Koninklijk Besluit van 13 juni 2014
gepubliceerd op 24 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individ

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011398
pub.
24/06/2014
prom.
13/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individuele eenheden en over de statistische geheimhouding te verzekeren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, artikel 17quater, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten;

Gelet op de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten tot wijziging van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijskregister van de natuurlijke personen, artikel 42;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, loco het Statistisch Toezichtscomité, gegeven op 18 december 2013;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 24 februari 2014;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 55.848/1 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFSDTUK 1. - Reglementaire, administratieve, technische en organisatorische standaardmaatregelen die bij iedere verwerking van gegevens moeten toegepast worden

Artikel 1.Om de vertrouwelijkheid van de gegevens die eraan verstrekt worden of die erdoor verzameld worden te verzekeren, bouwt het Nationaal Instituut voor de Statistiek een veiligheidsbeleid uit. Dit beleid berust op de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens die voorgeschreven worden door de Commissie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer.

Art. 2.Om de verwerking van gegevens te beveiligen neemt het Nationaal Instituut voor de Statistiek specifieke maatregelen : 1° de technische maatregelen bestaan uit de classificatie van gegevens, het beheer van de toegang tot geclassificeerde gegevens, de specifieke maatregelen betreffende de persoonsgegevens met directe identificatienummers, de voorlichting en opleiding van het personeel, de codering van gegevens en de controle van de logische sleutels : 1.1. classificatie van gegevens De gegevens waarover het Nationaal Instituut voor de Statistiek beschikt worden geclassificeerd.

De verschillende niveaus van classificatie zijn : - globale en anonieme gegevens - globale en niet-anonieme gegevens - gecodeerde studiegegevens van ondernemingen - gecodeerde studiegegevens met betrekking tot personen - gegevens van ondernemingen met directe identificatienummers - persoonsgegevens met directe identificatienummers - gevoelige gegevens De classificatie van gegevens bepaalt het niveau van gegevensbescherming; 1.2. beheer van de toegang tot geclassificeerde gegevens Met uitzondering van de globale en anonieme gegevens worden alle gegevens onderworpen aan een toegangscontrole. De toegang wordt "zo dichtbij mogelijk" beheerd. Dit houdt in : - dat de toegang slechts verleend wordt aan de personen die ervan op de hoogte moeten zijn, dat elke toegangsaanvraag tot individuele gegevens goedgekeurd wordt door de directe hiërarchische meerdere en door de afgevaardigde voor de gegevensbescherming - dat de toegangsrechten aan gebruikers verwijderd worden zodra zij geen toegang meer hebben tot een bron (ten gevolge van een verandering van dienst, een pensionering...).

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zorgt ervoor dat de toegang tot persoonsgegevens met directe identificatienummers zoveel mogelijk beperkt wordt; 1.3. specifieke maatregelen betreffende de persoonsgegevens met directe identificatienummers De toegang tot persoonsgegevens met directe identificatienummers wordt onderworpen aan specifieke beschermingsmaatregelen: elke toegang tot deze databanken wordt vastgelegd. Bijgevolg moet het Nationaal Instituut voor de Statistiek de identiteit van de personen die toegang hebben gehad tot die gegevens permanent kunnen opnemen.

Het loggingsysteem voor de toegang van gebruikers omvat hun identificatienummer, de datum en het uur van aanmelding, de datum en het uur van afmelding en alle queries die uitgevoerd werden op deze gegevens tussen het begin en het einde van de verbinding. De gebruikers zullen in kennis gesteld worden van het loggingsysteem.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming brengt de betrokken personen en de leidende ambtenaar op de hoogte van frauduleuze toegang waarvan hij weet heeft; 1.4. voorlichting en opleiding van het personeel Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zorgt ervoor dat zijn personeelsleden voldoende ingelicht worden over hun plichten inzake vertrouwelijkheid.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek stelt zijn personeelsleden een informaticacode ter beschikking die de gebruiks- en toegangsvoorwaarden betreffende informaticamiddelen omschrijft.

De personeelsleden die toegang hebben tot individuele gegevens dienen opleidings- en sensibiliseringssessies over de veiligheid van informatie te volgen; 1.5. codering van gegevens De gevoelige gegevens worden gecodeerd vanaf hun ontvangst. De persoonsgegevens worden gecodeerd zodra de verzamelings-, controle- en koppelingsprocessen afgerond zijn. De gegevens van ondernemingen kunnen, indien gerechtvaardigd, later gecodeerd worden; 1.6. controle van logische sleutels De afgevaardigde voor de gegevensbescherming zorgt voor een onafhankelijke controle op het gebruik van de logische sleutels waarmee de gegevens opnieuw kunnen worden geïdentificeerd, om te vermijden dat ze voor andere dan statistische doeleinden gebruikt worden.

Om veiligheidsredenen worden de logische sleutels gecodeerd alvorens ze worden gearchiveerd. De codering/decodering van de logische sleutels wordt gecontroleerd door de afgevaardigde voor de gegevensbescherming; 1.7. codering van de gegevens die medegedeeld worden uit hoofde van artikel 15 van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek Er wordt een aparte geheime sleutel gebruikt bij elke mededeling van gegevens. Eenzelfde statistische eenheid zal dus willekeurige codes krijgen, die verschillen van de ene doorgave tot de andere. Die algemene regel brengt weliswaar enkele uitzonderingen met zich mee, vooral wanneer er opvolging van de eenheden nodig is (panelenenquête en longitudinale studies); 2° organisatorische maatregelen : het Nationaal Instituut voor de Statistiek beschikt over een centrum voor gegevensverzameling, dat verantwoordelijk is voor de primaire en secundaire gegevensverzameling en over thematische directies, die zorgen voor de verwerking van gegevens voor statistische doeleinden. Het centrum voor gegevensverzameling is ertoe gemachtigd met alle klassen van individuele gegevens te werken. De thematische directies zijn ertoe gemachtigd met gecodeerde studiegegevens en met alle klassen van gegevens van ondernemingen te werken.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming zorgt voor een onafhankelijke controle op het gebruik van de logische sleutels waarmee de gegevens opnieuw geïdentificeerd kunnen worden, om te vermijden dat ze voor andere dan statistische doeleinden gebruikt worden.

De gegevenskoppeling wordt verricht onder toezicht van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming, die onder het directe gezag van de leidende ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek staat, is niet afhankelijk van het centrum voor gegevensverzameling en van de thematische directies.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming rapporteert jaarlijks aan de minister bevoegd voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek en aan het Statistisch Toezichtscomité. Het rapport van de afgevaardigde beschrijft de stand van zaken omtrent de gegevensbescherming en geeft een overzicht van de werkzaamheden die uitgevoerd werden in de loop van het jaar om die stand te verbeteren; 3° juridische maatregelen : afgezien van het feit dat alle personeelsleden van het Nationaal Instituut voor de Statistiek gebonden zijn door de statistische geheimhouding, ondertekent elke medewerker een vertrouwelijkheidscontract. HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden waaronder het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden

Art. 3.Als het wetenschappelijke en/of statistische onderzoek gegevens vereist die uit het koppelen van gegevens uit verschillende databanken resulteren, handelt het Nationaal Instituut voor de Statistiek als tussenpersoon om gecodeerde studiegegevens voor eigen behoeften of behoeften van derden te produceren.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag zijn eigen gegevens met gegevens uit andere bronnen koppelen.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan als tussenpersoon handelen in drie omstandigheden : om verschillende externe databanken te koppelen, om externe databanken aan zijn eigen databanken te koppelen, of om zijn eigen databanken te koppelen.

De codering van persoonsgegevens wordt verricht door een dienst die onder het gezag van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming staat.

Art. 4.De afgevaardigde voor de gegevensbescherming controleert het gebruik van alle logische sleutels.

Art. 5.Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag de gegevens die het als tussenpersoon heeft verwerkt niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de specifieke doeleinden die het kreeg toevertrouwd krachtens de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek of door de toestemming van het Statistisch Toezichtscomité.

Art. 6.Het Nationaal Instituut moet de verwerkingen op een transparante manier uitvoeren.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek stelt een register met alle koppelingen die uitgevoerd werden door derden ter beschikking van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 7.Treden in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : 1° de artikelen 10, 11, 12, 16, 19 à 25, 29, 30, 39 2°, 3°, 4° et 40 van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten tot wijziging van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;2° dit besluit.

Art. 8.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^