Koninklijk Besluit van 13 juni 2010
gepubliceerd op 05 juli 2010

Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014151
pub.
05/07/2010
prom.
13/06/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 augustus 1960 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en van de bijlagen, ondertekend op 30 september 1957, te Genève;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005 en artikel 62, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 16 maart 1999 en artikel 65, ingevoegd door de wet van 29 februari 1984, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 7 februari 2003 en 26 maart 2007;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996 en artikel 3, § 1;

Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, artikel 25, gewijzigd bij de wet van 24 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 februari 2008 betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Overwegende dat de in dit besluit aangeduide ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast worden met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Overwegende dat de aangestelde ambtenaren in principe belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op deze wetten en op haar uitvoeringsbesluiten door middel van processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, dat zij voor de uitvoering van hun controleopdrachten moeten kunnen toegang hebben tot de bewoonde lokalen van de vervoerders, arresten en vonnissen opvragen bij de parketten en griffies, overgaan tot inbeslagnemingen, het Strafregister raadplegen, en dat zij daartoe bekleed moeten zijn met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het opsporen en vaststellen bij processen-verbaal van de inbreuken op : - het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en de bijlagen ervan; - de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968; - de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen; - de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg; - het koninklijk besluit van 19 oktober 1998 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; - het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren; - het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren; - het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen; worden bij de Dienst veiligheid van gevaarlijke goederen en beveiliging van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast : Marc De Hertogh, technisch assistent Stéphane Delcourt, technisch assistent Richard Masset, technisch assistent Laurent Moermans, technisch assistent Johan Premereur, administratief assistent Jessica Vandenheuvel, technisch assistent Guido Vandesande, technisch assistent Caroline Bailleux, attaché Michaël Bogaert, attaché Danny Cool, attaché Georges Dufrasne, attaché Claude Renard, attaché Sabine Vercruysse, attaché Kristof Schockaert, adviseur.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 29 februari 2008 betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt opgeheven.

Art. 3.De Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^