Koninklijk Besluit van 13 juli 2000
gepubliceerd op 25 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen Melsbroek en Bevekom door Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007211
pub.
25/08/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen Melsbroek en Bevekom door Landsverdediging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, zijnde artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen;

Overwegende dat de NAVO (Noordatlantische Verdragsorganisatie) de aanvraag van de CEPMA (Central Europe Pipeline Management Agency), beheerder van het West-Europese pijpleidingssysteem, goedkeurde om een pijpleiding te leggen tussen Melsbroek en Bevekom en kredieten ter beschikking van België heeft gesteld in maart 1996 met het oog op de realisatie van dit project;

Overwegende dat de aanleg van deze pijpleiding een meer doeltreffende uitbating van het NAVO pijpleidingssysteem mogelijk maakt en aan CEPMA een bijkomende verbindingsweg biedt, die haar toelaat met een grotere soepelheid te werken en een omweg via Doornik te vermijden voor het transport van brandstof tussen Antwerpen en Luik;

Overwegende dat voormelde pijpleiding operationeel diende te zijn tegen einde september 1999 om te voldoen aan de behoeften van de CEPMA, die betrekking hebben op de opdracht welke haar door NAVO werd toevertrouwd en dat zij derhalve van openbaar nut is;

Overwegende dat België zich dient te schikken naar de verplichtingen die haar worden opgelegd door de NAVO, waarvan ze een lidstaat is;

Overwegende dat het tracé het voorwerp heeft uitgemaakt van een grondige studie en dat de minst schadelijke doorgangen werden weerhouden op basis van technische, ecologische en economische criteria;

Overwegende de grondplannen van de door de Belgische Staat aan te kopen of te onteigenen grondinnemingen op het grondgebied van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, en Grez-Doiceau;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van bovenbedoelde terreinen onontbeerlijk is om redenen van openbaar nut;

Overwegende dat de inhuurneming van bovenbedoelde terreinen werd uitgevoerd krachtens het ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen sluiten;

Overwegende dat het koninklijk besluit nr. 31 van 23 augustus 1939 bepaalt dat de inhuurneming van terreinen slechts voor een beperkte duur kan geschieden en dat derhalve de onteigeningsprocedure zo vlug mogelijk dient te worden afgesloten;

Op voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het openbaar nut vordert de onmiddellijke aankoop of onteigening van de terreinen nodig voor de werking en het behoud van een pijpleiding tussen Melsbroek en Bevekom op het grondgebied van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, en Grez-Doiceau, zoals aangeduid op de grondplannen, toegevoegd aan onderhavig besluit.

Art. 2.Te dien einde zal bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, voorziene rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden worden toegepast.

Art. 3.Bij gebrek aan een minnelijke schikking betreffende de afstand van de innemingen vermeld in de kolommen nrs. 6 en 7 en de erfdienstbaarheden, vermeld in de kolom nr. 8 van de tabel bijgevoegd aan onderhavig besluit, is Landsverdediging gemachtigd om de oppervlakten van de percelen, vermeld in de kolom nr. 9 van de tabel toegevoegd aan onderhavig besluit, in volle eigendom te verwerven.

Art. 4.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging A. FLAHAUT

TABEL DER INNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^