Koninklijk Besluit van 13 maart 2013
gepubliceerd op 04 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201058
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011 Kort verzuim (Overeenkomst geregistreerd op 19 september 2011 onder het nummer 105749/CO/105) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

Onder "arbeider" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst coördineert de algemene reglementaire bepalingen inzake klein verlet, enerzijds, en sommige bijzondere bepalingen die conventioneel werden vastgelegd in de bedrijfstak anderzijds.

Inzonderheid wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in toepassing van : - het koninklijk besluit betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke plichten of van burgerlijke opdrachten van 28 augustus 1963, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 september 1963 en alle latere wijzigingen; - artikel 30, §§ 2 en 3 en artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 16 van 24 oktober 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normale loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 december 1974 (Belgisch Staatsblad van 23 januari 1975); - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 71 van 10 februari 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van het overlijden van overgrootouders en achterkleinkinderen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 april 1999 (Belgisch Staatsblad, van 12 mei 1999); - de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven sluiten betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Belgisch Staatsblad van 15 september 2001); - de programmawet van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004) en, in uitvoering daarvan, artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - artikel 133 van de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008, 4e uitg.); - de wet van 13 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof sluiten tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof (Belgisch Staatsblad van 10 mei 2011).

Zij vervangt alle bestaande sectorale regelingen van toepassing in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten. HOOFDSTUK III. - Geldheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 (Belgisch Staatsblad van 24 september 2008).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en aan de ondertekenende organisaties. HOOFDSTUK IV. - Regels betreffende het kort verzuim

Art. 4.Ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten welke hierna opgesomd zijn, hebben de in artikel 1 bedoelde arbeiders het recht, met behoud van hun normaal loon, berekend zoals voor betaalde feestdagen, van het werk afwezig te zijn voor een als volgt bepaalde duur : 1. Huwelijk van de arbeider : drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week;2. Huwelijk van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de arbeider, van een schoonbroer of schoonzuster van de echtgeno(o)t(e) van de arbeider, van een grootvader of grootmoeder van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e);van een ander familielid dat bij de arbeider inwoont : de dag van het huwelijk; 3. Zilveren huwelijksjubileum van de arbeider, gouden huwelijksjubileum van de ouders of schoonouders van de arbeider : dag van de feestelijkheid;4. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind of kleinkind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e);van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e); van een ander familielid dat bij de arbeider inwoont : de dag van de plechtigheid; 5. Geboorte van een kind van de arbeider zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat : tien dagen worden als klein verlet beschouwd, door de arbeider te kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag der bevalling, waarvan de eerste drie dagen met behoud van zijn normaal loon en de volgende zeven dagen met een uitkering in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Hetzelfde recht komt, onder de voorwaarden en modaliteiten die in artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld, toe aan de arbeider van wie de afstamming die in de vorige alinea wordt beoogd, niet kan worden vastgesteld maar die, op het moment van de geboorte : a) gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;b) wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen;c) sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister; 6. Bevalling van de dochter, van de schoondochter of van de kleindochter van de arbeider, die bij hem inwoont : een dag door de arbeider te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de bevalling;7. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de arbeider : drie dagen door de arbeider te kiezen tijdens de periode die begint met de dag die het overlijden voorafgaat en eindigt met de dag volgend op de begrafenis;8. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, van een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de arbeider inwoont : twee dagen door de arbeider te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis;9. Overlijden van een ander familielid dat bij de arbeider inwoont : de dag van de begrafenis;10. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, van een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de arbeider inwoont, van de voogd of voogdes van de minderjarige arbeider, van de minderjarige waarvan de arbeider voogd of voogdes is : de dag van de begrafenis;11. Plechtige communie van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e) : de dag van de plechtigheid of, wanneer die plaatsheeft op een zon- of feestdag of op een andere dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt, de arbeidsdag die de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of er onmiddellijk op volgt;12. Deelneming van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest plaats heeft : de dag van het feest of, wanneer dit plaatsheeft op een zon- of feestdag of een andere dag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt, de arbeidsdag die het feest onmiddellijk voorafgaat of er onmiddellijk op volgt;13. Verblijf van de dienstplichtige arbeider in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum : de nodige tijd met een maximum van drie dagen;14. Verblijf van een arbeider gewetensbezwaarde op de administratieve gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen : de nodige tijd met een maximum van drie dagen;15. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door een openbare overheid : de nodige tijd met een maximum van één dag;16. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank : de nodige tijd met een maximum van vijf dagen;17. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen : de nodige tijd;18. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement : de nodige tijd met een maximum van vijf dagen;19. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen : de nodige tijd met een maximum van vijf dagen;20. Adoptie van een kind : de eerste 10 dagen van het wettelijk adoptieverlof worden als klein verlet beschouwd, waarvan de eerste 3 dagen met behoud van het normaal loon en de volgende zeven dagen met een uitkering in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. HOOFDSTUK V. - Gelijke behandeling van een natuurlijk erkend kind en van een door de arbeider opgevoed kind

Art. 5.Voor de toepassing van artikel 4, nummers 2, 4, 6, 7, 10, 11 en 12, wordt het aangenomen of natuurlijk erkend kind of het door de arbeider opgevoed kind gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind. HOOFDSTUK VI Gelijkstelling van de familieleden van de echtgeno(o)t(e)

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 4, nummers 8 en 10, worden de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, grootmoeder, de overgrootvader en de overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de arbeider gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, grootmoeder, de overgrootvader en de overgrootmoeder van de arbeider. HOOFDSTUK VII. - Gelijkstelling van de persoon die samenwoont met de arbeider met het begrip "echtgeno(o)t(e)"

Art. 7.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de persoon die samenwoont met de arbeider en deel uitmaakt van zijn gezin gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de arbeider. HOOFDSTUK VIII. - Voorafgaande verwittiging en bewijs

Art. 8.Behalve in geval van overmacht, geniet de arbeider van de betaling van het normaal loon voor de afwezigheidsdagen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts op voorwaarde dat hij er zijn werkgever of diens vertegenwoordiger vooraf van heeft verwittigd binnen een redelijke termijn.

Het bewijs van de gebeurtenis die de afwezigheid rechtvaardigt moet door de arbeider worden geleverd.

Gebeurlijk kan de werkgever een officieel document vragen. HOOFDSTUK IX. - Voorwaarde van de gewone activiteitsdagen en het gebruik van het kort verzuim

Art. 9.Voor de toepassing van artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, worden enkel als afwezigheidsdagen beschouwd de gewone activiteitsdagen waarvoor de arbeider aanspraak had kunnen maken op het loon indien hij niet in de onmogelijkheid was geweest te werken door de in artikel 4 voorziene oorzaken.

Het normaal loon bedoeld in artikel 4 wordt slechts toegekend indien de afwezigheid werkelijk wordt aangewend voor de normale doelen hierboven opgesomd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^