Koninklijk Besluit van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 25 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 maart 2003 betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000652
pub.
25/11/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT 5. MÄRZ 2003 - Ministerieller Erlass über den Betrag der in Artikel 91bis des Gesetzes vom 10.April 1971 über die Arbeitsunfälle erwähnten administrativen Geldbussen Der Minister der Sozialen Angelegenheiten, Aufgrund des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle, insbesondere des Artikels 91bis, eingefügt durch das Gesetz vom 29.

April 1996 und abgeändert durch das Gesetz vom 24. Dezember 1999 und das Gesetz vom 10. August 2001;

Aufgrund der Stellungnahme des Geschäftsführenden Ausschusses des Fonds für Berufsunfälle vom 15. Juni 1998 und vom 21. Mai 2002;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 30. April 1999;

Aufgrund des Gutachens des Staatsrates Nr. 29.157/1 vom 23. September 1999;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 5.

Februar 2003, Erlässt: Artikel 1 - Im Sinne des vorliegenden Ministeriellen Erlasses versteht man unter: - dem Gesetz: das Gesetz vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle sowie seine Ausführungserlasse und -verordnungen, - dem Königlichen Erlass vom 21. Dezember 1971: den Königlichen Erlass vom 21. Dezember 1971 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle, - den Kontrollbehörden: die in Artikel 87 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle erwähnten Bediensteten, - dem Fonds: den Fonds für Berufsunfälle, - den Versicherungsunternehmen: die in Artikel 49 des Gesetzes vom 10.

April 1971 über die Arbeitsunfälle erwähnten Versicherungsunternehmen, - Tag: Kalendertag, - den Bediensteten: die in Artikel 87 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle erwähnten Bediensteten.

Art. 2 - Die in Artikel 91bis § 1 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle erwähnte administrative Geldbusse kann gemäss folgender Tabelle auferlegt werden: 1. 125 Euro bis 1.250 Euro: - pro Tag, sofern Versicherungsverträge oder Unglücksfälle nicht, unvollständig oder unter Verstoss gegen Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971 in separater Geschäftsführung in eine Liste, eine Datei oder jedes andere Verzeichnis eingetragen worden sind, - pro Tag, für Daten, Auskünfte oder Unterlagen, die den Kontrollbehörden nicht, unvollständig oder nicht auf angemessene Weise mitgeteilt worden sind und die in den Artikeln 10, 11 und 13 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971 erwähnt sind, - pro Tag, für Versicherungsverträge, in denen die in Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971 erwähnten Artikel des Gesetzes nicht wiedergegeben sind, - pro Tag, für die Nichtanwendung von Artikel 4 des Königlichen Erlasses vom 30. Dezember 1976 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen von Artikel 59quater des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle, - pro Tag, für die Nichtübermittlung der in Artikel 8 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 30. Dezember 1976 erwähnten Meldung, - pro Tag, für die Nichtanwendung von Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 12. April 1984 zur Ausführung von Artikel 59quinquies des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle, - pro Tag, für die Nichtmitteilung der in Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 16. Dezember 1987 zur Organisation und Festlegung der Arbeitsweise einer zentralen Datenbank beim Fonds für Berufsunfälle erwähnten Daten gemäss den in Ausführung von Artikel 3 festgelegten Modalitäten, - pro Tag, für die Nichtanwendung von Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 12. August 1994 zur Ausführung von Artikel 51ter des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle, 2. 188 Euro bis 1.875 Euro: - a) pro Tag, für gekündigte oder ausgesetzte Versicherungsverträge, für die der Versicherungsträger dem Fonds die in Artikel 57 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971 erwähnten Auskünfte nicht mitteilt, - pro Tag, für die Nichtanwendung von Artikel 66ter Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971, - pro Tag, für die Nichtsendung des Beschlusses zur Weigerung der Übernahme des Unfalls an den Fonds, wie es in Artikel 63 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle vorgesehen ist, - b) pro Tag, für die unvollständige Mitteilung der Daten, Auskünfte, Unterlagen, Akten oder Versicherungsverträge an die Kontrollbehörden, - pro Tag, was die Unterlagen, Akten oder Versicherungsverträge betrifft, die gegen das Gesetz verstossen.

Die unter Buchstabe b) erwähnten administrativen Geldbussen werden nur insofern auferlegt, als sie nicht ausdrücklich in den Nummern 1, 2 Buchstabe a ), 3 und 4 erwähnt sind, 3. 375 Euro bis 3.750 Euro: - pro Tag, für die Daten, Informationen oder Auskünfte, die der Kontrollbehörde wissentlich falsch mitgeteilt worden sind und die in den Artikeln 10, 11 und 13 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971 erwähnt sind, - pro Tag, sofern die Verträge den Bestimmungen von Artikel 49 des Gesetzes und Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 1971 nicht entsprechen, - pro Tag, für die Nichteinhaltung oder die unvollständige Einhaltung der in Artikel 65 Absatz 8 des Gesetzes erwähnten Verpflichtung, 4. 5.000 Euro bis 50.000 Euro: - pro Tag, für die Nichteinhaltung oder die unvollständige Einhaltung der in Artikel 88bis Absatz 2 des Gesetzes erwähnten Verpflichtung.

Art. 3 - Die administrativen Geldbussen werden um 5 Prozent erhöht pro Teilbetrag von 2.500.000 Euro Prämieninkasso des Zweigs Arbeitsunfälle, erwähnt durch die Anwendung des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle, des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres des Versicherungsunternehmens.

Art. 4 - Die in Anwendung des vorliegenden Erlasses erhaltenen Beträge werden gegebenenfalls auf 3 Prozent der technischen und finanziellen Erträge verringert, mit einem Höchstbetrag von 1.250.000 Euro. Bei Wiederholung desselben Verstosses innerhalb einer Frist von fünf Jahren wird dieser Höchstbetrag auf 5 Prozent der technischen und finanziellen Erträge erhöht, ohne dass dabei der Betrag 1.875.000 Euro übersteigen darf.

Brüssel, den 5. März 2003 F. VANDENBROUCKE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^