Koninklijk Besluit van 13 maart 2000
gepubliceerd op 22 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten

bron
ministerie van justitie
numac
2000009388
pub.
22/04/2000
prom.
13/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2000. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, inzonderheid op artikel 43, § 12;

Gelet op het ter uitvoering van die wet genomen koninklijk besluit van 9 september 1935 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor notariële ambten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven;

Gelet op de bepalingen van artikel 295 van het Gerechtelijk Wetboek;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De commissie belast met het afnemen van examen over de grondige kennis of de voldoende kennis van het Frans, bedoeld bij het artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken, is als volgt samengesteld voor de zittijden van april en oktober 2000 : Voorzitter : De heer M. Gouy, erekamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen.

Plaatsvervangend voorzitter : De heer P. Cordier, erekamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen.

Leden : De heren : P. Delnoy, professor aan de Universiteit te Luik;

P. Dehan, professor aan de U.L.B.;

J. Klein, professor aan de U.C.L.;

Mevr. R. Bauwens, professor aan de Universiteit te Gent.

Plaatsvervangende leden : De heren : M. Paques, professor aan de Universiteit te Luik;

Ph. De Page, professor aan de U.L.B.;

J.-Cl. Polet, professor aan de U.C.L.;

F. Hallyn, professor aan de Universiteit te Gent.

Art. 2.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^