicht, is niet meer actueel. Deze lijst wordt opgeheven vermits de **** **** van 20 april 1959, de **** ****. 539/2001 en de kennisgevingen van de **** in het **** van de **** **** in principe volstaan als ****.

Artikel 29.

Artikel 29 voorziet dat artikel 93 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 wordt aangevuld met twee nieuwe leden.

Artikel 93, nieuw tweede lid, vormt de omzetting van artikel 8, lid 6, van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. **** betreft de situatie van een in een andere **** erkende vluchteling die eerst de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in **** en wiens hoedanigheid van vluchteling vervolgens wordt bevestigd door de ****-generaal voor de **** en de ****. **** basis van artikel 8, lid 6, van de **** dient de **** **** binnen de drie maanden na deze beslissing van de ****-generaal voor de **** en de **** de instructie te geven aan de burgemeester of zijn gemachtigde om een nieuwe ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene af te geven waarin de opmerking inzake **** bescherming wordt gewijzigd.

Artikel 93, nieuw derde lid, vormt de omzetting van artikel 19bis, lid 1, van Richtlijn 2003/109/EG, ingevoegd bij **** 2011/51/****. **** betreft de situatie van een in een andere **** erkende vluchteling die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een eerste lidstaat en zich vervolgens naar **** begeeft waar zijn hoedanigheid van vluchteling wordt bevestigd door de Commissaris-generaal voor de **** en de ****. Indien België zelf (nog) geen ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven aan deze langdurig ingezetene, dient zij, op basis van artikel 19bis, lid 1, van de ****, een verzoek te richten aan de lidstaat die de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven, met de vraag de opmerking inzake **** bescherming dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 31. **** artikel bevat een terminologische correctie die betrekking heeft op de inwerkingtreding van het **** van **** op 1 december 2009. **** de inwerkingtreding van dit verdrag heeft de **** Unie de rol van de **** **** overgenomen. Artikelen 32 en 34. **** artikelen schrijven voor dat bij de afgifte van een attest van **** de burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling inschrijft in het ****. **** dat ook het attest van **** een bewijs van inschrijving in de registers is, moet worden verduidelijkt in welk register de betrokkenen moeten worden ingeschreven.

Artikel 33.

Artikel 61/7 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bepaalt dat de vreemdeling die de status van ****-langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de **** **** verkregen heeft een aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden kan indienen.

De **** Vreemdelingenzaken moet binnen een maximale termijn van vier maanden een beslissing nemen in verband met deze aanvraag voor een machtiging tot verblijf. **** termijn kan met drie maanden verlengd worden, indien de vreemdeling de vereiste documenten niet overlegt of indien de aanvraag complex is. **** deze aanvraag wordt ingediend op het grondgebied van het ****, bij de burgemeester van de verblijfplaats van de vreemdeling, is het in het belang van de laatstgenoemde dat zijn verblijf gedurende de termijn van vier maanden, eventueel verlengd, gedekt wordt door een ****. **** voorziet artikel 110**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 niet in de afgifte van een dergelijk ****.

Dit koninklijk besluit is er dus op gericht om de afgifte van een attest van **** - model ****, dat vier maanden geldig is, aan de vreemdeling die een dergelijke aanvraag voor een machtiging tot verblijf indient mogelijk te maken en om de verlenging ervan mogelijk te maken, bij verlenging door de **** of zijn gemachtigde van de genoemde termijn van vier maanden.

Dit koninklijk besluit is er ook op gericht om de burgemeester of zijn gemachtigde in staat te stellen om de machtiging tot verblijf te weigeren en om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, indien de vreemdeling de vereiste documenten niet binnen de termijnen overlegt.

Artikelen 35, 36 en 37. **** artikelen heffen de bijlagen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 op.

Bijlagen 1 en 1bis die de documenten vermelden op voorlegging waarvan de binnenkomst in België wordt toegestaan zonder **** met het oog op een verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en de landen vermelden waarvan de onderdanen of de houders van **** een **** moeten hebben, zijn niet meer actueel en dreigen in tegenspraak te zijn met verordening (EG) ****. 539/2001 van de **** van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de **** in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld en met verordening (EG) ****. 810/2009 van het **** **** en de **** van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke **** (****). **** is het geval met bijlage 2 die de documenten vermeldt op voorlegging waarvan de binnenkomst in België wordt toegestaan. In verband met bijlage 2 is er ook reden op te merken dat de burgers van de **** hun hoedanigheid door welk rechtsmiddel ook mogen bewijzen en dat dus deze bijlage, die in tegenspraak is met artikel 41 van de wet, dient te worden opgeheven.

Artikelen 39 tot 42. **** artikelen vervangen de bijlagen 16, 16bis, 16ter,17 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1. De structuur van de bijlagen werd vereenvoudigd ter bevordering van de leesbaarheid.

Artikelen 43 tot 46. **** artikelen passen de bijlagen 19, 19ter, 20 en 21 ten gevolge aan de invoeging in de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten van de «*****» van een burger van de ****.

Artikel 47. **** artikel vervangt bijlage 38 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1. De structuur van de bijlage werd vereenvoudigd en er werd ook een akte van kennisgeving opgenomen Artikelen 48 en 49. **** artikelen bevatten de modellen van de beslissingen die genomen kunnen worden in het kader van het nieuwe artikel 110**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1.

Artikel 50. **** artikel voorziet een wijziging in de akte van kennisgeving van verscheidene bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 ten gevolge van de wijziging van artikel 39/83 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten door de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de **** voor **** en voor de **** van State : **** de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een ****- of **** waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, dan zal de minister of zijn gemachtigde, behoudens akkoord van de betrokkene, in principe pas ten vroegste tien dagen na kennisgeving van deze maatregel (of vijf dagen na kennisgeving van de tweede ****- of ****) kunnen overgaan tot de gedwongen verwijdering van betrokkene. **** de vreemdeling een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid indient binnen deze termijn, zal echter pas kunnen worden overgegaan tot zijn gedwongen verwijdering nadat de **** voor **** deze vordering heeft verworpen.

Wij hebben de eer te zijn, ****, Van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De ****-Eerste **** en **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****

ADVIES 56.593/2/**** VAN 3 september 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN' Op 22 juli 2014 is de **** van ****, afdeling ****, door de **** voor **** en ****, toegevoegd aan de **** van **** verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 5 september 2014 (*), een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' . **** ontwerp is door de tweede vakantie kamer onderzocht op 3 september 2014. De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en **** ****, griffier. **** verslag is uitgebracht door **** ****, auditeur. **** overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** **** . **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 3 september 2014. _________ (*) **** verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de gecoördineerde wetten op de **** van State waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de **** van **** de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de ****, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. **** advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de **** in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is. **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****. **** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. **** van het ontwerp **** Artikel 2 **** de inleidende zin moeten de woorden ", vroeger artikel 1," vervallen.

Artikel 4 1. In het ontworpen artikel 29, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid, wordt het begrip "****" gehanteerd, terwijl in de huidige versie van artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 `betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen', net zoals in tal van andere bepalingen van dat koninklijk besluit, gebruik wordt gemaakt van het begrip "verblijfplaats". **** afdeling **** plaatst vraagtekens bij de invoering van dat nieuwe begrip en vraagt zich af, mocht dat begrip gehandhaafd worden, waarin het verschilt van het begrip "verblijfplaats". **** ontworpen tekst moet in het licht van die opmerking worden herzien. 2. **** de inleidende zin moet melding worden gemaakt van het **** van 15 augustus 2012 en niet van 18 augustus 2012. Artikel 18 **** de **** tekst van de bepaling onder 2° **** men "carte ****'**** nationale".

Artikel 20 Luidens het ontworpen artikel 58 worden de bepalingen van titel ****, hoofdstuk ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 (1) - die betrekking hebben op de familieleden van een burger van de **** ****, bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten `betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' - van toepassing verklaard op de andere familieleden van die burger, bedoeld in artikel 47/1 van dezelfde wet (2). Het legt de minister of diens gemachtigde ook de verplichting op de binnenkomst en het verblijf van die andere familieleden te vergemakkelijken, na een individueel en grondig onderzoek van hun aanvraag. Uit het verslag aan de **** en uit de **** die aan de afdeling Wetgeving zijn bezorgd, blijkt dat het ontworpen artikel 58 strekt tot omzetting van artikel 3.2 van richtlijn 2004/38/EG van het **** **** en de **** ****.****. 29 april 2004 `betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de **** en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****. 1612/68 en tot intrekking van de **** 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****'. **** de ontworpen bepaling kan ook gevolg worden gegeven aan arrest ****. 121/2013 ****.****. 26 september 2013 van het **** Hof, waarbij meer bepaald artikel 40bis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten is vernietigd omdat het niet voorzag in een procedure op grond waarvan die andere familieleden van een burger van de **** Unie een beslissing aangaande hun aanvraag tot binnenkomst en verblijf konden verkrijgen die "gebaseerd was op een nauwkeurig onderzoek van hun persoonlijke situatie".

Het staat evenwel niet vast dat het loutere feit dat de bepalingen van titel ****, hoofdstuk ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 van toepassing worden verklaard op die "andere" familieleden van een burger van de ****, voldoende is om een procedure in te voeren die aangepast is aan hun specifieke situatie. **** artikel 47/3 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten volgt bijvoorbeeld dat het bewijs van een toestand die **** toelaat geleverd kan worden met elk passend middel, wat niet altijd overeen zal stemmen met de **** waarin titel ****, hoofdstuk ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 voorziet voor de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van de wet.

Het zou beter zijn in het ontworpen artikel 58 te preciseren welke bepalingen van titel ****, hoofdstuk ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 juist van toepassing zijn op de andere familieleden van een vreemdeling uit de **** **** bedoeld in artikel 47/1 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, waarbij in voorkomend geval de wijzigingen worden aangebracht die vereist zijn door de situatie van die personen, in plaats van heel hoofdstuk **** van titel **** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, met uitzondering van artikel 45, van toepassing te verklaren op de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Bijlage 10 Er moet gebruik worden gemaakt van het correcte begrip "status van langdurig ingezetene ****". (1) Met uitzondering van artikel 45, zoals hersteld bij artikel 17 van het voorliggende ontwerp.(2) Namelijk: 1° de partner met wie de burger van de **** een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten;2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de ****;3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de **** strikt behoeven. De griffier, ****. ****. **** voorzitter, ****. ****.

13 FEBRUARI 2015. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. ****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****. **** op de ****, artikel 108; **** op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 16, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, 17, § 5, tweede lid, 39/83, 40bis, 41, § 2, tweede lid, 47/1, 47/2, 47/3 en 61/7; **** op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; **** op het advies 56.593/2/**** van de **** van State, gegeven op 3 september 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de ****-Eerste **** en **** van Binnenlandse **** en van de **** voor **** en Migratie, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2003/109/EG van de **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, van richtlijn 2004/38/EG van het **** **** en de **** van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de **** en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****, en van richtlijn 2011/51/**** van het **** **** en de **** van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de **** teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die **** bescherming genieten.

Art. 2.Artikel 1bis, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, **** door het koninklijk besluit van 22 november 1996, wordt vervangen als volgt : «*****»

Art. 3.Artikel 8, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 november 1996 en van 11 december 1996, wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2007, 22 juli 2008 en 15 augustus 2012, wordt vervangen als volgt : «

Art. 29.§ 1. **** aanvraag voor een machtiging tot vestiging wordt bij de burgemeester van de verblijfplaats of bij zijn gemachtigde ingediend door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 16. **** de vreemdeling voldoet aan de voorwaarde van artikel 14, tweede lid, van de wet en indien hij, als zijn identiteit niet is vastgesteld, een geldig nationaal paspoort voorlegt, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde hem een ontvangstbewijs overeenkomstig het model van bijlage 16bis. **** burgemeester of zijn gemachtigde maakt een kopie van dit document over aan de gemachtigde van de minister. **** de vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarde van artikel 14, tweede lid, van de wet of indien hij geen geldig nationaal paspoort voorlegt wanneer dit vereist is overeenkomstig het tweede lid, beslist de burgemeester of zijn gemachtigde om de aanvraag niet in overweging te nemen door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 16ter. **** burgemeester of zijn gemachtigde maakt een kopie van dit document over aan de gemachtigde van de minister. § 2. **** aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene wordt bij de burgemeester van de verblijfplaats of bij zijn gemachtigde ingediend door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 16. **** vreemdeling moet bovendien bij het indienen van deze aanvraag de bewijzen leveren dat hij de voorwaarden vervult die zijn bepaald in artikel 15bis, § 3, van de wet. **** de vreemdeling in het bezit is van een geldige ****- of vestigingsvergunning en indien hij, als zijn identiteit niet is vastgesteld, een geldig nationaal paspoort voorlegt, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde hem een ontvangstbewijs overeenkomstig het model van bijlage 16bis. **** burgemeester of zijn gemachtigde maakt een kopie van dit document over aan de gemachtigde van de minister. **** de vreemdeling niet in het bezit is van een geldige ****- of vestigingsvergunning of indien hij geen geldig nationaal paspoort voorlegt wanneer dit vereist is overeenkomstig het tweede lid, beslist de burgemeester of zijn gemachtigde om de aanvraag niet in overweging te nemen door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 16ter. **** burgemeester of zijn gemachtigde maakt een kopie van dit document over aan de gemachtigde van de minister."

Art. 5.Artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, 27 april 2007 en 22 juli 2008, wordt gewijzigd als volgt : "

Art. 30.§ 1. **** afwachting van een beslissing van de minister of zijn gemachtigde omtrent de aanvraag voor een machtiging tot vestiging of de aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene dient, wanneer de **** vervalt, deze titel te worden afgenomen en het document overeenkomstig het model van bijlage 15 aan de vreemdeling te worden afgegeven. **** document bewijst dat de vreemdeling een aanvraag voor een machtiging tot vestiging of een aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene heeft ingediend en dekt voorlopig zijn verblijf gedurende de termijn vermeld in het tweede lid, **** verlengd tot de afgifte van de identiteitskaart voor vreemdeling of de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene. **** de beslissing gunstig of wordt, binnen een termijn van vijf maanden na de afgifte van het ontvangstbewijs, geen beslissing ter kennis van de burgemeester of zijn gemachtigde gebracht, dan geeft deze, naargelang het geval, de identiteitskaart voor vreemdeling of de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene af. **** de minister of zijn gemachtigde de aanvraag verwerpt, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de vreemdeling kennis van die beslissing door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 17. § 2. **** de status van langdurig ingezetene wordt verleend aan een vreemdeling die in het **** **** bescherming geniet, wordt op de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene de bijzondere vermelding "**** bescherming verleend op [datum] door ****" aangebracht. **** de status van langdurig ingezetene wordt verleend aan een vreemdeling die reeds een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene bezit die door een andere lidstaat van de **** **** is afgegeven en die de bijzondere vermelding "**** bescherming verleend op [datum] door [naam van een lidstaat]" bevat, wordt op de **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene dezelfde bijzondere vermelding geplaatst, tenzij de **** bescherming bij een definitieve beslissing van die andere lidstaat is ingetrokken. **** deze bijzondere vermelding aan te brengen op de **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, verzoekt de minister of zijn gemachtigde de bevoegde overheid van de in de vermelding aangewezen lidstaat te bevestigen of de betrokkene aldaar nog steeds **** bescherming geniet. § 3. Wanneer uit een verzoek van de autoriteiten van een andere lidstaat van de **** **** blijkt dat deze lidstaat de **** bescherming heeft verleend aan een vreemdeling die houder is van een **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene of de verantwoordelijkheid voor de **** bescherming van deze langdurig ingezetene heeft overgenomen, alvorens zij zelf een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene hebben afgegeven, wordt binnen de drie maanden na ontvangst van dit verzoek, de in § 2 bedoelde bijzondere vermelding inzake **** bescherming op de **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene dienovereenkomstig aangebracht of gewijzigd."

Art. 6.**** artikel 30bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene";2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "**** de minister of zijn gemachtigde beslist, met toepassing van artikel 18, §§ 2 of 3, van de wet, dat de vreemdeling de status van langdurig ingezetene heeft verloren maar zijn recht op verblijf behoudt, wordt de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene ingetrokken.**** vreemdeling wordt dan, naargelang het geval, in het bezit gesteld van de identiteitskaart voor vreemdeling of een bewijs van inschrijving in het **** voor beperkte of onbeperkte duur."

Art. 7.In het opschrift van **** Ibis, hoofdstuk ****, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, worden de woorden "EG-verblijfsvergunningen voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunningen voor langdurig ingezetene".

Art. 8.**** artikel 31 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, worden in paragraaf 1, in paragraaf 2, vijfde lid, en in paragraaf 3 de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 9.**** artikel 32, paragraaf 2bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 10.**** artikel 33, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 1**** lid, worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene";2° het 4**** lid wordt aangevuld met de woorden «*****».

Art. 11.**** artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 2008, 19 juli 2012 en 15 augustus 2012 worden in het eerste en het vierde lid de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 12.**** artikel 36bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 2008 en 15 augustus 2012 worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 13.**** artikel 37, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 2008 en 15 augustus 2012, worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 14.**** artikel 39, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 15.**** artikel 41, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 16.**** artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 17.Artikel 45 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 45.**** **** bedoeld in artikel 41, § 2, van de wet, wordt kosteloos en binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de aanvrager bewijst dat richtlijn 2004/38/EG op hem van toepassing is, afgegeven.

In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, kan de in het eerste lid bedoelde termijn echter verlengd worden."

Art. 18.**** artikel 46, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste paragraaf wordt opgeheven;2° in de tweede paragraaf worden de woorden "aan de documenten vermeld in § 1" vervangen door de woorden "aan een geldige nationale identiteitskaart of een geldig nationaal paspoort".

Art. 19.**** titel ****, van hetzelfde besluit, wordt na artikel 57 een hoofdstuk ****/**** met de titel "Andere familieleden van een burger van de ****" ingevoegd.

Art. 20.Artikel 58, van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, wordt hersteld in de volgende lezing : "

Art. 58.Met uitzondering van artikel 45, zijn de bepalingen van hoofdstuk **** die betrekking hebben op de familieleden van een burger van de **** bedoeld in artikel 40bis van de wet, van toepassing op de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet." De **** of zijn gemachtigde begunstigen echter hun binnenkomst en hun verblijf op het grondgebied van het ****, na een individueel en grondig onderzoek van hun aanvraag.

Art. 21.**** titel **** van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk Ibis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 maart 1994, op de volgende manier **** : "**** ****/****".

Art. 22.**** titel **** van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk ****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002012913 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten, op de volgende manier **** : "**** ****/****".

Art. 23.**** titel **** van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk ****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 17/05/2004 numac 2004000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, op de volgende manier **** : "**** ****/****".

Art. 24.**** artikel 69bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 maart 1994 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 februari 1995, van 11 december 1996, van 12 juni 1998 en van 7 mei 2008, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 25.**** artikel 69ter, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002012913 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten en gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste paragraaf wordt opgeheven;2° de tweede paragraaf wordt aangevuld met de woorden « met uitzondering van het feit dat een identiteitskaart voor vreemdelingen, opgesteld overeenkomstig het model van bijlage 7 van dit besluit, aan hen moet worden afgegeven".

Art. 26.Artikel 69****, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002012913 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, wordt opgeheven.

Art. 27.Artikel 84 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4, wordt hersteld als volgt : "

Art. 84.**** de **** bescherming wordt verleend aan een vreemdeling die houder is van een **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene en onder voorbehoud van de indiening van een beroep bedoeld bij artikel 39/56, tweede lid, van de wet, geeft de minister of zijn gemachtigde binnen de drie maanden na deze beslissing de instructie aan de burgemeester of zijn gemachtigde om een nieuwe ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene af te leveren waarin de in artikel 30, § 2 bedoelde bijzondere vermelding inzake **** bescherming wordt aangebracht. **** de **** bescherming wordt verleend aan een vreemdeling die houder is van een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de **** ****, en onder voorbehoud van de indiening van een beroep bedoeld bij artikel 39/56, tweede lid, van de wet, verzoekt de minister of zijn gemachtigde de bevoegde overheid van de lidstaat die de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven om deze te wijzigen teneinde de bijzondere vermelding inzake de **** bescherming, verleend door ****, en de datum waarop deze **** bescherming werd verleend, er op aan te brengen."

Art. 28.**** artikel 90, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag of **** verordeningen, wordt de in artikel 89 bedoelde vreemdeling gemachtigd het **** binnen te komen voor een verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, op voorwaarde dat hij houder is van een geldig ****, afgegeven door de autoriteiten van het land waar hij verblijf houdt, voorzien van een visum, geldig voor ****, aangebracht door een **** diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een **** die partij is bij een **** overeenkomst betreffende de overschrijding van de ****, die **** bindt."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 93 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4, wordt aangevuld met twee leden : "**** de hoedanigheid van vluchteling bevestigd wordt van de in artikel 89 bedoelde vreemdeling die houder is van een **** ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene en onder voorbehoud van de indiening van een beroep bedoeld bij artikel 39/56, tweede lid, van de wet, geeft de minister of zijn gemachtigde binnen de drie maanden na deze beslissing de instructie aan de burgemeester of zijn gemachtigde om een nieuwe ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene af te leveren waarin de in artikel 30, § 2, bedoelde bijzondere vermelding inzake **** bescherming wordt gewijzigd. **** de hoedanigheid van vluchteling bevestigd wordt van de in artikel 89 bedoelde vreemdeling die houder is van een ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de **** ****, en onder voorbehoud van de indiening van een beroep bedoeld bij artikel 39/56, tweede lid, van de wet, verzoekt de minister of zijn gemachtigde de bevoegde overheid van de lidstaat die de ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene heeft afgegeven om deze te wijzigen teneinde de bijzondere vermelding inzake **** bescherming, aan te passen."

Art. 30.Artikel 107, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002012913 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten, wordt vervangen als volgt : «*****» vervangen door de woorden « lidstaat van de **** Unie".

Art. 32.Artikel 110bis, § 2, tweede lid en § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, wordt met de volgende zin aangevuld : "**** die gelegenheid schrijft de burgemeester of diens gemachtigde de vreemdeling in het **** in."

Art. 33.Artikel 110****, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v sluiten, wordt vervangen als volgt : " § 1. **** de vreemdeling bedoeld in artikel 61/7 van de wet zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden indient bij de burgemeester van zijn verblijfplaats of bij zijn gemachtigde, moet die overgaan tot een **** om zich ervan te vergewissen dat de vreemdeling effectief op het grondgebied van zijn gemeente verblijft. **** de in het eerste lid bedoelde vreemdeling niet effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft of indien hij niet in het bezit is van een geldig nationaal paspoort, weigert de burgemeester of zijn gemachtigde om zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf in overweging te nemen, door middel van het document overeenkomstig bijlage 43. **** de in het eerste lid bedoelde vreemdeling effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft en hij in het bezit is van een geldig nationaal paspoort, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een ontvangstbewijs van zijn aanvraag, overeenkomstig het model van bijlage 41bis, en een attest van **** - model ****, overeenkomstig het model van bijlage 4, dat vier maanden geldig is, aan hem af. **** burgemeester of zijn gemachtigde maakt onverwijld een kopie van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf en een kopie van het ontvangstbewijs over aan de minister of zijn gemachtigde. § 2. **** de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 61/7, § 3, tweede lid, van de wet, de termijn van vier maanden verlengt, betekent de burgemeester of zijn gemachtigde de beslissing aan de vreemdeling en verlengt hij het attest van **** voor een duur van drie maanden. § 3. **** de minister of zijn gemachtigde de vreemdeling tot het verblijf machtigt of indien geen enkele beslissing aan de burgemeester of zijn gemachtigde wordt meegedeeld binnen de vier maanden, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 61/7, § 3, tweede lid, van de wet, na de afgifte van het ontvangstbewijs, en voor zover de documenten bedoeld in artikel 61/7, § 1, van de wet, voorgelegd werden, wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het ****. § 4. **** de minister of zijn gemachtigde de vreemdeling niet tot het verblijf machtigt, betekent de burgemeester of zijn gemachtigde de beslissing door middel van het document overeenkomstig het model van bijlage 42. **** attest van **** wordt ingetrokken. § 5. **** de vreemdeling na afloop van de termijn van vier maanden, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 61/7, § 3, tweede lid, van de wet, na de afgifte van het ontvangstbewijs de documenten bedoeld in artikel 61/7, § 1, van de wet, niet heeft voorgelegd weigert de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag voor een machtiging tot verblijf door middel van het document overeenkomstig het model van bijlage 42. **** attest van **** wordt ingetrokken."

Art. 34.Artikel 110****, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt met de volgende zin aangevuld : « Op het moment van de afgifte van dit **** schrijft de burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling in het **** in."

Art. 35.Bijlage 1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1996 et laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2006, wordt opgeheven.

Art. 36.Bijlage 1bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juni 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2002, wordt opgeheven.

Art. 37.Bijlage 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1996 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2006, wordt opgeheven.

Art. 38.**** bijlage 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2012, worden de woorden "status van EG-langdurig ingezetene" telkens vervangen door de woorden "status van ****-langdurig ingezetene" en worden de woorden "EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene" telkens vervangen door de woorden "****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene".

Art. 39.Bijlage 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, wordt vervangen door bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 40.Bijlage 16bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, wordt vervangen door bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 41.Bijlage 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, wordt vervangen door bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Art. 42.Bijlage 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, wordt vervangen door bijlage 4 gevoegd bij dit besluit.

Art. 43.Bijlage 19 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt vervangen door bijlage 5 gevoegd bij dit besluit.

Art. 44.Bijlage 19ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1995 en vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v sluiten, wordt vervangen door bijlage 6 gevoegd bij dit besluit.

Art. 45.Bijlage 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt vervangen door bijlage 7 gevoegd bij dit besluit.

Art. 46.Bijlage 21 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v type koninklijk besluit prom. 21/09/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten v sluiten, wordt vervangen door bijlage 8 gevoegd bij dit besluit.

Art. 47.Bijlage 38 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, wordt vervangen door bijlage 9 gevoegd bij dit besluit.

Art. 48.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 42, die als bijlage 10 aan dit besluit is toegevoegd, ingevoegd.

Art. 49.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 43, die als bijlage 11 aan dit besluit is toegevoegd, ingevoegd.

Art. 50.**** de hierna opgesomde bijlagen van hetzelfde besluit wordt telkens aan de verso-kant de zin "Behalve mits zijn (haar) toestemming zal ten aanzien van de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van een ****- of ****, slechts tot gedwongen uitvoering van deze maatregel worden overgegaan ten vroegste drie werkdagen na de kennisgeving van de maatregel." vervangen door de zin "Behoudens zijn (haar) toestemming, zal ten aanzien van de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van een ****- of ****, slechts tot gedwongen tenuitvoerlegging van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde beroepstermijn (10 dagen indien het een eerste ****- of **** betreft/5 dagen vanaf de tweede ****- of ****) of, wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de **** deze vordering heeft verworpen." : 1° bijlage 11, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;2° bijlage 11bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;3° bijlage 11ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;4° bijlage 13, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;5° bijlage 13bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;6° bijlage 13****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;7° bijlage 13****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;8° bijlage 13****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;9° bijlage 25****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten;10° bijlage 26****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten.

Art. 51.De **** die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit. **** te ****, 13 februari 2015. **** **** **** : De ****-Eerste **** en **** van **** ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^