Koninklijk Besluit van 13 juni 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000633
pub.
26/06/2007
prom.
13/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2006 en op artikel 72ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2006;

Overwegende dat het de wens is van de ministerraad om een uniform mechanisme in te stellen voor het ten laste nemen van de kosten verbonden aan de opname door NIRAS van weesbronnen als radioactief afval, waarbij niet langer rekening wordt gehouden met de aard van de eventuele inkapseling van deze bronnen;

Overwegende de wijziging die daartoe wordt aangebracht aan het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, inzonderheid wat betreft de gebruiksregels van het insolvabiliteitsfonds;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 maart 2007;

Gelet op het advies 42.911/3 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2007, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, vervalt het woord « ingekapselde » in de definitie van een « weesbron ».

Art. 2.Artikel 72ter, eerste lid, 3° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « de veilige behandeling en opslag van de weesbron. »

Art. 3.In artikel 72ter, eerste lid, 4° van hetzelfde besluit vervallen de woorden « , wanneer het gaat om een gewezen ingekapselde bron, ».

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^