Koninklijk Besluit van 13 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011018
pub.
30/01/1999
prom.
13/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de Richtlijn 97/37/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 juni 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen I en II van Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 6 maart 1986 en 31 januari 1990;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Middenstand van 25 juni 1998;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik van 2 juli 1998;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de voorgeschreven omzettingstermijn van de voornoemde richtlijn verstreken is en waarvoor de Europese Commissie op 25 augustus 1998 een ingebrekestelling met betrekking tot de overtreding van het Verdrag overgemaakt heeft;

Gelet op het feit dat de bestaande lijst van vezels dient aangepast te worden aan de technische vooruitgang teneinde toe te laten dat deze nieuwe vezels in de handel zouden gebracht kunnen worden;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage I van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Nummer 2 wordt als volgt gewijzigd : - In de kolom "Benaming" wordt na "guanaco" het woord "cashgora" opgenomen. - In de kolom "Omschrijving van de vezels" worden na "guanaco" de woorden "cashgorageit (kruising van de kasjmiergeit en de angorageit)" toegevoegd. 2° Nummer 28 wordt als volgt gewijzigd : - De tekst in de kolom "Benaming" wordt "Polyamide of Nylon". - De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt vervangen door : « Vezel van synthetische lineaire macromoleculen met in de keten herhaalde amidebindingen waarvan minimaal 85% gebonden is aan alifatische of cycloalifatische eenheden. ». 3° De nummers 29 tot en met 39 worden omgenummerd tot 32 tot en met 42.4° Er wordt een nieuw nummer 29 toegevoegd. - De tekst in de kolom "Benaming" wordt "Aramide". - De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt : « Vezel van synthetische lineaire macromoleculen, bestaande uit aromatische groepen die onderling verbonden zijn door amide- en imidebindingen waarvan minimaal 85% rechtstreeks aan twee aromaatkernen gebonden is en waarvan het aantal imidebindingen, zo al aanwezig, niet groter mag zijn dan het aantal amidebindingen. » . 5° Er wordt een nieuw nummer 30 toegevoegd. - De tekst in de kolom "Benaming" wordt "Polyimide". - De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt : « Vezel van synthetische lineaire macromoleculen met herhaalde imide-eenheden in de keten. » . 6° Er wordt een nieuw nummer 31 toegevoegd. - De tekst in de kolom "Benaming" wordt "Lyocell". - De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt : « Vezel van geregenereerde cellulose, verkregen door een oplossings- en spinprocédé in een organisch oplosmiddel, zonder vorming van derivaten. » . - Achter de tekst in de kolom "Benaming" wordt een voetnootverwijzing toegevoegd. De voetnoot luidt : « Onder "organisch oplosmiddel" wordt in wezen verstaan een mengsel van organische chemische stoffen en water. » . 7° Nummer 20 wordt als volgt gewijzigd : de omschrijving wordt vervangen door de volgende bepaling : « Vezel van geregenereerde cellulose, verkregen door middel van een gewijzigd viscoseprocédé, met een hoge breeksterkte en een hoge modulus in natte toestand.De breeksterkte (BC) in geconditioneerde toestand en de kracht (BM) die nodig is om een rek van 5% in natte toestand te veroorzaken zijn : Voor de raadpleging van de formule, zie beeld. waarin T de gemiddelde lineaire dichtheid in decitex is. » .

Art. 2.Bijlage II van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 6 maart 1986 en 31 januari 1990 wordt als volgt gewijzigd : 1° De nummers 29 tot en met 39 worden omgenummerd tot 32 tot en met 42.2° Er wordt een nieuw nummer 29 toegevoegd. De tekst in de kolommen "Vezels", respectievelijk "Percentages" wordt : « Aramide | 8,00". 3° Er wordt een nieuw nummer 30 toegevoegd. De tekst in de kolommen "Vezels", respectievelijk "Percentages" wordt : « Polyimide | 3,50". 4° Er wordt een nieuw nummer 31 toegevoegd. De tekst in de kolommen "Vezels", respectievelijk "Percentages" wordt : « Lyocell | 13,00"

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^