Koninklijk Besluit van 13 maart 2009
gepubliceerd op 30 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009214
pub.
30/03/2009
prom.
13/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van het taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die een zelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan 2008 van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, goedgekeurd op 16 juillet 2008 door de bevoegde autoriteiten;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 41021/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 20 februari 2009;

Overwegende dat de trappen van de hiërachie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie niet meer aangepast waren aan het nieuwe statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Overwegende dat hierdoor een nieuw taalkader moest worden uitgewerkt op basis van het nieuwe koninklijk besluit aangaande de trappen van de hiërarchie bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in het personeelsplan zijn opgenomen, verdeeld volgens de verhoudingen die bepaald zijn in de tabel die werd bijgevoegd aan dit besluit.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 30 augustus 2012.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te 13 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 maart 2009 tot vaststelling van het taalkader van het NICC van de Federale Overheidsdienst Justitie Taalkader in het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de FOD Justitie

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Pourcentage des emplois à attribuer Percentages van de betrekkingen toe te wijzen

au cadre néerlandais aan het Nederlandse kader

au cadre français aan het Franse kader

au cadre bilingue aan het tweetalige kader

à des agents du rôle linguistique néerlandais Aan ambtenaren van de Nederlandse taalrol

à des agents du rôle linguistique français Aan ambtenaren van de Franse taalrol

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50,7 %

49,3 %


4

50,7 %

49,3 %


5

50,7 %

49,3 %


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2009 tot vaststelling van het taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^