Koninklijk Besluit van 13 januari 1999
gepubliceerd op 23 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022031
pub.
23/01/1999
prom.
13/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, Gelet op Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992 inzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren, inzonderheid artikel 11;

Gelet op de Beschikking 93/326/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 mei 1993 tot vastlegging van richtsnoeren voor de vaststelling van de kosten en vergoedingen voor aanvragen van en voor het gebruik van de communautaire milieukeur;

Gelet op de Beschikking 93/517/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 september 1993 betreffende een standaardcontract over de gebruiksvoorwaarden voor de communautaire milieukeur;

Gelet op het advies van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, gegeven op 28 oktober 1998;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 november 1998;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 december 1998, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Europese Commissie op 6 augustus 1998 tegen het Koninkrijk België een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht wegens onvolledige tenuitvoerlegging van voormelde Verordening (EEG) nr. 880/92, waarin België wordt aangemaand binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving van dit advies, de nodige maatregelen te nemen om eraan te voldoen;

Overwegende dat de vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en de rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk noodzakelijk is voor de inwerkingtreding van hoofdstuk III van het voormeld koninklijk besluit van 29 augustus 1997 en de volledige tenuitvoerlegging van de voormelde verordening;

Overwegende dat dit besluit dan ook onverwijld dient te worden vastgesteld om gevolg te geven aan het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie en een inbreukprocedure voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te voorkomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Telecommunicatie, Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Aanvraagvergoeding

Artikel 1.Voor iedere aanvraag tot toekenning van een keurmerk wordt een vergoeding aangerekend die de kosten van de behandeling van het dossier dekt.

Overeenkomstig Beschikking 93/326/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 mei 1993 tot vastlegging van richtsnoeren voor de vaststelling van de kosten en vergoedingen voor aanvragen van en voor het gebruik van de communautaire milieukeur, wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 400 euro.

Art. 2.De krachtens de bepalingen van dit besluit verschuldigde bedragen moeten gestort of overgeschreven worden op een daartoe bestemde rekening. Op het hiervoor gebruikte formulier moet verwezen worden naar het betreffende dossier.

Art. 3.Een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, is slechts ontvankelijk indien het bewijs van betaling van het volledige bedrag vastgesteld in artikel 1, tweede lid, erbij gevoegd is.

Alle bancaire transactiekosten zijn steeds ten laste van de aanvrager van de milieukeur. HOOFDSTUK II. - Gebruiksrecht

Art. 4.§ 1. Iedere aanvrager aan wie overeenkomstig de artikelen 10 en 12 van de Verordening een milieukeurmerk is toegekend, betaalt jaarlijks een recht voor het gebruik van het milieukeurmerk. § 2. Dit jaarlijks recht heeft betrekking op een periode van twaalf maanden die ingaat op de datum van de toekenning van het milieukeurmerk aan de aanvrager. § 3. Dit jaarlijks recht bedraagt 0,15 % van de jaaromzet in de Europese Gemeenschap van het product waaraan het milieukeurmerk is toegekend.

De berekening van de omzet dient gebaseerd te zijn op de prijzen af-fabriek. § 4. Onverminderd de toepassing van § 3 wordt het minimumbedrag van het jaarlijks recht overeenkomstig Beschikking 93/326/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 mei 1993 tot vastlegging van richtsnoeren voor de vaststelling van de kosten en vergoedingen voor aanvragen van en voor het gebruik van de communautaire milieukeur, vastgesteld op 400 euro. § 5. Het jaarlijks recht voor het eerste jaar waarvoor het keurmerk wordt gebruikt wordt berekend op basis van de omzet in de Europese Unie tijdens het eerste trimester.

Wanneer de houder, volgens het contract over de gebruiksvoorwaarden, zijn milieukeurmerk geen volledig jaar meer kan gebruiken, wordt het verschuldigde jaarlijks recht bedoeld in § 3 of het in § 4 vermelde minimumbedrag vermenigvuldigd met de factor : x/365, waarbij x het aantal dagen is gedurende dewelke de houder zijn milieukeurmerk volgens het contract (nog) kan gebruiken.

Art. 5.§ 1. Met het oog op de inning van het recht bedoeld in artikel 4 moet de houder van het milieukeurmerk uiterlijk één maand na het verstrijken van het eerste trimester na toekenning ervan, de in artikel 4, § 3, bedoelde omzet, die werd behaald tijdens dit eerste trimester, door middel van een aangetekend schrijven meedelen aan het secretariaat van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, op het adres van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

De aldus bekomen gegevens worden vermenigvuldigd met 4 om het verschuldigde recht, overeenkomstig artikel 4, § 3 of § 4, te kunnen vaststellen. In voorkomend geval wordt dit bedrag vermenigvuldigd met de factor vermeld in artikel 4, § 5. Het secretariaat van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk stuurt de houder, met het oog op de betaling van het verschuldigde bedrag, een aangetekend schrijven met de vermelding van de betalingsmodaliteiten. § 2. Op het einde van het jaar of deel van een jaar waarvoor een milieukeurmerk werd toegekend, wordt een eindafrekening gemaakt.

Daartoe maakt de houder van het milieukeurmerk, per aangetekend schrijven, en uiterlijk één maand na het verstrijken van het jaar of deel van een jaar waarvoor het milieukeurmerk werd toegekend, de effectieve omzet behaald tijdens deze periode zoals bedoeld in artikel 4, § 3, over aan het secretariaat van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, op het adres van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Eén maand na het bekomen van de in het vorige lid bedoelde gegevens wordt het eventueel teveel betaalde aan de houder van het milieukeurmerk teruggestort.

Indien op basis van deze gegevens het reeds betaalde recht daarentegen niet blijkt te volstaan, stuurt het secretariaat van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk een bijkomend aangetekend schrijven met de vermelding van de betalingsmodaliteiten aan de houder van het milieukeurmerk voor het nog verschuldigde saldo. § 3. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt het in artikel 4, § 5, bedoelde recht in voorkomend geval berekend op basis van de reeds in het kader van § 2 voor het voorafgaandelijk gebruiksjaar overgemaakte jaaromzet. Hiertoe wordt het jaarlijks recht bedoeld in artikel 4, § 3, of het in artikel 4, § 4, vermelde minimumbedrag vermenigvuldigd met de factor : x/365, waarbij x het aantal dagen is gedurende dewelke de houder zijn milieukeurmerk volgens het contract (nog) kan gebruiken.

Het secretariaat van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk stuurt de houder van het milieukeurmerk een aangetekend schrijven met de vermelding van de betalingsmodaliteiten.

De eindafrekening op basis van de effectief voor de betrokken periode behaalde omzet verloopt overeenkomstig de bepalingen van § 2.

Art. 6.Wanneer de gegevens bedoeld in artikel 5 niet tijdig worden doorgegeven of de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn voldaan, wordt het gebruik van het milieukeurmerk opgeschort vanaf de vijftiende kalenderdag na de aangetekende verzending van de aanmaning tot betaling. Deze beslissing wordt genomen door het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk op basis van de informatie die door het secretariaat van het Comité wordt verstrekt. Deze opschorting wordt terug opgeheven vanaf de datum van volledige betaling.

Art. 7.In geval van schorsing of voortijdige beëindiging van het gebruik van het milieukeurmerk door het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk of door de houder, kan de houder geen aanspraak maken op de gehele of de gedeeltelijke terugbetaling van de vergoedingen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.Onze Minister van Economie en Telecommunicatie, Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E DI RUPO De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^