Koninklijk Besluit van 13 juni 1999
gepubliceerd op 26 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel v

bron
ministerie van justitie
numac
1999009752
pub.
26/06/1999
prom.
13/06/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 271, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 20 mei 1997, en op artikel 283, gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten;

Gelet op het protocol nr. 196 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III - Justitie, op datum van 4 juni 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de graad van beambte van de griffie en van het parketsecretariaat sedert 1 juli 1997, voor wat het administratief personeel betreft, de enige wervingsgraad is;

Overwegende dat sedert 1995 geen examenzittijd voor deze graad meer werd georganiseerd en het bijgevolg met het oog op de organisatie van een nieuwe examenzittijd imperatief is om onverwijld het programma van het vergelijkend wervingsexamen vast te leggen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, wordt een artikel 19bis ingevoegd, luidende : «

Artikel 19bis.§ 1. Het vergelijkende wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat bestaat uit twee proeven. § 2. De eerste proef van het vergelijkende examen bedoeld in § 1 omvat vragen met betrekking tot de algemene kennis.

Deze proef duurt drie uur.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste de helft van de 60 punten die aan de proef worden toegekend, behalen. Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt. Er worden drie punten per juist antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord afgetrokken. Indien de kandidaat niet antwoordt op een vraag wordt geen punt afgetrokken. § 3. De tweede proef van het vergelijkende examen bedoeld in § 1 is mondeling. Zij omvat vragen met betrekking tot gelijk welk onderwerp van algemene aard dat geschikt is om de persoonlijkheid van de kandidaten, hun geestesrijpheid, hun karakterontwikkeling en hun vermogen inzake denken en uitdrukken te doen kennen.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste de helft van de 40 punten die aan de proef worden toegekend, behalen. § 4. Om te slagen voor het vergelijkende examen, moeten de kandidaten 60 pct. van de punten die aan het volledig examen worden toegekend, behalen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^