Koninklijk Besluit van 13 februari 2015
gepubliceerd op 25 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011087
pub.
25/02/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, artikel 34, eerste lid, c);

Gelet op de oproep tot kandidaten betreffende de samenstelling van de Nationale Raad van de Orde van architecten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2014;

Gelet op de kandidatuur ingediend door dhr. Johan Rutgeerts op 12 maart 2014, voor de functie van architect, lid van het onderwijzend personeel voor de gesubsidieerde vrije scholen voor bouwkunde;

Overwegende dat dhr. Johan Rutgeerts aan de wettelijke voorwaarde voorzien in artikel 34, eerste lid, c), van dezelfde wet voldoet, aangezien hij hoofddocent is bij het departement "Sint-Lucas architectuur", momenteel "faculteit architectuur KULeuven";

Gelet op de kandidatuur ingediend door dhr. Frank Delmulle op 21 maart 2014, voor de functie van architect, lid van het onderwijzend personeel voor de gesubsidieerde vrije scholen voor bouwkunde;

Overwegende dat dhr. Frank Delmulle aan de wettelijke voorwaarde voorzien in artikel 34, eerste lid, c, van dezelfde wet voldoet, aangezien hij hoofddocent is bij het departement "Sint-Lucas architectuur", momenteel "faculteit architectuur KULeuven";

Overwegende de onmogelijkheid om beide kandidaten te vergelijken op basis van hun ingediende kandidaturen, die ze op gelijke voet plaatsen;

Overwegende dat de organisatie van een administratieve jury noodzakelijk werd geacht teneinde tot een objectieve beoordeling te komen;

Overwegende dat de twee kandidaten zich aangeboden hebben voor deze administratieve jury op 12 december 2014;

Gelet op het proces-verbaal van deliberatie van deze jury d.d. 12 december 2014;

Overwegende dat hieruit blijkt dat deze jury de titels en ervaring van beide kandidaten onderzocht heeft, hun motivatie en technische competenties geëvalueerd heeft en deze vervolgens vergeleken heeft;

Overwegende dat uit de rangschikking van de administratieve jury blijkt dat dhr. Johan Rutgeerts als eerste gerangschikt werd;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dhr. Johan Rutgeerts wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar, tot lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten in de hoedanigheid van architect, lid van het onderwijzend personeel voor de gesubsidieerde vrije scholen voor bouwkunde.

Art. 2.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^