Koninklijk Besluit van 13 juli 2001
gepubliceerd op 11 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001003355
pub.
11/08/2001
prom.
13/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, laatst gewijzigd bij de wet van 23 maart 1998;

Gelet op de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekprodukten;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten;

Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1930 houdende, wat betreft de vergoeding voor op bevel der overheid afgemaakte dieren, wijziging van het reglement op de diergeneeskundige politie, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 oktober 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1955 betreffende het afmaken op bevel van door klinische tuberculose aangetaste runderen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 januari 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende organisatie van de bestrijding van de dierenziekten gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 september 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 mei 1963 houdende maatregelen tot de bestrijding van rundertuberculose laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1965 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de bescherming van kweekproducten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 februari 1984;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 september 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van runderbrucellose bestrijding laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 1993 tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van de diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 1997 betreffende de retributies voor het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren voor de veterinaire controles op het intracommunautaire verkeer en de uitvoer van runderen, kalveren en varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephaloptie bij herkauwers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 1997 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierenziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de financiering van de veterinaire controles uitgevoerd in de grensinspectieposten op levende dieren en bepaalde dierlijke producten in te voeren op, dan wel te voeren over, het grondgebied van de Europese Unie;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1999 tot vaststelling van de door de producenten van sierplanten aan het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten verschuldigde jaarlijkse bijdragen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van het getuigschrift van ondernemersvaardigheden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 19 juni 2001;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten gegeven op 21 september 2000;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten gegeven op 25 oktober 2000;

Gelet op het advies van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen gegeven op 12 maart 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt : Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro.

De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. Vooral op vlak van informatica, waarbij de eerste testen gepland zijn voor juli 2001, maar ook op vlak van formulieren en drukwerken zijn de aanpassingen volop in een uitvoeringsfase.

Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon in 2000 niet ineens worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die op dat ogenblik voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren. Ondertussen zijn een aantal bedragen al aangepast en kunnen ze nu met de nodige zekerheid naar euro worden omgezet. Er is ook vastgesteld dat er een aantal foutjes zijn gesloten in de eerste reeks van eurobesluiten. Ten slotte waren voor een aantal bedragen er ook nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk.

De tweede reeks eurobesluiten die wordt voorgelegd heeft als doel om de eerste reeks aan te passen en/of te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.

Het is nodig om de voorgestelde aanpassing zo snel mogelijk door te voeren. Vooreerst zouden deze aanpassingen nog mee moeten worden opgenomen in de programma's tot aanpassing van de informatica, de drukwerken en formulieren. Daarnaast is het ook wenselijk dat de geadministreerden zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedragen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 juli 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister belast met Middenstand, van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en van Onze Minister belast met Landbouw, en van het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van reglementaire bepalingen Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 juni 1930

houdende, wat betreft de vergoeding voor op bevel der overheid afgemaakte dieren, wijziging van het reglement op de diergeneeskundige politie

Artikel 1.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 juni 1930 houdende, wat betreft de vergoeding voor op bevel der overheid afgemaakte dieren, wijziging van het reglement op de diergeneeskundige politie die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 juni 1955

betreffende het afmaken op bevel van door klinische tuberculose aangetaste runderen

Art. 2.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juni 1955 betreffende het afmaken op bevel van door klinische tuberculose aangetaste runderen, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1963

houdende organisatie van de bestrijding van de dierenziekten

Art. 3.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende organisatie van de bestrijding van de dierenziekten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 mei 1963

houdende maatregelen tot de bestrijding van rundertuberculose

Art. 4.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 mei 1963 houdende maatregelen tot de bestrijding van rundertuberculose die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 april 1965

betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer

Art. 5.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 april 1965 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 februari

1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid

Art. 6.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 september

1971 betreffende de verbetering van het rundveeras

Art. 7.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 22 juli 1977

tot bepaling van de rechten te betalen inzake de bescherming van kweekproducten

Art. 8.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de bescherming van kweekproducten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 december

1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose

Art. 9.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 10. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 december

1978 tot bevordering van runderbrucellose bestrijding

Art. 10.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van runderbrucellose bestrijding die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 11. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 september

1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest

Art. 11.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 12. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 november

1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren

Art. 12.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 13. - Aanpassing van het koninklijk beluit van 16 december

1991 betreffende de bestrijding van runderleucose

Art. 13.In de bepalingen van het koninklijk beluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 14. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 september

1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Art. 14.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 15. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 14 juni 1993

tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens

Art. 15.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 juni 1993 tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 16. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 november

1994 houdende maatregelen van de diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle

Art. 16.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van de diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 17. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 februari

1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten

Art. 17.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 18. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 26 februari

1997 betreffende de retributies voor het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren voor de veterinaire controles op het intracommunautaire verkeer en de uitvoer van runderen, kalveren en varkens

Art. 18.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 februari 1997 betreffende de retributies voor het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren voor de veterinaire controles op het intracommunautaire verkeer en de uitvoer van runderen, kalveren en varkens die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 19. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997

houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephaloptie bij herkauwers

Art. 19.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephaloptie bij herkauwers die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 20. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 oktober

1997 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierenziekten

Art. 20.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 oktober 1997 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 21. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 december

1998 betreffende de financiering van de veterinaire controles uitgevoerd in de grensinspectieposten op levende dieren en bepaalde dierlijke producten in te voeren op, dan wel te voeren over, het grondgebied van de Europese Unie.

Art. 21.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de financiering van de veterinaire controles uitgevoerd in de grensinspectieposten op levende dieren en bepaalde dierlijke producten in te voeren op, dan wel te voeren over, het grondgebied van de Europese Unie die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 22. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 september

1999 tot vaststelling van de door de producenten van sierplanten aan het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten verschuldigde jaarlijkse bijdragen

Art. 22.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 september 1999 tot vaststelling van de door de producenten van sierplanten aan het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten verschuldigde jaarlijkse bijdragen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 23. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december

1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden

Art. 23.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 24. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 september

2000 tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van het getuigschrift van ondernemersvaardigheden

Art. 24.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van het getuigschrift van ondernemersvaardigheden die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 26.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Financiën, Onze Minister belast met Middenstand, Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Onze Minister belast met Landbouw zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^