Koninklijk Besluit van 13 juli 2011
gepubliceerd op 05 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022228
pub.
05/08/2011
prom.
13/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 28 januari 2010;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 18 maart 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 juli 2010;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 juli 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 8 februari 2011;

Gelet op het advies 49.258/2 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 november 2010 worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, opschrift « F.HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL », opschrift « Categorie 1 », worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de volgende verstrekkingen worden geschrapt : « 613130-613141 Ingeplante elektrode en toebehoren voor de verstrekking 613056- 613060 of 613071-613082 613152-613163 Ingeplante elektrode en toebehoren voor de verstrekking 613093- 613104 of 613115-613126 »;b) het opschrift wordt aangevuld met de volgende verstrekkingen : « 614493-614504 Ingeplante elektrode voor de verstrekking 613056-613060 of 613071-613082 614515-614526 Vervanging van de ingeplante elektrode voor de verstrekking 613056-613060 of 613071-613082 614530-614541 Patiënt controleapparaat voor neurostimulatie bij behandeling van fecale incontinentie door middel van dynamische graciloplastie 614552-614563 Ingeplante elektrode voor de verstrekking 613093-613104 of 613115-613126 614574-614585 Vervanging van de ingeplante elektrode voor de verstrekking 613093-613104 of 613115-613126 614596-614600 Elektrode in geval van negatieve proefstimulatie bij behandeling van fecale incontinentie door middel van sacrale zenuwstimulatie 614611-614622 Ingeplante extensie voor neurostimulator bij de behandeling van fecale incontinentie door middel van sacrale zenuwstimulatie 614633-614644 Vervanging van de ingeplante extensie voor neurostimulator bij de behandeling van fecale incontinentie door middel van sacrale zenuwstimulatie 614655-614666 Patiënt controleapparaat voor neurostimulatie bij behandeling van fecale incontinentie door middel van sacrale zenuwstimulatie »;2° Paragraaf 10ter, 1° wordt vervangen als volgt : 1° De verstrekkingen 613056-613060, 613071-613082, 613093-613104, 613115-613126, 613174-613185, 614493-614504, 614515-614526, 614530-614541, 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644 en 614655-614666 kunnen enkel worden vergoed na akkoord van het College van geneesheren-directeurs voorafgaand aan de implantatie.Hiertoe wint het College voor elk individueel dossier advies in bij de Technische Raad voor Implantaten.

Via de verzekeringsinstelling van de rechthebbende wordt de aanvraag om verzekeringstegemoetkoming aan het College van geneesheren-directeurs overgemaakt.

De aanvraag omvat een beschrijving van de aard, het merk en het type van het toestel; zij is vergezeld van een omstandig medisch rapport waarin wordt aangetoond dat alle andere mogelijke therapieën voor behandeling van fecale incontinentie (dieet, medicatie, lavementen en bio-feedback training, restauratieve heelkundige ingreep...) werden uitgeprobeerd en faalden.

In hetzelfde medisch verslag moeten ook de uitslagen vermeld staan van de anorectale drukmeting, RX tijdens het persen, en de echo-endoscopie.

De beslissing van het College wordt terzelfdertijd aan de verzekeringsinstelling, de aanvragende chirurg en de ziekenhuisapotheker meegedeeld.

Het model van de aanvraag wordt bepaald door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Belgische Sectie voor Colorectale Heelkunde van de Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde en na advies van de Technische Raad voor Implantaten.

De Technische Raad voor implantaten kan te allen tijde aan de Belgische Sectie voor Colorectale Heelkunde van de Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde een evaluatie met verslag vragen.

De aard van de gevraagde evaluatie wordt door de Technische Raad voor Implantaten vastgesteld. »; 3° In § 16, opschrift « F.Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel », opschrift « Categorie 1 », opschrift « Dynamische graciloplastie » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de verstrekking 613130-613141 wordt geschrapt;b) het opschrift wordt aangevuld met de verstrekkingen 614493-614504, 614515-614526 en 614530-614541;4° In § 16, opschrift « F.Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel », opschrift « Categorie 1 », opschrift « Sacrale zenuwstimulatie » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de verstrekking 613152-613163 wordt geschrapt;b) het opschrift wordt aangevuld met de verstrekkingen 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644 en 614655-614666.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^