Koninklijk Besluit van 13 maart 2013
gepubliceerd op 21 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 tot

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201244
pub.
21/08/2013
prom.
13/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" (Overeenkomst geregistreerd op 23 april 2012 onder het nummer 109430/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters uit de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Art. 2.Een artikel 9bis wordt ingevoegd in de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005. Dit artikel wordt als volgt geformuleerd : "In uitvoering van § 8 van artikel 51 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 betreffende de vergoeding van economische werkloosheid vanaf 1 januari 2012, is de bijkomende forfaitaire vergoeding bovenop de werkloosheidsvergoeding vastgesteld op 1/26e van het maandelijks maximum voorzien bij artikel 23 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, afgerond op de eurocent, hetzij 14,17 EUR voor het jaar 2012. Deze forfaitaire vergoeding omvat het supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen voorzien in artikel 9 van de wet van 12 april 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen.

Vanaf de 121e dag per kalenderjaar van schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van werkloosheid wegens economische oorzaken, werkloosheid wegens technische oorzaken of werkloosheid wegens slecht weer, behoudt de werknemer alleen het recht op het supplement van 2 EUR per dag, hetwelk ten laste is van de werkgever."

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, geregistreerd op 21 september 2011 onder het nummer 105864/CO/121, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen".

Zij kan worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden door middel van een aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^