Koninklijk Besluit van 13 oktober 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2019015278
pub.
08/11/2019
prom.
13/10/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015278

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING


13 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010318 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 3, 3° ;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van een regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat Mevrouw Céline Tellier haar ontslag heeft aangeboden als vertegenwoordigster van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevrouw Céline Tellier wordt ontslag verleend als vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties voor leefmilieubescherming bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2.Mijnheer Arnaud Collignon wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties voor leefmilieubescherming, ter vervanging van Mevrouw Céline Tellier voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^