Koninklijk Besluit van 13 juni 2019
gepubliceerd op 04 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019013532
pub.
04/07/2019
prom.
13/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013532

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


13 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ik de eer heb aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen past artikel 46quater, KB/WIB 92, aan, dat de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut vaststelt, met toepassing van artikel 67quater, WIB 92.

De inleidende zin wordt vervangen door een formulering die de minister of zijn afgevaardigde machtigt om de modaliteiten (elektronische toepassing, datum van indiening, enz.) te bepalen volgens dewelke de van de belastingplichtige verlangde informatie jaarlijks langs elektronische weg aan de administratie van de FOD Financiën moet worden verstrekt.

Het eerste streepje wordt gewijzigd zodat in het geval dat een werknemer van de lijst geen nationaal nummer heeft, zijn identificatie toch kan worden vastgesteld aan de hand van het bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Tot slot is het, opdat alle nodige onderzoek voor de controle van de vrijstelling voor sociaal passief kan plaatsvinden, noodzakelijk om het per werknemer gevraagde bedrag van de vrijstelling voor sociaal passief, evenals, in het geval van uitdiensttreding van een werknemer op deze lijst, de datum van diens uitdiensttreding en het bedrag dat, op basis van artikel 67quater, achtste lid, WIB 92, in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk is opgenomen, aan de lijst met vereiste informatie toe te voegen.

In navolging van het advies nr. 65.878/3 dd. 6 mei 2019 van de Raad van State, werd het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit aangevraagd. Dit advies werd gegeven op 5 juni 2019 en in navolging ervan werden de woorden "de einddatum van de uitdiensttreding" vervangen door de woorden "de einddatum van de arbeidsovereenkomst" in de tekst in ontwerp.

Gelet op de inwerkingtreding van de wijzigingen aan art. 67quater, WIB 92, door de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten op 1 januari 2019, wordt ook de inwerkingtreding van dit besluit behouden op 1 januari 2019, mede doordat het hier louter administratieve verplichtingen betreft.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 65.878/3 VAN 6 MAI 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 46QUATER, VAN HET KB/WIB 92, MET BETREKKING TOT DE TOEPASSINGSMODALITEITEN INZAKE HET SOCIAAL PASSIEF INGEVOLGE HET EENHEIDSSTATUUT" Op 4 april 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 30 april 2019. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Peter Sourbron en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 6 mei 2019. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Voorafgaande opmerking 2. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Strekking van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot aanpassing van de bepalingen ter uitvoering van artikel 67quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) - dit artikel bepaalt de belastingvrijstelling die wordt toegekend naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut -, die zijn opgenomen in artikel 46quater van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten "tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" (hierna: KB/WIB 92). Rechtsgrond 4. Het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 67quater van het WIB 92, meer bepaald in het laatste lid van dat artikel. Vormvereisten 5. Artikel 1, 2° en 3°, van het ontwerp bepaalt welke gegevens per werknemer verwerkt dienen te worden. Artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)", gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten "tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit", te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking van persoonsgegevens. Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet bijgevolg nog worden ingewonnen vooraleer het ontwerp doorgang kan vinden.

Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van dat advies nog wijzigingen zou ondergaan, moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

Onderzoek van de tekst Aanhef 6. In het vijfde lid van de aanhef is een verantwoording voor een spoedeisende adviesaanvraag bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State opgenomen, terwijl voor deze adviesaanvraag geen beroep is gedaan op de spoedeisende procedure bedoeld in artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State.(1) Dat lid van de aanhef dient te worden weggelaten.

Artikel 1 7. In artikel 1, 2°, van het ontwerp wordt bepaald dat in het eerste streepje van artikel 46quater van het KB/WIB 92, een verwijzing wordt ingevoegd naar "het in artikel 314, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vermelde bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid".In artikel 314 van het WIB 92 wordt echter geen melding gemaakt van dat nummer.

Daarover om toelichting verzocht, antwoordde de gemachtigde het volgende: "Deze verwijzing anticipeerde op een wijziging van art. 314 WIB92 die zou worden opgenomen in een wet diverse bepalingen. Deze wijziging werd uiteindelijk niet weerhouden." De gemachtigde stelde daarom voor om artikel 1, 2°, van het ontwerp als volgt te herschrijven: "in het eerste streepje, worden de woorden "alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer" vervangen door de woorden `alsmede het nationaal nummer of het bis identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid"." Met dat voorstel kan worden ingestemd.

Artikel 2 8. In artikel 2 van het ontwerp wordt bepaald dat het te nemen besluit in werking treedt op 1 januari 2019, wat inhoudt dat er terugwerkende kracht aan wordt verleend. Daar waar krachtens de geldende versie van artikel 46quater van het KB/WIB 92 de belastingplichtigen de nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers louter "ter beschikking van de administratie [moeten] houden", moeten ze die lijst, alsook een aantal gegevens per werknemer, volgens de ontworpen bepaling "langs elektronische weg (...) voorleggen". Dat voorleggen moet volgens de nieuwe inleidende zin van artikel 46quater "jaarlijks" gebeuren (zie artikel 1, 1°, van het ontwerp). Dit betekent dat de belastingplichtigen nog de rest van het lopende kalenderjaar hebben om die gegevens via elektronische weg te bezorgen aan de belastingadministratie. Het is derhalve onduidelijk wat het nut van de retroactiviteit kan zijn. Het is voor de belastingplichtigen trouwens nog wachten op de nadere regels over hoe dat "langs elektronische weg (...) voorleggen" dient te gebeuren (zie artikel 1, 1°, van het ontwerp - ontworpen artikel 46quater, inleidende zin, van het KB/WIB 92: "... langs elektronische weg volgens de door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde vastgestelde modaliteiten, ... voorleggen ..."), alvorens ze die gegevens effectief aan de belastingadministratie zullen kunnen bezorgen. In elk geval zal het belastingvoordeel niet kunnen worden ontzegd aan een belastingplichtige indien deze geen redelijke termijn heeft gekregen om zich naar de nieuwe regels te schikken. De datum van inwerkingtreding zal dan ook moeten worden aangepast, rekening houdende met die uitgangspunten.

De griffier, De voorzitter, A. Goossens J. Baert _______ Nota (1) Eerder heeft de afdeling Wetgeving een adviesaanvraag over hetzelfde ontwerpbesluit, waarbij een beroep werd gedaan op de spoedeisendheid, niet ontvankelijk verklaard (adv.RvS 65.774/3 van 2 april 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut").

13 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 67quater, ingevoegd bij wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 23/12/2015 numac 2014015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 (2) type wet prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen type wet prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) sluiten, gewijzigd bij wet van 18 december 2015 en bij wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 maart 2019;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit: - dat het noodzakelijk is om dit koninklijk besluit op hetzelfde ogenblik inwerking te laten treden als artikel 67quater, WIB 92, zoals dit werd gewijzigd door de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten, die haar wettelijke basis is, zodat de betrokken belastingplichtigen onverwijld op de hoogte worden gebracht van de toepassingsmodaliteiten van deze wijzigings-bepalingen; - dat artikel 3 van de voormelde wet de inwerkingtreding van de wijzigingen van artikel 67quater, WIB 92, op 1 januari 2019 bepaalt; - dat het bijgevolg dienstig is om de bepalingen van dit besluit ook inwerking te laten treden vanaf 1 januari 2019 en dat het dus niet mogelijk is om de aanname van dit besluit uit te stellen zonder het risico te lopen dat de spreiding van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut niet in alle gevallen van toepassing zou kunnen zijn, met een negatieve budgettaire impact ten opzichte van de prognoses voor het jaar 2019 tot gevolg;

Gelet op advies nr. 65.878/3 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies nr. 111/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 5 juni 2019;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 46quater, enig lid, KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014003211 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - de inleidende zin wordt vervangen door de volgende zin: "Om de in artikel 67quater, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde vrijstelling te kunnen verkrijgen, moet de belastingplichtige jaarlijks langs elektronische weg volgens de door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde vastgestelde modaliteiten, de nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers voorleggen, alsook voor elke werknemer:"; - in het eerste streepje, worden de woorden "alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer" vervangen door de woorden "alsmede het nationaal nummer of het bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid"; - drie streepjes worden ingevoegd tussen het derde en vierde streepje, luidende: "- het bedrag van de vrijstelling; - in voorkomend geval, de datum van de einddatum van de arbeidsovereenkomst; - in voorkomend geval, het bedrag dat, overeenkomstig artikel 67quater, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, is opgenomen in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk;".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^