Koninklijk Besluit van 13 mei 2017
gepubliceerd op 27 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017010026
pub.
27/06/2017
prom.
13/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010026

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 MEI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016 Brugdagen voor 2017, 2018 en 2019 (Overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2016 onder het nummer 134334/CO/216)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren.

Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.§ 1. De wettelijke bepalingen betreffende de feestdagen zijn van toepassing op : - de 10 wettelijke feestdagen; - de feesten van de gemeenschappen voor de bedienden die er worden tewerkgesteld. § 2. De feesten van de respectievelijke gemeenschappen in 2017, 2018 et 2019 zijn de volgende :

2017

2018

2019

Vlaamse Gemeenschap/ Communauté flamande

Dinsdag 11 juli/ Mardi 11 juillet

Woensdag 11 juli/ Mercredi 11 juillet

Donderdag 11 juli/ Jeudi 11 juillet

Franse Gemeenschap/ Communauté française

Woensdag 27 september/ Mercredi 27 septembre

Donderdag 27 september/ Jeudi 27 septembre

Vrijdag 27 september/ Vendredi 27 septembre

Duitstalige Gemeenschap/ Communauté germanophone

Woensdag 15 november/ Mercredi 15 novembre

Donderdag 15 november/ Jeudi 15 novembre

Vrijdag 15 november/ Vendredi 15 novembre


De bedienden tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen de verlofdag voor het feest van de gemeenschap in overeenstemming met de werkgever.

Art. 3.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 houdende invulling van de beschikbare loonmarge, hebben de bedienden in het jaar 2017 recht op de volgende drie verlofdagen : - vrijdag 14 april (Goede Vrijdag); - vrijdag 26 mei; - een verlofdag waarvan de datum wordt vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag.

Art. 4.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 houdende invulling van de beschikbare loonmarge, hebben de bedienden in het jaar 2018 recht op de volgende drie verlofdagen : - maandag 30 april; - vrijdag 11 mei; - maandag 31 december.

Art. 5.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 houdende invulling van de beschikbare loonmarge, hebben de bedienden in het jaar 2019 recht op de volgende drie verlofdagen : - vrijdag 19 april (Goede Vrijdag); - vrijdag 31 mei; - een verlofdag waarvan de datum wordt vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag.

Art. 6.Voor de bedienden die geen recht hebben op de bijkomende verlofdagen voorzien in artikel 3, worden die dagen afgehouden van hun wettelijk verlof.

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de dagen voorzien in artikel 3, voor de bedienden die geen wettelijk verlof hebben, als bijkomend verlof beschouwd.

Art. 7.Indien één van deze dagen reeds als verlofdag is toegekend door de werkgever, kan die op een andere dag in hetzelfde jaar worden genomen overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^