Koninklijk Besluit van 13 juni 2010
gepubliceerd op 22 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2010002044
pub.
22/06/2010
prom.
13/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993 en 24 december 2002;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966, artikel 43, § 6, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2008 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 januari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 januari 2010;

Gelet op het protocol nr. 645 van 12 mars 2010 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 7 mei 2010;

Gelet op advies 48.073/3 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° « gecoördineerde wetten » : de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966;2° « het koninklijk besluit taalexamens » : het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de diensten en rechtspersonen vermeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, uitgezonderd de houders van een management- of staffunctie.

Het is eveneens van toepassing op de leden van de beleidscellen, van de cel Algemene beleidscoördinatie, van de cellen Algemeen beleid en van de secretariaten van de Ministers en van de Staatssecretarissen.

Art. 3.Een toelage voor tweetaligheid wordt toegekend aan de in artikel 2 bedoelde personeelsleden, op voorwaarde dat : 1° zij voor een examencommissie, samengesteld door de afgevaardigd bestuurder van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid, het bewijs hebben geleverd van de kennis van de tweede taal, of op grond van hun diploma van dit examen zijn vrijgesteld;2° zij toegewezen zijn aan een centrale dienst of aan een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt of aan een plaatselijke of gewestelijke dienst waarvan het ambtsgebied één van de gemeenten omvat, bedoeld in de artikelen 5 tot 8 van de gecoördineerde wetten. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Art. 4.De toelage schommelt naar gelang het taalexamen waarvoor men geslaagd is.

Art. 5.§ 1. Het maandelijks bedrag van de toelage wordt bepaald overeenkomstig de tabel van de bijlage I van dit besluit, waarin het bewijs vermeld is door de bepaling van het koninklijk besluit taalexamens op grond waarvan het bewijs uitgereikt wordt, en, in voorkomend geval, door het niveau van de taalkennis waarmee dit bewijs overeenstemt.

Bijlage I wordt vanaf 1 december 2010 vervangen door bijlage II van dit besluit. § 2. De personeelsleden die op grond van hun diploma van het examen zijn vrijgesteld, worden, voor de toepassing van § 1, gelijkgesteld met de personeelsleden die voor het in artikel 7 van het koninklijk besluit taalexamens bedoeld examen geslaagd zijn. § 3. Indien een personeelslid voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van meerdere toelagen voor de kennis van dezelfde taal, kan hij slechts de hoogste toelage bekomen.

Indien een personeelslid voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van meerdere toelagen voor de kennis van twee talen, bekomt hij de twee toelagen; het totaal bedrag van deze toelagen wordt echter beperkt tot 150 percent van de hoogste toelage.

Art. 6.De personeelsleden bedoeld in artikel 43, § 6, tweede lid, van de gecoördineerde wetten, aangewezen door de leidend ambtenaar of de directeur-generaal van de instelling, bekomen de hoogste toelage van de tabel van de bijlagen van dit besluit.

Art. 7.De toelage wordt tegelijk met de wedde vereffend.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten, geldt eveneens voor deze toelage.

Zij wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

In geval van onderbreking van de ambtsuitoefening is de toelage alleen verschuldigd als die onderbreking niet langer duurt dan dertig werkdagen.

In volgende gevallen is het vorig lid niet van toepassing : 1° afwezigheid wegens ziekte;2° afwezigheid wegens een ongeval voorgekomen op het werk of op weg naar en van het werk of wegens een beroepsziekte;3° afwezigheid gewettigd door het bekomen van verlof of werkonderbreking bedoeld in de artikelen 39, 42 en 43 van de arbeidswet van 16 maart 1971, in artikel 18 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector en in de artikelen 34 tot 37 en 117, § 1, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Art. 8.§ 1. Het koninklijk besluit van 7 december 2008 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt wordt opgeheven. § 2. De personeelsleden van niveau A die vóór 5 februari 2009 het bewijs uitgereikt op grond van artikel 8 van het koninklijk besluit taalexamens hebben bekomen, behouden het voordeel van de toelage die hun toegekend is krachtens voornoemd koninklijk besluit van 7 december 2008.

De personeelsleden van de gewestelijke diensten van de Federale overheidsdienst Financiën die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, behouden gedurende de periode begrepen tussen 1 december 2009 en 30 november 2010, indien ze gunstiger is, het voordeel van de taalpremie die hun toegekend is geweest krachtens het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt. § 3. De personeelsleden die vóór de inwerkingtreding van dit besluit houders waren van één van de bewijzen van taalkennis opgenomen in de linkerkolom van de hierna vermelde tabel bekomen dezelfde toelage als deze die krachtens dit besluit toegekend wordt aan de houders van het bewijs van taalkennis opgenomen in de rechterkolom.

bewijs/certificat art. 8

bewijs/certificat art. 8

bewijs/certificat art. 10

bewijs/certificat art. 10

bewijs art. 9, § 1, niveau D, C of B/ certificat art. 9, § 1er, niveau D, C ou B

bewijs art. 9, § 1, elementaire kennis/ certificat art. 9, § 1er, connaissance élémentaire

bewijs art. 9, § 1, niveau A/ certificat art. 9, § 1er, niveau A

bewijs art. 9, § 1, voldoende kennis/ certificat art. 9, § 1er, connaissance suffisante

bewijs art. 9, § 2, niveau D, C of B of art. 14, niveau D, C of B/ certificat art. 9, § 2, niveau D, C ou B ou art. 14, niveau D, C ou B

bewijs art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid/ certificat art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2

bewijs art. 14, niveau A/ certificat art. 14, niveau A

bewijs art. 14, eerste lid/ certificat art. 14, alinéa 1er

bewijs art. 9, § 2, niveau A, art. 12 of art. 13/ certificat art. 9, § 2, niveau A, art. 12 ou art. 13

bewijs art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 14, eerste lid/ certificat art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 14, alinéa 1er


Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2009.

Art. 10.Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt

Bewijs - Certificat

Bedrag van de maandelijkse toelage - Montant de l'allocation mensuelle

art. 8

20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10/ art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10

35 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8/ art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8

40 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11/ art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11

50 EUR

art. 14, eerste lid/art. 14, alinéa 1er

80 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11/ art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11

95 EUR

art. 7 niveau D

65 EUR

art. 7 niveau C

70 EUR

art. 7 niveau B of A/art. 7 niveau B ou A

95 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 juin 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt

Bewijs - Certificat

Bedrag van de maandelijkse toelage - Montant de l'allocation mensuelle

art. 8

20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10/art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10

40 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8/art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8

50 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11/art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11

60 EUR

art. 14, eerste lid/art. 14, alinéa 1er

90 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11/art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11

110 EUR

art. 7 niveau D

75 EUR

art. 7 niveau C

80 EUR

art. 7 niveau B of A/art. 7 niveau B ou A

110 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 juni 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^