Koninklijk Besluit van 13 januari 2015
gepubliceerd op 28 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012001
pub.
28/04/2015
prom.
13/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 Ecocheques (Overeenkomst geregistreerd 7 juli 2014 op onder het nummer 122053/CO/202) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). HOOFDSTUK II. - Definitie

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd.

Art. 3.§ 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "ecocheque" verstaan : het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst. § 2. De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

Art. 4.De nominale waarde van de ecocheque staat aangegeven op de cheque, met een maximum van 10 EUR per ecocheque. HOOFDSTUK III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 5.Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode worden ecocheques één keer per jaar toegekend ter waarde van 250 EUR.

Art. 6.Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de volgende schijven :

Durée de travail hebdomadaire

Montant

Wekelijkse arbeidsduur

Bedrag

A partir de 27h/semaine

250 EUR

Vanaf 27u/week

250 EUR

A partir de 20h et en dessous de 27h/semaine

200 EUR

Vanaf 20u en minder dan 27u/week

200 EUR

A partir de 17,5h et en dessous de 20h/semaine

150 EUR

Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week

150 EUR

Moins de 17,5h/semaine

100 EUR

Minder dan 17,5u/week

100 EUR

Contrats de 8h/semaine et contrats d'un jour

75 EUR

Contracten van 8u/week en ééndagscontracten

75 EUR


Onder "wekelijkse arbeidsduur" in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan : het gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode.

Art. 7.De betaling van deze ecocheques vindt plaats één keer per jaar, in de loop van de maand juni.

Art. 8.De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een volledige referteperiode.

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag vastgesteld volgens de hierboven vermelde schijven, betaald worden pro rata van de werkelijke prestaties en daarmee volgens de collectieve arbeidsovereenkomst nr.98 gelijkstelde periodes (artikel 6, § 3).

Voorbeeld 1 : Een werknemer is gedurende 3 opeenvolgende weken afwezig van het werk ingevolge een operatie. Deze 3 weken worden gelijkgesteld.

Voorbeeld 2 : Een werkneemster neemt haar 15 weken moederschapsverlof op. Deze 15 weken worden gelijkgesteld.

Art. 9.Gelet op de opleidingsperiode, gelet op de beperktere vertrouwdheid van de studenten in het bedrijfsleven, worden uitgesloten van deze regeling, de werknemers verbonden met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zoals bepaald door titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdragen. HOOFDSTUK IV. - Informatieverstrekking aan de werknemers

Art. 10.Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 genoemde lijst en ook telkenmale dat ze door de Nationaal Arbeidsraad wordt gewijzigd.

Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden afgegeven. HOOFDSTUK V. - Omzetting in de ondernemingen

Art. 11.Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de ecocheques.

Ze kunnen in de ondernemingen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 30 september 2014 omgevormd worden in een ander voordeel.

Art. 12.De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de werkgevers.

In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden afgeweken.

Art. 13.Indien geen ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten vóór 30 september 2014, dan zal automatisch het systeem van ecocheques, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing zijn. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2013 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende de ecocheques (107746/CO/202 - koninklijk besluit van 20 maart 2013, Belgisch Staatsblad van 11 juni 2013). Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, gegeven bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 januari 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^