Koninklijk Besluit van 13 juni 2018
gepubliceerd op 05 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011599
pub.
05/07/2018
prom.
13/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011599

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017 Arbeids- en loonvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140941/CO/303.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Onder "werknemer" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Functieclassificatie A. Arbeiders : definitie van sommige functies

Art. 2.1. Functieclassificatie : zonder contact met het cliënteel Categorie I : a) Schoonmaakpersoneel - het personeel voor de schoonmaak van de gebouwen en de zalen; - toiletpersoneel (per uur betaald); b) Onderhoudspersoneel (klusser);c) Het geschoold personeel dat belast is met het technisch onderhoud van de gebouwen, de zalen en het materieel. Categorie II : - Toezichtspersoneel : controle en preventie inzake veiligheid der complexen en interveniëren in geval van urgenties en/of in een crisissituatie.

Categorie III : Definitie : Operator : - montage en demontage van films; - bewaking gedurende de voorstelling; - kwaliteitscontrole van beeld en geluid; - kleine herstellingen; - "maintenance" in het eigen werklokaal en van de machines. a) Beginnend operator;b) Hulpoperator : na 6 maanden dienst als beginnend operator;c) Vakbekwaam operator : na 1 200 gepresteerde uren in de sector (de 6 maanden inbegrepen) of bij ontstentenis hiervan, 2 effectieve dienstjaren tewerkgesteld zijn in deze functie van operator in dezelfde onderneming.2. Functieclassificatie : met contact met het cliënteel Categorie IV : a) Onthaalmedewerker : - onthaal van klanten; - controle van de tickets; - begeleiding van klanten naar de zitplaatsen; - controle op de veiligheid, handhaving van orde en netheid van de zalen, foyer en gangen tijdens de vertoningsuren; - verkoop van snoepartikelen, dranken, ijs, programma in de zalen; b) Onthaal- en kassamedewerker : - voorwaarde "zie a)" en tewerkgesteld aan de kassa naar rato van 10 tot 50 pct.van hun arbeidstijd; - verkoop van de tickets; - info over de film aan de klanten; - afsluiten van de kassa; c) Parkeerbegeleiders : - het verkeer ordelijk laten verlopen op de parkeerruimtes en de toegang daartoe;d) Toonbankpersoneel : - verkoop van snoepartikelen, drank, chips, ijs, popcorn en fastfood; - aanmaak van popcorn en andere fastfood; - stockbeheer; - controleren van de veiligheid, orde en reinheid van de bar en de verkooppunten en bij tussentijd de taak van deze ruimten opnieuw in orde te zetten; - verantwoordelijk voor de speelruimte; e) Gekwalificeerd barmedewerker : - personeel waarvan de functie uitsluitend toegewezen is aan een bepaalde ruimte waar ook sterke dranken worden geschonken, al dan niet met bediening aan tafel. Categorie V : Groepsverantwoordelijken A. Hoofdoperator : - zie de functie operator; - werkschema; - controle op het werk van de andere operatoren; - controle van de brandweermannen en van de technische inspectie; - controle volgens het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

B. Andere groepsverantwoordelijken : - zie functie en eveneens verantwoordelijk voor het uitwerken van het werkplan; - en/of de controle en begeleiding van het werk van de personeelsleden over wie hij/zij de leiding heeft. a) Chef schoonmaak;b) Chef onderhoud;c) Chef onthaalmedewerkers;d) Chef parkeerbegeleiders.

Art. 3.Er wordt een begin van anciënniteitsopbouw vastgelegd voor de baremalonen van het arbeiderspersoneel van toepassing in de sector : - na 2 jaar dienst : + 0,04 EUR; - na 4 jaar dienst : + 0,03 EUR; - na 6 jaar dienst : + 0,02 EUR; - na 8 jaar dienst : + 0,01 EUR. B. Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten

Art. 4.Beroepenclassificatie De functies van het bediendepersoneel worden in vijf categorieën gerangschikt : Categorie I : uitvoerend personeel Kantoorbediende.

Categorie II : administratief medewerker : voert taken uit op eigen initiatief - Receptionist-telefonist; - Secretariaatsmedewerker; - Kassaverantwoordelijke.

De taak van kassaverantwoordelijke behelst onder andere : a. ticketverkoop;b. informatie over de film aan het cliënteel;c. informatie en invullen van documenten naar de verschillende officiële instanties, zoals SABAM, Economische Zaken, stads- of gemeentediensten (taksen), filmhuizen;d. afsluiten van de kassa. Categorie III : Hulpboekhouder.

Categorie IV : - Chef kassamedewerker; - Chef toonbankpersoneel; - Boekhouder : in bioscopen met minder dan 5 zalen; - Zaalchef : in bioscopen met minder dan 5 zalen.

Categorie V : voor de bioscoopzalen met minstens 5 zalen : - Assistent manager; - Zaalchef; - Boekhouder.

Voor de categorieën IV en V wordt onder "zaalchef" verstaan : de hiërarchische chef van het personeel.

Hij/zij is belast met het toezicht over de zaal en is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de richtlijnen welke door het ondernemingshoofd worden gegeven.

C. Beroepsprocedure

Art. 5.De werkgever is verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de functieclassificatie. Elke functie in de onderneming moet worden ingeschaald. Indien een werknemer niet akkoord gaat met deze inschaling, dan zoeken werkgever en werknemer samen naar een vergelijk. Indien dit niet mogelijk is, kan de werknemer beroep aantekenen tegen de inschaling.

Een werknemer die niet akkoord is met de inschaling die de werkgever heeft vastgelegd, kan intern beroep aantekenen. De werknemer dient een schriftelijk bezwaar in bij de werkgever. Binnen de 30 dagen organiseert de werkgever een onderhoud. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen zich bij de bespreking laten bijstaan door één syndicaal afgevaardigde en/of één vertegenwoordiger van de representatieve werkgevers- of werknemersorganisatie waarbij men aangesloten is. In geval van akkoord tussen werkgever en werknemer wordt de beroepsprocedure stopgezet.

Indien er geen akkoord bereikt wordt na de interne beroepsprocedure, dan kan de werknemer extern beroep aantekenen bij de sectorale beroepscommissie. Het beroep moet ingediend worden bij de voorzitter van het paritair comité. De beroepscommissie wordt daarop samengeroepen op uitnodiging van de voorzitter van het paritaire comité.

De sectorale beroepscommissie bestaat uit : - maximaal 3 classificatiedeskundigen benoemd door de werkgeversorganisaties die zetelen in het paritair comité; - maximaal 3 classificatiedeskundigen benoemd door de werknemersorganisaties die zetelen in het paritair comité; - het voorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter van het paritair comité. De voorzitter heeft geen stemrecht.

Deze beroepscommissie onderzoekt het beroepsdossier en beslist unaniem over het definitieve advies van indeling van de functie in de functieclassificatie. Bij ontstentenis van een unaniem advies wordt het dossier met de respectievelijke adviezen van de verschillende deskundigen overgemaakt aan het paritair comité. De beslissing van de beroepscommissie of van het paritair comité geldt voor alle betrokken partijen. HOOFDSTUK III. - Premies

Art. 6.Anciënniteitspremie Het arbeiderspersoneel heeft recht op een jaarlijks uit te betalen anciënniteitspremie.

Sinds 1 juli 2017 bedraagt die premie : - 195,34 EUR tussen 3 en minder dan 6 jaar dienst; - 362,78 EUR tussen 6 en minder dan 9 jaar dienst; - 530,20 EUR vanaf 9 jaar dienst.

Deze premie wordt samen met het loon geïndexeerd.

De anciënniteit wordt verworven op het niveau van het bedrijf en/of van de groep en moet niet ononderbroken zijn. De anciënniteit wordt berekend in functie van de contractduur van de individuele arbeidsovereenkomsten, zonder onderscheid tussen voltijdse of deeltijdse prestaties en wordt berekend op datum van 31 december van elk kalenderjaar.

De premie is vanaf 2014 betaalbaar samen met het loon voor december of, in geval dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

De werknemers wiens tewerkstellingsperiode niet het volledige jaar dekt, hebben pro rata recht op een anciënniteitspremie berekend in twaalfden van het globaal bedrag, zonder onderscheid tussen voltijdse of deeltijdse tewerkstelling.

Art. 7.Premie voor feestdagen Het personeel heeft recht op een premie voor feestdagen.

Sinds 1 juli 2017 bedraagt deze premie 2,22 EUR per effectief gepresteerd uur tijdens wettelijke feestdagen.

De premie wordt toegekend aan de werknemers die ofwel minstens vijf opeenvolgende maanden anciënniteit in de onderneming hebben, ofwel in het kalenderjaar 120 niet opeenvolgende werkdagen anciënniteit in de onderneming hebben.

Deze premie wordt samen met het loon geïndexeerd.

Art. 8.Sectoreigen premie Rekening houdend met de eigenheden van deze sector - weekendactiviteit, flexibiliteit en polyvalentie - wordt een maandelijkse sectoreigen premie betaald, samen met het loon.

Sinds 1 juli 2017 bedraagt deze premie 21,23 EUR. Deze premie wordt samen met het loon geïndexeerd.

Deze premie wordt toegekend aan alle werknemers waarvan een grote flexibiliteit en polyvalentie wordt gevraagd, te weten : kassamedewerkers, onthaalmedewerkers, operatoren, fastline-, schoonmaak- en onderhoudspersoneel, die ofwel gedurende minstens vijf opeenvolgende maanden anciënniteit in de onderneming hebben ofwel in het kalenderjaar 120 niet opeenvolgende werkdagen anciënniteit in de onderneming hebben.

In de loop van elke betrokken maand moet de werknemer effectieve arbeidsprestaties geleverd hebben (één prestatie volstaat) en mag hij of zij niet onwettig afwezig geweest zijn tijdens die maand. De werknemers die geen volledige arbeidsprestaties hebben geleverd gedurende de maand, hebben recht op de sectoreigen premie naar rato van hun arbeidsprestaties.

Art. 9.Koopkrachtpremie en ecocheque Het personeel heeft jaarlijks recht op een koopkrachtpremie en ecocheques.

Sinds 1 juli 2017 bedraagt de koopkrachtpremie 198,74 EUR bruto (betaald met de loonafrekening van december).

Vanaf 1 juli 2017 worden ecocheques ter waarde van 104,94 EUR toegekend met de loonafrekening van december.

Deze premie en de ecocheques worden samen met het loon geïndexeerd.

De werknemers die geen volledige arbeidsprestaties hebben geleverd gedurende het dienstjaar, hebben recht op de premie en de ecocheques naar rato van hun arbeidsprestaties.

Ondernemingen kunnen deze premie en cheque omzetten naar een gelijkwaardig voordeel middels een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst. Deze omzetting mag echter geen aanleiding geven tot een hogere patronale kost dan de sector-collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK IV. - Koppeling van de lonen en premies aan het indexcijfer der consumptieprijzen

Art. 10.§ 1. De premies, minimumlonen, alsook de werkelijk betaalde lonen en wedden, van de werklieden en bedienden die in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden bedoeld, zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door de Federale Openbare Dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; zij variëren overeenkomstig dit hoofdstuk en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. § 2. Zij staan tegenover het referentie-indexcijfer 104,51 (basis = 2013). § 3. De minimumlonen alsook de werkelijk betaalde lonen en wedden van de werklieden en bedienden, zoals bepaald in § 1 van dit artikel, schommelen met 2 pct. volgens de hierna vermelde stabilisatieschijven wanneer het maandelijks indexcijfer der consumptieprijzen de grens van een stabilisatieschijf overschrijdt. Deze grens wordt de spil van een nieuwe stabilisatieschijf.

Stabilisatieschijven/Tranches de stabilisation

Ondergrens/Limite inférieure

Spil/Pivot

Bovengrens/Limite supérieure

96,55

98,48

100,45

98,48

100,45

102,46

100,45

102,46

104,51

102,46

104,51

106,60

104,51

106,60

108,73

106,60

108,73

110,91


§ 4. De duizendsten van de cijfers bedoeld in § 3 van dit artikel worden afgerond tot het onmiddellijk hogere honderdste of verwaarloosd, naargelang het duizendste de waarde 5 al dan niet bereikt. § 5. Bij de berekening van de aanpassingen van de uurlonen wordt er rekening gehouden met vijf cijfers na de komma. Het vijfde cijfer na de komma wordt afgerond naar de hogere eenheid wanneer het 5 of meer bedraagt, en verwaarloosd indien dit niet het geval is. § 6. Bij de berekening van de aanpassingen van de maandlonen ingevolge de koppeling aan de consumptieprijzen wordt er rekening gehouden met drie cijfers na de komma. Het derde cijfer na de komma wordt afgerond naar de hogere eenheid wanneer het 5 of meer bedraagt, en verwaarloosd indien dit niet het geval is.

Art. 11.De verhogingen en verminderingen van de minimum uur- en maandlonen, ingevolge de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, treden in werking de eerste dag van de maand welke volgt op deze waarvan het indexcijfer van de consumptieprijzen de grens van de van kracht zijnde stabilisatieschijf overtreft. Bij gelijktijdige conventionele verhoging der lonen wordt de indexatie toegepast na deze verhoging, met inbegrip van de afrondingsregels. HOOFDSTUK V. - Arbeidsduur

Art. 12.De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur.

Art. 13.De grens van de arbeidsduur vastgesteld op 38 uur kan overschreden worden, op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur, berekend over een periode van ten hoogste 6 maanden (maart tot en met augustus en september tot en met februari), het gemiddelde van 38 uur niet overschrijdt.

Art. 14.De dagelijkse grens van de arbeidsduur mag overschreden worden op voorwaarde dat de arbeidsduur niet meer dan elf uur bedraagt (artikel 27, 1ste lid van de arbeidswet van 16 maart 1971).

Art. 15.Op het vlak van de onderneming kan de dagelijkse grens van de arbeidsduur gebracht worden op 12 uur indien de volgende voorwaarden vervuld zijn : - uitsluitend in ondernemingen met een syndicale afvaardiging; - voor bepaalde functies (geen veralgemening); - bij middel van een te registreren collectieve arbeidsovereenkomst te ondertekenen door de syndicale vrijgestelde van elke werknemersorganisatie die vertegenwoordigd is in de syndicale afvaardiging.

Art. 16.De wekelijkse grens van de arbeidsduur mag overschreden worden op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur : - niet meer dan 50 uur bedraagt (artikel 27, 2de lid van de arbeidswet van 16 maart 1971); - over een periode van ten hoogste 6 maanden gemiddeld niet meer dan 38 uur bedraagt.

Art. 17.In de loop van een periode van 6 maanden mag op geen enkel ogenblik de totale duur van de verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde duur van 38 uur, vermenigvuldigd met het aantal weken of delen van een week die reeds in die periode van 6 maanden verlopen zijn, overschreden worden met meer dan 143 uren (artikel 26bis, § 1bis, eerste lid van de arbeidswet van 16 maart 1971).

Art. 18.Bij overschrijding van de grenzen van de normale arbeidsduur in toepassing van bovenstaande reglementering, is er geen overloon verschuldigd (artikel 29, § 2, tweede lid van de arbeidswet van 16 maart 1971).

Art. 19.Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 en in uitvoering van het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005202382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderhandelingsprocedure tot verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971. sluiten tot vaststelling van de onderhandelingsprocedure tot verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust, kunnen vanaf 1 januari 2012 afwijkingen op vlak van arbeidsduur vastgelegd worden op ondernemingsvlak.

Deze afwijkingen mogen enkel betrekking hebben op de referteperiode waarin de arbeidsduur gemiddeld 38 uur moet bedragen (artikel 16 van deze collectieve arbeidsovereenkomst), die mag verlengd worden tot maximaal 12 maanden.

Wijzingen kunnen enkel worden doorgevoerd in ondernemingen met een syndicale afvaardiging en dit via een te registreren collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend door de syndicale vrijgestelde van elke werknemersorganisatie die vertegenwoordigd is in de syndicale afvaardiging. HOOFDSTUK VI. - Organisatie

Art. 20.Wat de ochtendvoorstellingen betreft, verbinden de werkgevers zich ertoe om op het vlak van de uitbatingen, organisatorische regels vast te leggen, met name het opstellen van beurtrollen, en te zorgen voor betere en tijdige communicatie aan de betrokken werknemers. HOOFDSTUK VII. - Eindeloopbaanverlof

Art. 21.In uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming, wordt er eindeloopbaanverlof toegekend als volgt (vanaf 1 januari 2017) : - 2 dagen vanaf 45 jaar; - 3de dag vanaf 50 jaar.

Het recht op het eindeloopbaanverlof gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de 45 jaar werd bereikt.

Deze dag wordt beschouwd als dag met vrijstelling van arbeidsprestatie met behoud van loon en als zodanig aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK VIII. - Personeel bezoldigd op fooien

Art. 22.Het stelsel van bezoldiging op fooien werd volledig afgeschaft vanaf 1 januari 2010. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 23.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (geregistreerd op 10 februari 2016 onder het nummer 131278), gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzegging moet per aangetekende brief worden gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^