Koninklijk Besluit van 13 juni 2008
gepubliceerd op 11 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot b

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012784
pub.
11/07/2008
prom.
13/06/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van De Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007 Bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 7 juni 2007 onder het nummer 83164/CO/329.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de socio-professionele invoegorganismen : - zoals bepaald en erkend door de Franse Gemeenschapscommissie via het decreet van 27 april 1995 (decreet betreffende de erkenning van organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling) en; - die een partnershipovereenkomst hebben met de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling zoals bepaald door de besluiten van de executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juni 1991 (besluit houdende machtiging voor de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten teneinde de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, te vergroten in het kader van gecoördineerde beschikkingen voor socio-professionele inschakeling).

De betrokken werknemers zijn zij die ingedeeld zijn bij de socio-professionele inschakelings-projecten zoals bepaald door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 1995.

In de "missions locales" zijn, behalve het hierboven opgesomde personeel, eveneens betrokken het omkaderingspersoneel van de beroepsoverstapprogramma's en het personeel van de jobwerkbanken.

Onder "werknemers" dient verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Beroepsclassificatie

Art. 2.De functies van de werknemers beschreven in artikel 1 worden onderverdeeld in vier categorieën over zes niveaus. Deze categorieën, gebaseerd op het soort uitgevoerd werk, zijn : de functies gekoppeld aan het sociaal doel, de logistieke administratieve functies, de logistieke technische functies en de speciale functies.

De partijen komen overeen dat deze classificatie kan worden verbeterd en uitgebreid om, in de mate van het mogelijke, alle functies uitgeoefend in de socio-culturele sector te omvatten, met hun specifieke kenmerken.

Art. 3.De functies van de werknemers worden bepaald in bijlage 1, die integraal deel uitmaakt van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK III. - Lonen

Art. 4.De minimumlonen die moeten bereikt worden per categorie van voltijds tewerkgesteld personeel, zoals bepaald in artikel 1 zullen gebaseerd worden op de loonschalen in bijlage 2, die integraal deel uitmaakt van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet een minimumloon genieten dat proportioneel is met dat van de voltijds tewerkgestelde werknemer en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1981). HOOFDSTUK IV. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 6.De loonschalen, opgenomen als bijlage 2, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks opgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en worden aangepast volgens de bepalingen bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 september 1997 (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1997).

De spilindex bij de datum van ondertekening is 109,46 (basis 1996 = 100). HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen

Art. 7.In de instellingen waar het totale aantal lonen en jaarlijkse voordelen gelijk is aan of hoger is dan deze die zijn bepaald door deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal over de herindeling van de jaarlijkse massa onderhandeld worden op ondernemingsniveau, met de vakbondsafvaardiging waar die bestaat of met de afgevaardigden van de vakorganisaties daar waar er geen vakbondsafvaardiging is.

Art. 8.De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen toegekend door deze collectieve arbeidsovereenkomst enkel effectief aan de werknemers zullen worden toegekend voor zover de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het college van de Franse Gemeenschapscommissie integraal, elk voor wat punt 5 betreft, het 1e lid van het akkoord van 29 juni 2000 uitvoeren.

Zij komen eveneens overeen om deze zelfde overheden op de hoogte te houden van de goede uitvoering van deze overeenkomst. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 5 oktober 2006.

Zij is voor onbepaalde tijd gesloten en kan door elk van de partijen worden opgezegd met een opzeggingsperiode van drie maanden, betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007 tot vaststelling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Functiebeschrijving Voorwoord : Onder "nuttige ervaring" moet worden verstaan : Voor de mentoren : een ervaring in een onderneming van de betrokken beroepssector door de opleidingen gegeven in de realisering van taken die een voldoende verantwoordelijkheidsniveau inhouden.

Voor de pedagogische coördinatoren : gedurende een periode van 10 jaar taken uitgevoerd hebben die met deze functie te maken hebben (ontwerp en opbouw van opleidingssystemen, ontwikkeling van voorzieningen aangepast aan de te bereiken richting en doelstellingen, coördinatie en beheer van de acties en opleidingsprojecten).

De werknemers die zich willen beroepen op een "nuttige ervaring" moeten alle nodige documenten afleveren vóór het einde van hun proefperiode en meer bepaald deze aanvaard door de COCOF in het kader van de toepassing van bijlage 4 van het besluit 2001/549 van de COCOF van 12 juli 2001.

Afkortingen : GLOTG (of GLSO) : Getuigschrift van het lager onderwijs van de tweede graad;

GHSO : Getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;

HOBU : Hoger onderwijs buiten de universiteit. 1) Directiepersoneel Het directiepersoneel heeft een delegatie van de raad van beheer om de vereniging te beheren en om voor haar te tekenen. De omvang en de complexiteit van de vereniging gebeuren eveneens om dit soort functie te bepalen.

Niveau : 6. 2) Pedagogisch en/of projectcoördinator Andere benamingen : coördinator/pedagogisch verantwoordelijke, projectcoördinator, adjunct-directeur. Type functie : gekoppeld aan het sociaal doel.

Algemene omschrijving van de functie binnen de vereniging : Bedenkt en stelt de architectuur samen van het opleidings- of projectsysteem, ontwikkelt de voorzieningen aangepast aan de te behalen richting en doelstellingen, coördineert en beheert de opleidings- en/of projectacties. Organiseert en leidt de activiteiten van de ploeg gekoppeld aan de opleiding en aan het project.

Verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit van de projecten.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Beheer van de ploeg gekoppeld aan de opleiding en aan het project; - Ontwerp en organisatie van de opleidings- en projectprogramma's; - Aanmerkingen over het pedagogisch project of het project; - Hij is de pedagogische referent van het project.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - De precieze methodologische processen kunnen toepassen; - De toepassingen kunnen anticiperen; - De informatie kunnen analyseren en samenvatten; - De gegevens in een begrip kunnen vatten; - Organisatieregels kunnen bedenken; - Zaken kunnen uitvoeren; - Kunnen leiding geven aan het personeel; - Professionele deontologie.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - HOBU of gelijkgeschakeld (namelijk GHSO + 10 jaar nuttige ervaring).

Niveau : 5. 3) Begeleidingsoriëntatieverantwoordelijke Andere benaming(en) : sociaal interveniënt. Type functie : gekoppeld aan het sociaal doel.

Algemene omschrijving van de functie binnen de vereniging : De integratie- en begeleidingsverantwoordelijke verzekert de opvolging, de begeleiding en de psychologische en/of sociale en/of professionele en/of pedagogische oriëntatie van de stagiaires.

Hij verzorgt de contacten met de instellingen waarvan het inschakelingsproces van de begunstigden afhangt.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Begeleiding, opvolging en oriëntatie betreffende het inschakelingsparcours (eventuele partnerships met andere instellingen). - Opmaken van individuele dossiers. - Verzorgt de contacten met de verschillende partners.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Professionele deontologie; - Verantwoordelijkheidszin; - De psycho-sociale interveniënt moet een vertrouwensrelatie kunnen onderhouden met meer bepaald de begunstigden; - Capaciteit tot tussenkomst in het inschakelingsproces van de begunstigde.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding of nuttige ervaring of interne promotie.

Schaal : 4.1. 4.2. indien universitair, bij de indienstneming 4) Mentor klasse 1 Andere benaming(en) : mentor theorie, mentor praktijk. Type functie : gekoppeld aan het sociaal oogmerk.

Algemene omschrijving van de functie binnen de vereniging : Brengt kennis en/of vaardigheden en/of attitudes over aan een volwassen publiek.

Evalueert de resultaten om de lesinhoud aan te passen en het verloop van de handelingen te volgen.

Neemt in sommige gevallen deel aan het ontwerpen van pedagogische instrumenten, past de noodzakelijke methodes aan of doet aan onderzoek. Zorgt eventueel voor de opvolging na opleiding.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Aanleren van vaardigheden en attitudes : de stagiair voorbereiden op het beroepsleven. - Pedagogische omkadering : - De inhoud van de opleiding uitwerken; - De inhoud van de opleiding doen evolueren volgens de evolutie van de technieken; - Meewerken aan de uitwerking van evaluatie-instrumenten en aan de evolutie ervan; - De opleiding aanpassen aan de mogelijkheden van de stagiair en aan zijn project; - Meewerken aan de algemene evaluatie van de stagiair (betreffende zijn volledig programma); - Het programma en de methode aanpassen in functie van de evaluaties; - Meewerken aan het observeren en oriënteren van de kandidaat stagiair. - Externe contacten : - Zorgen voor de opvolging van de stagiair in de onderneming en er zijn vooruitgang evalueren; - Meezoeken naar opleidingsperiodes in de onderneming; - Bedrijfsbezoeken of andere bezoeken organiseren in verband met de opleiding. - Deelnemen aan de werking van het centrum; - Zorgen voor de pedagogische opvolging van de stagiair; - Beheren van de stock van materiaal dat noodzakelijk is voor de opleiding, zorgen voor de opvolging van de bestellingen; - Deelnemen aan de socio-professionele inschakeling van de stagiair.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Openstaan voor problemen van mensen in moeilijkheden; - Beheersen van de onderwezen stof; - Vermogen om een gedifferencieerde pedagogie uit te werken (geïndividualiseerde opleiding en/of in kleine groep); - In staat zijn om samen te werken aan een groepswerk; - Zelfstandigheid; - Verantwoordelijkheid; - Aanpassingsvermogen; - Professionele deontologie.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - HOBU of gelijkgesteld (dit wil zeggen GHSO + 6 jaar nuttige ervaring of GSOTG + 9 jaar nuttige ervaring).

Schaal : 4.1 4.2 indien universitair, bij de indienstneming 5) Mentor klasse 2 Andere benaming(en) : mentor theorie, mentor praktijk; Type functie : gekoppeld aan het sociaal oogmerk.

Algemene omschrijving van de functie binnen de vereniging : Brengt kennis en/of vaardigheden en/of attitudes over aan volwassen publiek op basis van een vastgesteld programma.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Aanleren van vaardigheden en attitudes : de stagiair voorbereiden op het beroepsleven; - Pedagogische omkadering : de opleiding aanpassen aan de mogelijkheden van de stagiair en aan zijn project; - Externe contacten : bedrijfsbezoeken of andere bezoeken organiseren in verband met de opleiding. - Deelnemen aan de werking van het centrum : - Beheren van de stock van materiaal dat noodzakelijk is voor de opleiding, zorgen voor de opvolging van de bestellingen; - Deelnemen aan de socio-professionele inschakeling van de stagiair.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Openstaan voor problemen van mensen in moeilijkheden; - Beheersen van de onderwezen stof; - Vermogen om een gedifferencieerde pedagogie uit te werken (geïndividualiseerde opleiding en/of in kleine groep); - Vermogen om samen te werken aan een groepswerk; - Zelfstandigheid; - Verantwoordelijkheid; - Aanpassingsvermogen; - Professionele deontologie.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - GHSO of gelijkgesteld (dit wil zeggen 6 jaar nuttige ervaring).

Schaal : 3. 6) Opvolgingsverantwoordelijke Andere benaming(en) : Type functie : gekoppeld aan het sociaal oogmerk. Algemene omschrijving van de functie binnen de vereniging : De psychosociale begeleider klasse 2 zorgt voor de psychologische en/of sociale en/of professionele en/of pedagogische opvolging van de gerechtigden. Hij verzorgt de contacten met de instellingen en de actoren in het raam van de inschakeling van de gerechtigden. Hij staat de begeleidings- en oriëntatieverantwoordelijke bij.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Opvolging van de gerechtigden betreffende het inschakelingsparcours (eventueel partnerschap met andere instellingen); - Samenstellen van individuele dossiers.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Professionele deontologie; - Verantwoordelijkheidszin; - De psychosociale begeleider moet in staat zijn om een vertrouwensrelatie te onderhouden met de gerechtigden.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - GHSO of nuttige ervaring of interne promotie.

Schaal : 3. 7) Administratief en/of financieel coördinator Andere benaming(en) : Administratief en/of financieel verantwoordelijke, beheerder van subsidies, adjunct-directeur. Subsectoren : SPI (Brussel en Wallonië) - CRI. Type functie : Administratieve logistiek (benaming CESSOC).

Algemene functieomschrijving binnen de vereniging : Superviseert, organiseert en coördineert de administratieve, boekhoudkundige en financiële diensten, soms de informatica en de algemene diensten. Verzamelt informatie bij de operationele verantwoordelijken. Structureert de gegevens die representatief zijn voor de werking van de onderneming en die noodzakelijk zijn voor de besluitvorming (balansen, resultatenrekeningen, boordtabellen); stelt de sterke en de zwakke punten van de activiteit vast. Vestigt de aandacht van de directie op en adviseert haar over de vooruitzichten op korte termijn. Formuleert voorstellen over de strategieën op middellange termijn. Neemt volgens de richtlijnen van de directie taken op zich waarbij de aansprakelijkheid van de vereniging betrokken is (zoeken naar en onderhandelen over financiële middelen...).

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Beheert en coördineert : een administratieve ploeg; de subsidiedossiers en de geldstromen van de vereniging; de administratieve banden met de partners van de vereniging en de subsidiërende en inrichtende machten; - Verzorgt het personeelsbeheer; - Voert administratieve en financiële procedures in en zorgt voor de opvolging ervan.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Zelfstandig; - Verantwoordelijk; - In staat om een situatie in zijn geheel te analyseren; - Professionele deontologie; - In staat om te onderhandelen; - In staat om financiële analyses te maken; - Noties boekhouding; - Bekwaam inzake personeelsbeheer.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding of nuttige ervaring; - Interne promotie voor ervaren kaderleden.

Schaal : 5 8) Administratief en/of financieel assistent klasse 1 Andere benaming(en) : 1.Directiesecretaris - 2. Boekhouder.

Type functie : administratieve logistiek (benaming CESSOC). 8.1.) Directiesecretaris Algemene functieomschrijving binnen de vereniging : - Organiseert en coördineert voor een hiërarchische overste de overdracht en het opstellen van de informatie van de dienst of van de vereniging. Typt, neemt en stelt nota's voor die al dan niet een vertrouwelijk karakter hebben. Verwerkt, beheert, volgt een gedeelte van de informatie van de dienst op (dagelijkse correspondentie, specifieke zaken). - Organiseert de informatiestromen. Legt rechtstreeks contact met de hiërarchische overste en met de buitenwereld. Mag ook een ploeg medewerkers omkaderen en opleiden.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Bijeenbrengen en vormgeving (boordtabellen, grafieken, enz) van de verschillende secretariaatswerkzaamheden; - Zorgen voor de totaliteit van de verwerking van bijzondere informatie (typen, opslag in de computer, verspreiding...); - Nota's opstellen, correspondentie, PV's, dossiers, verslagen, op basis van mondelinge of schriftelijke instructies; - De informatiestromen beheren en zorgen voor de schifting en de overbrenging ervan; - Materieel beheren van de contacten van de hiërarchische verantwoordelijke (afspraken, organisatie van vergaderingen, verplaatsingen...), agenda; - Administratief beheer van de dossiers "stagiairs", "personeel", "subsidies"; - Omkadering van het administratief personeel in samenwerking met de hiërarchische meerdere; - Vrijwaren van de samenhang van het administratief systeem.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Vermogen tot aanpassing en integratie in een ploeg; - Polyvalentie; - Verantwoordelijkheidszin; - Kennis van courante software; - Organisatievermogen, stiptheid; - Professionele deontologie; - Vermogen om zich te vormen (wetgeving, software...); - Openstaan voor problemen van het publiek, bekwaamheden eigen aan de sector; - Anticiperen en de werklast inschatten teneinde een planning op te maken; - Informatie coördineren en synthetiseren die afkomstig is van verschillende bronnen; - zich aanpassen aan diverse taken; - Dringende zaken en prioriteiten opsporen; - Onverwachte zaken aanvaarden en oplossingen zoeken. 8.2.) Boekhouder Algemene functieomschrijving binnen de vereniging : Registreert en verwerkt informatie betreffende de financiële bewegingen van de onderneming. Verzamelt, klasseert, analyseert, naargelang het geval, de cijfergegevens (kosten, rendabiliteit) teneinde het beheer van de onderneming te optimaliseren of te plannen, houdt zich bezig met de BTW-aangiften, maakt de resultatenrekeningen en balansen van de vereniging op, eventueel in samenwerking met een hiërarchische meerdere. Hij is verantwoordelijk voor de validering van de rekeningen.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - De boekhoudkundige verrichtingen boeken en registreren; - De vergelijkende staten, de saldi registreren en periodiek uitvoeren, zodanig dat de authenticiteit ervan gegarandeerd is; - Instaan voor de specifieke boekhoudkundige werkzaamheden (lonen, lasten, belastingaangiften...); - Verzamelen en uitgeven van synthesedocumenten betreffende de financiële informatie van de onderneming (afschrijvingen, vooruitzichten, regularisatie, belastingen op de winst...); - Stelt de resultatenrekeningen en de balansen van de vereniging op.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - De cijfergegevens beheren op een methodische en stipte manier; - Fouten opsporen en informatiebronnen zoeken; - Het vertrouwelijk karakter van de verwerkte informatie naleven; - Situaties of problemen globaal inschatten; - Professionele deontologie.

Voor de twee functies (directiesecretaris - boekhouder) : Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding of nuttige ervaring. - Interne promotie.

Schaal : 4.1. 9) Administratief en/of fincancieel assistent klasse 2 Andere benaming(en) : 1.Secretaris - 2. Hulpboekhouder;

Type functie : administratieve logistiek. 9.1.) Secretaris Algemene functieomschrijving binnen de vereniging : Neemt documenten in ontvangst (post of verslagen) en stelt deze voor voor een dienst of een hiërarchische meerdere, met behulp van bureauticatechnieken en in het bijzonder tekstverwerking. Sorteert, onderzoekt, klasseert documenten, brengt de post over en staat in voor de materiële organisatie van de verplaatsingen en de afspraken van zijn hiërarchische chef. Geeft telefoongesprekken door of filtert deze en zorgt voor het eerste contact tussen de dienst en de buitenwereld.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Documenten in ontvangst nemen en voorstellen (brieven, verslagen,...); - Informatie die noodzakelijk is voor de dienst registreren en ontvangen met behulp van de informatica en deze klasseren; - Telefoongesprekken ontvangen, oriënteren, doorgeven; - Kennis nemen van de post en zorgen voor de verspreiding ervan; - Meewerken aan de organisatie van de vergaderingen (huren van zalen, nemen van nota's...); - Zorgen voor het tijdsbeheer (agenda, verplaatsingen, vergaderingen, reservaties...).

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - In staat zijn om zich aan te passen en te integreren in een ploeg; - Polyvalentie; - Verantwoordelijkheidszin; - Kennis van courante software; - Organisatietalent, stiptheid; - Professionele deontologie; - Vermogen om zich te vormen (wetgeving, software...); - Openstaan voor problemen van het publiek, vaardigheden eigen aan de sector.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - GHSO of nuttige ervaring; - Interne promotie. 9.2.) Hulpboekhouder Algemene functieomschrijving binnen de vereniging : Verzamelt, klasseert, controleert en gaat de boekhoudkundige gegevens na, voert de registratie uit van de gegevens die zullen dienen voor het opstellen van boekhoudkundige documenten in samenwerking met de hiërarchische meerdere.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - De boekhoudkundige verrichtingen registreren; - De vergelijkende staten, de saldi registreren en periodiek uitvoeren, zodanig dat de authenticiteit ervan gegarandeerd is in samenwerking met de hiërarchische overste; - Instaan voor de specifieke boekhoudkundige werkzaamheden (lonen, lasten, belastingaangiften...) volgens de richtlijnen van de hiërarchische meerdere.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Professionele deontologie, discretie; - Methode en stiptheid; - Vermogen om zich te vormen (bijvoorbeeld voor nieuwe boekhoudkundige software); - Minimumkennis informatica.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - AHSO; - Of nuttige ervaring; - Of interne promotie.

Voor de twee functies (secretaris en hulpboekhouder) : Schaal : 3. 10) Administratief assistent Andere benaming(en) : administratief bediende. Type functie : administratieve logistiek.

Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Persoon die zorgt voor de nodige logistieke steun voor de administratie (fotokopieën, telefonisch onthaal, enz.); het gaat om eenvoudige uitvoerende taken op basis van duidelijke opdrachten.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Telefoon; - Fotokopieën; - Coderingswerkzaamheden; - Klasseren.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Beroepsdeontologie; - Organisatietalent; - Minimumkennis informatica; - Zin voor communicatie.

Doorgaans vereiste kwalificaties : Diploma lager secundair onderwijs, lager technisch secundair, hoger secundair beroepsonderwijs of nuttige ervaring. - Schaal : 2. 11) Logistiek en technisch coördinator Andere benaming(en) : verantwoordelijke logistiek, adjunct-directeur. Type functie : technische logistiek.

Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : - Onderhoudt de contacten met het cliënteel; - Verdeelt op gepaste wijze mankracht en materieel; - Zorgt voor de technische opvolging van de uitgevoerde werken.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Coördineren van of deelnemen aan de activiteiten van verschillende functies (aankoop, opdracht tot uitbetaling...); - Bepalen van de voorraadbehoeften in functie van de productie en de commerciële diensten; - Organisatie van en toezicht op het afhandelen van de bestellingen; - Toezicht op het naleven van de kosten en termijnen.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Bekwaamheid om precieze methodologische procédés toe te passen; - Kunnen anticiperen op toepassingen; - Informatie analyseren en samenvatten; - Gegevens in begrippen vatten; - Organisatiemodaliteiten uitdenken; - Keuzes maken; - Beroepsdeontologie; - Bekwaamheid om het personeel te coördineren.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding of erkende ervaring of interne promotie.

Schaal : 5 12) Technisch en logistiek assistent klasse 1 Type functie : technische logistiek; Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Staat in voor het onderhouden en herstellen van de werktuigen voor pedagogische doeleinden of die in verband staan met het sociaal doel.

Kan worden belast met het klaarmaken van het materiaal voor het begin van een actie. Dit omvat onder andere de bekwaamheid om het gebruikte materiaal te herstellen, voor zover het defect kan worden hersteld zonder het werktuig te verplaatsen, en het beheer van een voorraad wisselstukken.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Onderhoud; - Herstelling; - Klaarmaken van het materiaal; - Voorraadbeheer.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Beroepsdeontologie; - Stiptheid; - Organisatietalent; - Omzichtigheid; - Technische bekwaamheid.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding of nuttige ervaring, interne promotie.

Schaal : 4.1 13) Commercieel klasse 1 Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Verwezenlijkt eventueel de prospectieplannen in overleg met zijn hiërarchische meerdere.Gaat na welke aanpassingen kunnen worden aangebracht aan de producten en diensten om ze beter in overeenstemming te brengen met de behoeften van de klanten. Brengt, in overleg met de directie, deze verbeteringen in toepassing. Prospectie en promotie van de producten en/of diensten van de organisatie.

Onderhoudt de contacten met de klanten. Stelt de bestekken op en sluit de contracten af. Is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het imago van de organisatie bij de klanten. Kan een ploeg commerciëlen klasse 2 begeleiden.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Prospectie; - Contacten met de klanten; - Onderhandelingen over prijzen, hoeveelheden, enz.; - Verkoopscontracten; - Commerciële opvolging; - Vertegenwoordiging.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Bekwaam zijn om zijn kennis van de producten en diensten van de organisatie op peil te houden en te ontwikkelen; - Bekwaam zijn om te anticiperen op de behoeften van de potentiële klanten; - Overtuigende argumenten kunnen aanvoeren; - Beroepsdeontologie; - Bekwaam zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding of nuttige ervaring of interne promotie.

Schaal : 4.1 14) Logistiek en technisch assistent klasse 2 Type functie : technische logistiek Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Staat in voor het onderhouden en herstellen van de werktuigen voor pedagogische doeleinden of die in verband staan met het sociaal doel. Kan worden belast met het klaarmaken van het materiaal voor het begin van een actie.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : Onderhoud en klaarmaken van het materiaal dat nodig is om het sociaal doel te verwezenlijken.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Beroepsdeontologie; - Organisatietalent en omzichtigheid; - Technische bekwaamheid.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Diploma van hoger secundair onderwijs (technisch, beroeps of algemeen vormend) of nuttige ervaring of interne promotie.

Schaal : 3. 15) Commercieel klasse 2 Type functie : technische logistiek. Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Volgens de richtlijnen van de commercieel klasse 1 : prospectie en promotie van de produkten en/of diensten van de organisatie : de contacten met de klanten onderhouden; de bestekken opmaken en de contracten afsluiten. Is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het imago van de organisatie.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Prospectie; - Contacten met de klanten; - Onderhandelingen over prijzen, hoeveelheden, enz.; - Verkoopscontracten; - Commerciële opvolging; - Vertegenwoordiging.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Bekwaam zijn om zijn kennis van de producten en diensten van de organisatie op peil te houden en te ontwikkelen; - Overtuigende argumenten kunnen aanvoeren; - Beroepsdeontologie.

Schaal : 3. 16) Chauffeur Type functie : technische logistiek. Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Bestuurt een voertuig bestemd voor het transport van personen en/of materiaal. Zorgt voor het laden en lossen. Staat in voor het dagelijks onderhoud van het voertuig. Houdt de boordpapieren bij.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Rijden via een zelfgekozen route in functie van de vervoerde personen, het vervoerde materiaal, de leveringstermijnen, energiebesparing, enz.; - Laden en lossen; - Onderhoud van het voertuig; - Bijhouden van de boordpapieren.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Beroepsdeontologie; - Zich houden aan de verkeersregels; - Rationeel tijdsbeheer; - Zich aanpassen aan de verschillende omstandigheden; - Snel reageren op plotse voorvallen; - Zich concentreren op het rijden en aandachtig blijven.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Basiskennis van lezen en rekenen. - Kennis van de wegcode : - Aangepast rijbewijs; - Medische keuring.

Schaal : 2. 17) Onderhoudswerkman Type functie : technische logistiek. Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : Persoon die de lokalen en/of de uitrusting schoonmaakt en de dagelijks gebruikte onderhoudsprodukten beheerd. Bovendien is deze persoon belast met het onderhoud van het klein materieel en de lokalen (bV. : kleine verbouwingen, kleine herstellingen, enz.). Deze functie behelst niet het onderhouden van de werktuigen.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Schoonmaken van de lokalen en halls; - Schoonmaken van de meubelen en toebehoren; - Onderhoud en verbouwing van de lokalen; - Onderhoud van het materiaal.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Bekwaamheid om de bij de functie behorende regels inzake hygiëne en veiligheid toe te passen; - Beroepsdeontologie; - Bekwaamheid om werktuigen en grondstoffen te gebruiken (hamer, ladder, enz.).

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Basiskennis van lezen en rekenen.

Schaal : 2. 18) Schoonmaaktechnicus Andere benaming(en) : schoonmaker, onderhoudspersoneel. Type functie : technische logistiek.

Omschrijving van de functie in de vereniging : - Persoon die de lokalen en/of de uitrusting schoonmaakt.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Schoonmaken van de lokalen en halls; - Schoonmaken van de meubelen en toebehoren; - Oprapen van papier.

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : - Bekwaamheid om de bij de functie behorende regels inzake hygiëne en veiligheid toe te passen; - Beroepsdeontologie.

Doorgaans vereiste kwalificaties : - Basiskennis van lezen en rekenen.

Schaal : 1. 19) Deskundige Andere benaming(en) : Speciaal afgezant. Type functie : gekoppeld aan de speciale functies.

Algemene omschrijving van de functie in de vereniging : - Beheert taken waarvoor bijzondere kennis en/of ervaring vereist zijn.

Taakomschrijving (bij wijze van voorbeeld) : - Informatica; - Socioloog, psycholoog, jurist....

Profiel (bij wijze van voorbeeld) : Doorgaans vereiste kwalificaties : - Hogere opleiding;

Schaal : volgens functie en strategisch belang.

Functieclassificatie (samenvatting) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007 tot vaststelling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^