Koninklijk Besluit van 13 juni 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203034
pub.
01/08/2018
prom.
13/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203034

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector, inzonderheid op de artikelen 4 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, inzonderheid op de artikelen 1, 5°, 6° en 7°, en 18;

Gelet op de voordrachten van 19 januari en 10 april 2018, gedaan door het Algemeen Christelijk Vakverbond, beroepsorganisatie die de werknemers vertegenwoordigt;

Gelet op de voordrachten van 6 december 2017, gedaan door het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid, beroepsorganisatie die de werkgevers vertegenwoordigt;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, tweede streepje, worden de woorden " De heer HEIREMANS, Jozef, te Schilde ", vervangen door de woorden " Mevrouw VAN LOOVEREN Eva, te Schilde";2° in § 2, eerste lid, eerste en tweede streepje, worden de woorden " Mevrouw VERWIMP, Katrien, te Vilvoorde " en de woorden " Mevrouw DILLEN, Myriam, te Nijlen " respectievelijk vervangen door de woorden " De heer DE MEY, Koen, te Wichelen " en de woorden " De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk ";3° in § 2, tweede lid, tweede streepje, worden de woorden " De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk " vervangen door de woorden " De heer SANNEN, Jan, te Antwerpen ".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, derde streepje, worden de woorden " De heer HEIREMANS, Jozef, te Schilde " vervangen door de woorden " De heer VAN DER STEEN, Paul, te Brasschaat ";2° in § 1, tweede lid, tweede streepje, worden de woorden " De heer VAN DER STEEN, Paul, te Brasschaat " vervangen door de woorden « De heer OSTE, Dave, te Lint ";3° in § 2, eerste lid, eerste en tweede streepje, worden de woorden " Mevrouw VERWIMP, Katrien, te Vilvoorde " en de woorden " Mevrouw DILLEN, Myriam, te Nijlen " respectievelijk vervangen door de woorden " De heer DE MEY, Koen, te Wichelen " en de woorden " De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk ";4° in § 2, tweede lid, tweede streepje, worden de woorden " De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk " vervangen door de woorden " De heer SANNEN, Jan, te Antwerpen ".

Art. 3.In artikel 3, § 2, eerste lid, eerste streepje, van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden " Mevrouw DILLEN, Myriam, te Nijlen " vervangen door de woorden " De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk ".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking : - met ingang van 18 maart 2017, voor wat betreft de benoeming van de heer DE MEY, Koen; - met ingang van 1 januari 2018, voor wat betreft de benoemingen van de heer TOUTENEL, Yves, de heer SANNEN, Jan, de heer OSTE, Dave en mevrouw VAN LOOVEREN, Eva.

Art. 5.Onze minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960. Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 18 december 1960.

Koninklijk besluit van 12 mei 2014, Belgisch Staatsblad van 4 juli 2014.

Koninklijk besluit van 12 juni 2016, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2014.

Koninklijk besluit van 20 januari 2017, Belgisch Staatsblad van 21 februari 2017.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^