Koninklijk Besluit van 13 mei 2005
gepubliceerd op 23 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2005022376
pub.
23/05/2005
prom.
13/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MEI 2005. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid op artikel 15 en op 18bis, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1989 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in vers vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren die als huisdier worden gebruikt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 januari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1989 houdende veterinairrechtelijke voorwaarden voor de invoer en de doorvoer van vers vlees van gevogelte herkomstig van een lid-Staat van de Europese Gemeenschap;

Gelet op de Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 17 januari 2005;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 22 februari. 2005;

Gelet op het advies 38.241/3 van de Raad van State, gegeven op 26 april 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit worden verstaan onder: 1° Alle stadia van de productie, verwerking en distributie: elk stadium vanaf en met inbegrip van de primaire productie van een product van dierlijke oorsprong en met inbegrip van de opslag, het vervoer, de verkoop of de levering aan de eindverbruiker;2° Het binnenbrengen: het binnenbrengen van producten in het Koninkrijk met het oog op de plaatsing ervan volgens de douaneprocedures vermeld in artikel 4, lid 16, punten a) tot en met f), van Verordening (EG) nr.2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek; 3° Officiële dierenarts: de dierenarts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;4° Producten van dierlijke oorsprong: producten die uit dieren zijn verkregen, en de daaruit verkregen voor menselijke consumptie bestemde producten, inclusief levende dieren die daarvoor bestemd zijn;5° Minister: de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid;6° Agentschap: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;7° Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is, in de vestigingseenheid waarover hij het dagelijkse beheer heeft, voor de naleving van de voorschriften vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen sluiten betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen;8° Derde land: een land dat niet behoort tot de Europese Unie.

Art. 2.In dit besluit worden de algemene veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld die gelden voor alle stadia van de productie, verwerking, distributie, van het in de handel brengen, en bij het binnenbrengen van producten van dierlijke oorsprong uit derde landen, alsmede de daaruit verkregen voor menselijke consumptie bestemde producten. HOOFDSTUK II. - Veterinairrechtelijke voorschriften voor alle stadia van de productie, verwerking en distributie van producten van dierlijke oorsprong

Art. 3.§ 1. Teneinde te voorkomen dat de exploitanten van de levensmiddelensector in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie van producten van dierlijke oorsprong de verspreiding van op dieren overdraagbare ziekten veroorzaken, moeten zij de voorwaarden naleven, bepaald in §§ 2 en 3. § 2. Producten van dierlijke oorsprong mogen slechts verkregen zijn van dieren die beantwoorden aan de veterinairrechtelijke voorschriften vervat in de besluiten vermeld in bijlage I. § 3. De exploitanten moeten de producten van dierlijke oorsprong verkrijgen van dieren : 1° die niet komen van een bedrijf, een inrichting, een grondgebied of een deel van een grondgebied waar voor de betrokken dieren en producten om veterinairrechtelijke redenen beperkende maatregelen gelden op grond van de in bijlage I genoemde voorschriften;2° die, wanneer het gaat om vlees en vleesproducten, niet gedood zijn in een inrichting waar bij de slacht of tijdens de productie dieren die besmet waren of waarvan vermoed werd dat ze besmet waren met een van de ziekten als waarvoor de onder 1° bedoelde maatregelen gelden, dan wel karkassen, of delen daarvan, van dergelijke dieren aanwezig waren, tenzij dit vermoeden niet meer bestaat;3° die, wanneer het om aquacultuurdieren en producten gaat, voldoen aan het ministerieel besluit van 14 december 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren en aquacultuurproducten. HOOFDSTUK III. - Afwijkingen

Art. 4.§ 1. In afwijking van de bepalingen in artikel 3 en met de inachtneming van de ziektebestrijdingsmaatregelen bedoeld in bijlage I, kan het Agentschap toestemming verlenen voor de productie, verwerking en distributie van producten van dierlijke oorsprong, afkomstig van een grondgebied of een deel van een grondgebied waarvoor veterinairrechtelijke beperkingen gelden maar die niet afkomstig zijn van een bedrijf dat besmet is of waarvan vermoed wordt dat het besmet is, en er de wijze van uitvoering van bepalen op voorwaarde dat : 1° de te behandelen producten van dierlijke oorsprong naar behoren zijn geïdentificeerd;2° de producten van dierlijke oorsprong, in afwachting van de behandeling bedoeld in 3°, bij het verkrijgen, het hanteren, het vervoer en de opslag, in de tijd of de ruimte gescheiden zijn gehouden van producten die wel aan alle veterinairrechtelijke voorschriften voldoen;3° de producten van dierlijke oorsprong een behandeling overeenkomstig bijlage II ondergaan die voldoende is om het betrokken veterinairrechtelijke probleem te verhelpen;4° de behandeling wordt toegepast in een inrichting die daartoe aangewezen is door het Agentschap. § 2. De Minister kan de voorwaarden bepalen voor het vervoer van de producten van dierlijke oorsprong bedoeld in § 1 buiten het grondgebied, waarvoor om veterinairrechtelijke redenen beperkende maatregelen gelden. § 3. De productie, verwerking en distributie van aquacultuurproducten die niet aan de voorwaarden van artikel 3 voldoen, zijn toegestaan onder voorbehoud van de voorwaarden vastgesteld in het ministerieel besluit van 14 december 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren en aquacultuurproducten. § 4. Het Agentschap kan, in geval van dringende noodzakelijkheid, tijdelijke maatregelen voor de toepassing van dit artikel nemen. HOOFDSTUK IV. - Veterinaire certificaten

Art. 5.§ 1. Voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, vereisen een veterinair certificaat, indien een afwijking werd toegestaan krachtens artikel 4, § 1. § 2. De Koning kan het model van het certificaat en de bijzondere toepassingsmodaliteiten van dit artikel bepalen voor zover de Europese Commissie dit niet heeft gedaan. HOOFDSTUK V. - Invoer uit derde landen

Art. 6.Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor menselijke consumptie, mogen slechts uit derde landen worden binnengebracht indien zij voldoen aan de vereisten van hoofdstuk II dan wel indien ze gelijkwaardige waarborgen voor de dierengezondheid bieden.

Art. 7.Een veterinair certificaat dat beantwoordt aan de geldende communautaire bepalingen, moet worden overgelegd voor elk zending producten van dierlijke oorsprong, bij hun aankomst in het Koninkrijk. HOOFDSTUK VI. - Strafbepalingen

Art. 8.De inbreuken tegen dit besluit worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.

Art. 9.De inbreuken tegen dit besluit worden bestraft overeenkomstig de dierengezondheidswet van 24 maart 1987. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 10.Opgeheven worden: het koninklijk besluit van 16 mei 1989 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in vers vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren die als huisdier worden gebruikt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 januari 1991 en het koninklijk besluit van 16 mei 1989 houdende veterinairrechtelijke voorwaarden voor de invoer en de doorvoer van vers vlees van gevogelte herkomstig van een lidstaat van de Europese Gemeenschap.

Art. 11.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Napels, 13 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE Bijlage I Ziekten die in overweging dienen te worden genomen met betrekking tot de handel in dierlijke producten voor dewelke bestrijdingsmaatregelen werden ingesteld op grond van nationale wetgeving Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Onze besluit van 13 mei 2005 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage II Behandelingen om specifieke risico's voor de diergezondheid bij vlees en melk weg te nemen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld + Doeltreffendheid erkend. 0 Doeltreffendheid niet erkend. (*) De nodige maatregelen moeten worden getroffen om kruisverontreiniging te voorkomen. (**) Fo is de berekende dodende werking op bacteriële sporen.

Fo-waarde van 3,00 betekent dat het koudste punt in het product voldoende behandeld is om dezelfde dodende werking als 121 °C (250 °F) in 3 minuten met onmiddellijke opwarming en afkoeling.

Gezien om te worden gevoegd bij Onze besluit van 13 mei 2005 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^