Koninklijk Besluit van 13 juli 2011
gepubliceerd op 02 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 2, derde lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024194
pub.
02/08/2011
prom.
13/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 2, derde lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, artikel 5, § 2, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 mei 2011;

Gelet op advies 49.763/3 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De paritaire commissie bedoeld in Hoofdstuk II van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen bestaat uit minimum acht en maximum zestien effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden.

Voornoemde commissie is samengesteld uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Art. 2.Er wordt onmiddellijk voorzien in de vervanging van elk lid bedoeld in artikel 1 dat geen deel meer zal uitmaken van voornoemde commissie voor de normale vervaldatum van zijn mandaat.

Het nieuwe lid dat zodoende zal aangewezen worden, voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Art. 3.Het ontslagnemend lid of het lid wiens mandaat is verstreken blijft verder geldig zitting houden tot zijn vervanger benoemd is.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^