Koninklijk Besluit van 13 maart 2000
gepubliceerd op 20 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van artikel 71 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022273
pub.
20/04/2000
prom.
13/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van artikel 71 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 23 en artikel 71;

Gelet op de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, inzonderheid op de artikelen 1, 4 en 5, gewijzigd door de wet van 26 juni 1990, en op artikel 20;

Gelet op de wet van 26 juni 1990 betreffende sommige openbare instellingen of instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 mei 1986 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 8 november 1999;

Gelet op het voorstel gedaan op 20 december 1999 door de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 februari 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het belang van de rechthebbenden de bepalingen van dit besluit binnen de kortst mogelijke tijd moeten genomen en bekendgemaakt worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De budgettaire doelstelling voor de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 34, 7° en 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt voor het dienstjaar 2000 vastgelegd op 9 225,6 miljoen BEF.

Art. 2.Onder revalidatieverstrekkingen worden de revalidatieverstrekkingen bedoeld die door de verzekeringsinstellingen zijn geboekt voor het boekjaar 2000, inclusief de verstrekkingen geboekt door de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^