Koninklijk Besluit van 13 oktober 2011
gepubliceerd op 22 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000716
pub.
22/11/2011
prom.
13/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 4, § 3, gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004, artikel 5, eerste lid, 5°, en artikel 6, eerste lid, 5°, gewijzigd door de wet van 7 mei 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen;

Gelet op het advies nr. 50.218/2 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, worden in de Nederlandse versie de woorden "voor de uitoefening van gezag over bewakingsagenten" vervangen door de woorden "voor de uitoefening van gezag over de bewakingsagenten".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt 4° vervangen als volgt : « 4° houder zijn van een "bijscholingsattest leidinggevend personeel" afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging; deze vereiste is niet van toepassing voor de personen die in de periode van vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging, een attest bekwamen, bedoeld, naar gelang het geval, in artikel 9 of 10; ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt 3° vervangen als volgt : « 3° voor de uitoefening van de activiteit bedoeld in artikel 1, § 1, 5°, van de wet, op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid : houder zijn van het bekwaamheidattest bewakingsagent - uitgaansmilieu" en het algemeen bekwaamheidattest bewakingsagent"; ».

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt 13° vervangen als volgt : « 13° houder zijn van een "bijscholingsattest bewakingsagent", afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging; deze vereiste is niet van toepassing voor de personen die in de periode van vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging, een attest bekwamen, bedoeld, naar gelang het geval, in de artikelen 12, 18, 21 of 21bis ; ».

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met twee bepalingen luidende : 1° « 16° voor de uitoefening van de activiteit bedoeld in artikel 1, § 1, 8°, van de wet : houder zijn van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen.» 2° « 17° voor de uitoefening van de activiteit bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1° en 5°, van de wet, op werkposten die onderworpen zijn aan de wet van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging : houder zijn van het "bekwaamheidsattest bewakingsagent - havenbewaking" en het "algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent".»

Art. 6.In artikel 8, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « in de artikelen 12, 18 en 21 » vervangen door de woorden « in de artikelen 12, 18, 21 en 21bis ».

Art. 7.In artikel 8, 4°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « en 22 tot en met 26 » vervangen door de woorden « en 21ter tot en met 25 ».

Art. 8.In artikel 8, 7°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « bedoeld in de artikelen 9 tot en met 25 » vervangen door de woorden « bedoeld in de artikelen 9 en 10, 12 tot en met 22, en 25 ».

Art. 9.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt 8° vervangen als volgt : « 8° voor deelname aan de oefeningen, bedoeld in artikel 23 en 25, het bewijs heeft voorgelegd te beschikken over een geldige wapendrachtvergunning voor het uitoefenen van gewapende bewakingsactiviteiten voor de onderneming door wie hij voor de schietoefeningen is ingeschreven, of dat een vernieuwingsaanvraag voor een wapendrachtvergunning werd ingediend door de onderneming door wie hij voor de schietoefeningen is ingeschreven; ».

Art. 10.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen 9°, 10° en 11°, luidende : « 9° voor de opleiding bedoeld in artikel 18, het bewijs heeft voorgelegd dat betrokkene bij de opleidingsinstelling is ingeschreven door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst, waartoe betrokkene behoort en die vergund is voor de activiteiten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4° van de wet; 10° voor de bijscholing bedoeld in artikel 26, het bewijs heeft voorgelegd over een van de attesten zoals bedoeld in artikelen 12, 18, 21 of 21bis te beschikken, of toepassing te kunnen maken van een vrijstelling of gelijkstelling door of krachtens de wet;11° voor de opleiding, bedoeld in artikel 21bis, het bewijs heeft voorgelegd minimum drie jaar te beschikken over een rijbewijs voor een of meerdere van de volgende categorieën : B, B+E, C, C+E, D, of D+E, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs.»

Art. 11.In artikel 12 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v sluiten, worden de woorden « 132 lesuren » vervangen door de woorden « 127 lesuren », en 11° vervangen als volgt : « 11° bedrijfseerstehulpverlener : 15 lesuren; ».

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde besluit, worden de woorden « bekwaamheidattest bewakingsagent - café en dansgelegenheden » vervangen door de woorden « bekwaamheidattest bewakingsagent - uitgaansmilieu », en 1° vervangen als volgt : « 1° regelgeving bij bewaking in het uitgaansmilieu : specifieke regels en bij bewaking in dit milieu veel voorkomende methodes en procedures : 8 lesuren; ».

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt een artikel 21bis ingevoegd, luidende : «

Art. 21bis.Het "bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen" wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 72 lesuren en bestaande uit volgende vakken, met goed gevolg heeft gevolgd : 1° algemene studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen en van de organisatorische omkadering waarbinnen zij optreden : 16 lesuren;2° toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken : 4 lesuren;3° psychologische conflicthantering bij verkeersagressie : 16 lesuren;4° toegepaste kennis van de regelgeving van het wegverkeer : 20 lesuren;5° middelen en methodes van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen : 16 lesuren.».

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt een artikel 21ter ingevoegd, luidende : «

Art. 21ter."Het bekwaamheidsattest bewakingsagent - havenbewaking" wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 16 lesuren en bestaande uit volgende vakken, met goed gevolg heeft gevolgd : 1° kennis van de haven als werkomgeving : 6 lesuren;2° security in de haven : 4 lesuren;3° bewaking in de haven : 4 lesuren;4° praktische toepassingen : 2 lesuren.».

Art. 15.In artikel 27 van hetzelfde besluit, worden de woorden « een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers sluiten betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers, » ingevoegd tussen de woorden « die beschikken over » en de woorden « een geldig attest ».

Art. 16.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Zij die beschikken over het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen' worden voor het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent" vrijgesteld voor het vak 'analoge en digitale communicatie". »

Art. 17.In artikel 32 van hetzelfde besluit, worden de woorden « behoudens het vak toegepaste interventie in permanente instellingen die cultureel erfgoed beheren" » vervangen door de woorden « behoudens het vak toegepaste preventie en interventie in permanente instellingen die cultureel erfgoed beheren" ».

Art. 18.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Zij die beschikken over het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' worden voor het bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen' vrijgesteld voor de vakken "algemene studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen en van de organisatorische omkadering waarbinnen zij optreden", "toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken" en 'psychologische conflicthantering bij verkeersagressie". »

Art. 19.In artikel 33 van hetzelfde besluit, worden de woorden « vrijgesteld voor de vakken "organisatie van de bewakingssector", "studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent", en "cultuurinzicht en omgaan met diversiteit" » vervangen door de woorden « vrijgesteld voor de vakken organisatie van de bewakingssector en hun activiteiten", studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent", toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen' en cultuurinzicht en omgaan met diversiteit". »

Art. 20.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende : « Zij die beschikken over het bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A" worden voor het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent" vrijgesteld voor het vak sociale verhoudingen in de bewakingssector".

Zij die beschikken over het bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A" of het bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B" worden voor het bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen" vrijgesteld voor het vak algemene studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen en van de organisatorische omkadering waarbinnen zij optreden". »

Art. 21.In artikel 36, tweede lid, van hetzelfde besluit, toegevoegd aan het koninklijk besluit van 7 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v sluiten, worden de woorden « in artikel 51 » vervangen door de woorden « in de artikelen 12, 2° en 3°, ».

Art. 22.In artikel 48 van hetzelfde besluit, worden de woorden « Wie, na herexamens, niet geslaagd is » vervangen door de woorden « Wie, na het eerste herexamen, niet geslaagd is ».

Art. 23.In artikel 51 van hetzelfde besluit, worden de woorden « 14, 1°, » ingevoegd tussen de woorden « 13, 1°, » en « 15, 1° », en de woorden « 21bis, 1°, » ingevoegd tussen de woorden « 21, 1°, » en « 22, 1° ».

Art. 24.Artikel 51 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Het examen betreffende de materie bedoeld in artikel 21bis, 4°, kan enkel afgenomen en beoordeeld worden door de FOD Mobiliteit en Vervoer. »

Art. 25.In artikel 52 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De kandidaat wordt voor deelname aan de examens afgenomen door SELOR en het examen afgenomen door de FOD Mobiliteit en Vervoer, ingeschreven door de opleidingsinstelling waarbij hij de opleiding, waarop deze examens betrekking hebben, volgt, of, voor het psychotechnisch onderzoek, door de opleidingsinstelling waar hij een opleiding zal volgen. ».

Bovendien, in de Nederlandse versie van het tweede lid van het artikel 52, worden de woorden « en onderzoeken » ingevoegd tussen de woorden « examens » en « zijn ten laste ».

Art. 26.In de Nederlandse versie van artikel 54, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « de onderzoeken, » ingevoegd tussen de woorden « niet geslaagd is in » en de woorden « de examens of de schietoefeningen ».

Art. 27.In de Nederlandse versie van artikel 55 van hetzelfde besluit, worden de woorden « de onderzoeken en » ingevoegd tussen de woorden « resultaten van » en de woorden « de examens ».

Art. 28.In artikel 71 van hetzelfde besluit wordt 5° vervangen als volgt : « 5° een personeelslid voltijds tewerkstellen, belast met de functie van cursuscoördinator, die voldoet aan de bepalingen van artikel 5 van de wet en artikel 72, 2° en 3°, die instaat voor de organisatie van de opleidingen, en die in het bezit is van een aangepast diploma van minstens het hoger onderwijs van het korte type of ermee gelijkgesteld en die in het bezit is van het attest zoals bedoeld in artikel 9 of 10, of het attest zoals bedoeld in artikel 9 indien de opleidingsinstelling, voor dewelke hij cursuscoördinator is, erkend is voor het organiseren van de opleiding zoals bedoeld in artikel 9; ».

Art. 29.In artikel 72, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « strafrechterlijke veroordelingen of » opgeheven.

Art. 30.In de Franse versie van artikel 72, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « au cours des six dernières années, » ingevoegd tussen de woorden « expérience professionnelle, » en de woorden « de minimum trois années consécutives ».

Art. 31.In artikel 72, eerste lid, 7°, van hetzelfde besluit, toegevoegd aan het koninklijk besluit van 7 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v sluiten, worden de woorden « en voor dezelfde materies in het kader van de bijscholing, » ingevoegd tussen de woorden « in het artikel 51, » en de woorden « met inachtneming van één herexamen ».

Art. 32.In artikel 74, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden « en 22 tot en met 25 » vervangen door de woorden « en 21bis tot en met 25 ».

Art. 33.In artikel 74, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « door een organisme dat is erkend voor het inrichten van cursussen voor hulpverlener, beoogd bij artikel 177 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming » vervangen door de woorden « door een instelling die voorkomt op de lijst met instellingen of werkgevers zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010201172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden sluiten betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden ».

Art. 34.In artikel 81, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « en het adres van de lesgever » opgeheven.

Art. 35.Artikel 81, 5°, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « 5° een bijgewerkte, door betrokkene ondertekende en gedateerde historiek van de door hem gevolgde opleidingen, van zijn beroepsloopbaan en zijn professionele functies; ».

Art. 36.Artikel 89 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « SELOR en de FOD Mobiliteit en Vervoer stellen, voor de door hen afgenomen examens, de administratie en de opleidingsinstelling in kennis van de door de administratie bepaalde persoonsgegevens en de resultaten van de ingeschreven cursisten, binnen de vierentwintig uren na het bekomen van de examen- en onderzoeksresultaten voor SELOR en binnen de week na het bekomen van de examenresultaten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. ».

Art. 37.Artikel 97 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met bepaling 13°, luidende : « 13° voor de behandeling van de materies die betrekking hebben op de opleiding bedoeld in artikel 21bis : een deskundige inzake verkeer van uitzonderlijke voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, van de Federale Wegpolitie en van de Federale Politieschool. »

Art. 38.In artikel 103, van het zelfde besluit, worden de woorden « en met de houders van het "bekwaamheidattest bewakingsagent - café en dansgelegenheden" » opgeheven.

Art. 39.Artikel 104 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Personen die in het bezit zijn van een algemeen bekwaamheidsattest van de basisopleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen of de interne bewakingsdiensten, afgeleverd conform het koninklijk besluit van 30 december 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003688 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling voor het jaar 1998 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003687 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, of hiervan vrijgesteld zijn, worden gelijkgesteld met de houders van het "bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale", indien zij houder waren van een identificatiekaart als operator alarmcentrale en dat deze activiteit door betrokkene werd uitgeoefend gedurende minstens drie jaar tussen 12 januari 2000 en 27 februari 2009. »

Art. 40.In artikel 106 van hetzelfde besluit, worden de woorden « 48 lesuren » vervangen door de woorden « 43 lesuren », en 3° vervangen als volgt : « 3° bedrijfseerstehulpverlener : 15 lesuren. ».

Art. 41.In de Franse versie van artikel 108, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v sluiten, worden de woorden « au service » vervangen door de woorden « en service au sein ».

Art. 42.In hetzelfde besluit wordt een artikel 108bis ingevoegd, luidende : «

Art. 108bis.Personen die vanaf tenminste 20 mei 2005 onafgebroken als begeleider van uitzonderlijke voertuigen in dienst waren van een onderneming of interne dienst van een onderneming waarvan een aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning werd ingediend in toepassing van artikel 22, § 10, eerste lid, van de wet, kunnen, voor wat betreft het uitvoerend personeel, het bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen' bekomen, zonder het afleggen van examens, indien ze de opleiding zonder enige afwezigheid gevolgd hebben binnen de achttien maanden na de betekening van de vergunning zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet. »

Art. 43.Dit besluit treedt in werking tien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 5, 2°, dat wordt bepaald door de minister.

Art. 44.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^