Koninklijk Besluit van 13 maart 2016
gepubliceerd op 30 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 252 en 276 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022139
pub.
30/03/2016
prom.
13/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022139

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


13 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 252 en 276 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 118, derde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 oktober 2004 en 11 december 2013, en 121, § 1, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 27 juli 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 24 augustus 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 oktober 2015;

Overwegende het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 12 juni 2015 en bevestigd op 25 juni 2015;

Overwegende de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 58.815/2 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 252 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 2003, 1 juli 2008 en 11 december 2013, wordt tussen het zevende en het achtste lid een lid ingevoegd, luidende : "In afwijking van het vijfde lid heeft, voor de sector geneeskundige verzorging, de inschrijving van de gerechtigden bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° bis, van de gecoördineerde wet, uitwerking vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de hoedanigheid werd verworven, onder de opschortende voorwaarde van hetzij de betaling van de eerste sociale kwartaalbijdrage die verschuldigd is krachtens artikel 13bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hetzij de verkrijging van een vrijstelling van bijdrage voor die eerste sociale kwartaalbijdrage, in toepassing van artikel 17 van hetzelfde besluit.".

Art. 2.Artikel 276, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2008, wordt aangevuld met de volgende zin : "Voor de sector geneeskundige verzorging worden die gegevens echter meegedeeld door de voornoemde kassen binnen de maand die volgt op hetzij de betaling van de eerste sociale kwartaalbijdrage die verschuldigd is krachtens artikel 13bis van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hetzij de verkrijging van een vrijstelling van bijdrage voor die eerste sociale kwartaalbijdrage, in toepassing van artikel 17 van hetzelfde besluit, en er blijkt uit dat deze personen met toepassing van hetzelfde besluit onderworpen zijn aan de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, en dat ze de eerste sociale kwartaalbijdrage die verschuldigd is hebben betaald of daarvan werden vrijgesteld.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016, en dit voor de gerechtigde waarvan de periode van begin van bezigheid overeenkomstig artikel 13bis, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten vroegste het tweede kwartaal van het jaar 2016 een aanvang neemt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat zich betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De minister van Zelfstandigen, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^