Koninklijk Besluit van 13 oktober 2009
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2009011455
pub.
23/10/2009
prom.
13/10/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009011391 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, vierde gedachtestreepje, van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009011391 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling worden de woorden « en Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster » opgeheven.

Art. 2.Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend : - de heer Axel Delvoie als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken; - Mevr. Duciella Tabbara als vertegenwoordigster van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden; - de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie; - de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van Onze Minister van Migratie- en Asielbeleid; - de heer Gerben Croonenborghs als vertegenwoordiger van Onze Minister van Binnenlandse Zaken; - de heer Rudy Volders als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën; - de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; - de heer Thierry Martin als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden.

Art. 3.Worden benoemd tot leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling : - Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting; - de heer Frank Geerkens als vertegenwoordiger van Onze Minister van Buitenlandse Zaken; - de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden; - de heer Cédric van de Walle als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie; - de heer Philip Naert als vertegenwoordiger van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen; - de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van Onze Minister van Binnenlandse Zaken; - de heer Emmanuel Degrève als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën; - de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie; - de heer Mohamed Lahlali als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie.

Art. 4.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009011391 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009. »

Art. 5.Uitgezonderd artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2009, heeft dit besluit uitwerking met ingang van 15 september 2009.

Art. 6.Onze Minister, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^