Koninklijk Besluit van 13 juni 2018
gepubliceerd op 13 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200837
pub.
13/07/2018
prom.
13/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200837

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2017 onder het nummer 140753/CO/224)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld in de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten (61401/CO/224) houdende de functieclassificatie voor bedienden.

Art. 4.De ondernemingen die op basis van artikel 7 van de collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (132642/CO/224), artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009 (95488/CO/224) of artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 (105763/CO/224) betreffende het koopkrachtmenu voor een andere invulling dan de ecocheque hebben gekozen volgens de in dat artikel vermelde procedure, blijven deze alternatieve regeling behouden.

Op deze ondernemingen is huidige collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing.

Art. 5.Vanaf het jaar 2012 worden met de loonafrekening van oktober aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden ecocheques overhandigd ten belope van een totale waarde van 250 EUR. De referteperiode wordt vanaf 1 oktober 2011 op 1 jaar gebracht en loopt telkens van 1 oktober van een bepaald jaar tot en met 30 september van het daaropvolgend jaar (bij wijze van voorbeeld : voor het jaar 2012 : 1 oktober 2011 - 30 september 2012).

In de referteperiode wordt rekening gehouden met de dagen waarvoor de betrokken bediende loon of vakantiegeld heeft gekregen en alle dagen die gelijkgesteld zijn op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 inzake de ecocheque. Worden daarenboven ook gelijkgesteld : - alle dagen van tijdelijke werkloosheid; - alle dagen van afwezigheid wegens een arbeidsongeval, voor zover er in de referteperiode 1 dag gewaarborgd loon wegens arbeidsongeval wordt betaald; - maximaal 3 maanden ziekte per referteperiode, voor zover er in de referteperiode 1 dag gewaarborgd loon wegens ziekte wordt betaald; - de volledige periode vaderschapsverlof en geboorteverlof (voorzien in artikel 30, § 2 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978); - alle dagen ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.

De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque.

Art. 3bis.Elektronische ecocheques De bedrijven die gekozen hebben voor het sectoraal stelsel van ecocheques hebben de mogelijkheid deze in elektronische vorm toe te kennen. De keuze voor ecocheques op papier of in elektronische vorm wordt op ondernemingsvlak gemaakt.

Het aantal ecocheques in elektronische vorm en het brutobedrag ervan moeten op de afrekening worden vermeld.

De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de elektronische ecocheques die hem werden toegekend maar die nog niet gebruikt werden.

Het gebruik van elektronische ecocheques is kosteloos voor de werknemer. In geval van verlies of diefstal van de drager kan de wettelijk voorziene aanrekening gebeuren. Deze is beperkt tot de nominale waarde van één maaltijdcheque indien in de onderneming zowel maaltijdcheques als ecocheques in elektronische vorm worden toegekend.

Indien enkel ecocheques in elektronische vorm toegekend worden, mag de kost van de vervangende drager niet meer dan 5 EUR bedragen.

Art. 6.Pro rata regeling voor de deeltijdse contracten Voor de bedienden die deeltijds tewerkgesteld zijn, wordt het bedrag van 250 EUR aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk.

Art. 7.Pro rata regeling voor de in- en uittreders Voor bedienden die niet gedurende de ganse referteperiode door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn, wordt het bedrag van 250 EUR aangepast pro rata temporis van de periodes gedurende welke zij op basis van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever waren tewerkgesteld tijdens de betreffende referteperiode.

De gewone inactiviteitsdagen vormen geen onderbreking van de in de vorige alinea bedoelde periodes voor zover ze tussen twee van die periodes liggen. Die dagen moeten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode.

Art. 8.Bevestiging van het user-pay principe voor uitzendkrachten Uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in bediendenfuncties krijgen bovenop het loon waarop zij recht hebben, eveneens ecocheques met de loonafrekening van oktober ten laste van het uitzendkantoor dat hen tewerkstelde. Het bedrag van 250 EUR wordt aangepast pro rata het aantal gewerkte of gelijkgestelde dagen in de referteperiode.

Art. 9.Andere invulling op ondernemingsvlak Ondernemingen die bij gebrek aan akkoord vóór 31 december 2015 op basis van de collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (132642/CO/224) betreffende de ecocheques, ecocheques hebben toegekend, kunnen kiezen voor een andere en equivalente besteding van onbepaalde duur van de ecocheques.

De alternatieve besteding gebeurt op basis van een bedrag van 250 EUR per bediende en per jaar (alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen).

De onderhandeling over de alternatieve besteding van de ecocheques gebeurt volgens dezelfde richtlijnen, aanbevelingen en procedure als deze voorzien in artikel 2, § 2 van de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het budget.

Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt tegen 30 juni 2017, worden door de werkgever aan de bedienden van de sector ecocheques toegekend volgens de modaliteiten bepaald in de artikelen 3 tot en met 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 10.Principe van de recurrentie Elke vorm van invulling van de koopkracht geldt voor onbepaalde duur.

De waarde van de koopkracht bedraagt 250 EUR per jaar alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen, met uitzondering van de administratieve kosten die in voorkomend geval verbonden zijn aan ecocheques respectievelijk maaltijdcheques.

Art. 11.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Zij vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (132642/CO/224), gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^