Koninklijk Besluit van 13 juli 2000
gepubliceerd op 04 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022609
pub.
04/10/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2000;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het voor de validering van de mededeling van gegevens betreffende de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, ingevoerd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1998 voor de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en behoren tot de subsector voor het gemeenschappelijk vervoer ten lande, en bij het koninklijk besluit van 24 september 1998 voor de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de uitzendkrachten, noodzakelijk is dat ook na 30 juni 2000 een systeem van elektronische handtekening kan worden toegepast;

Het wetsontwerp betreffende de werking van de certificatiedienstverleners met het oog op het gebruik van elektronische handtekeningen dient te worden aangepast aan de terzake geformuleerde opmerkingen van de Europese Commissie met een vertraging van de (definitieve) globale juridische regeling van de elektronische handtekening tot gevolg;

De toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, waarbij in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid een artikel 16bis werd ingevoegd dat de Koning de bevoegdheid geeft om voor de toepassing van de sociale zekerheid te voorzien in een (voorlopige) specifieke juridische regeling van de elektronische handtekening, werd bij het koninklijk besluit van 11 april 1999 slechts verlengd tot 30 juni 2000;

De toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 dient derhalve onverwijld voor een tweede maal te worden verlengd;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Landbouw en Middenstand en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt verlengd tot 30 juni 2001.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2000.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Landbouw en Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^