Koninklijk Besluit van 13 oktober 2019
gepubliceerd op 04 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042077
pub.
04/11/2019
prom.
13/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042077

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


13 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019030426 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons;

Gelet op de voorstellen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen van 27 juni 2017 en 3 december 2018;

Gelet op de adviezen van de stafhouders van de ordes van advocaten van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen van 30 november 2018, van de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen van 3 december 2018, van de procureurs des Konings bij de parketten Bergen en Charleroi van 4 december 2018 en van de hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen van 17 december 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. op 2 april 2019;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Raad van State n. 66.206/1, gegeven op 17 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

Artikel 1.De rechtbank van eerste aanleg Henegouwen bestaat uit drie afdelingen: Charleroi, Bergen en Doornik.

Onder voorbehoud van hetgeen vermeld is in de artikelen 2 tot 6: - de afdeling Charleroi, met zetel te Charleroi, heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Chimay, Binche, de vier kantons Charleroi, de kantons Châtelet, Seneffe en Thuin; - de afdeling Bergen, met zetel te Bergen, heeft rechtsmacht over het grondgebied van de twee kantons Boussu-Colfontaine, het kanton La Louvière, de twee kantons Bergen en het kanton Zinnik; - de afdeling Doornik, met zetel te Doornik, heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Aat, Moeskroen, Leuze-en-Hainaut en de twee kantons Doornik.

Art. 2.De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Charleroi voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet gevestigd is te Charleroi.

De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Bergen voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet gevestigd is te Bergen.

De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Doornik voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet gevestigd te Doornik.

Art. 3.De strafzaken met betrekking tot misdrijven van fiscaal recht en douanerecht, met inbegrip van accijnzen, inbreuken op het Wetboek van economisch recht met uitzondering van boek III en boek XX, alsook inbreuken op telecommunicatie met uitzondering van elektronische communicatie, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de afdeling Bergen.

De strafzaken met betrekking tot terrorismemisdrijven, milieumisdrijven en stedenbouwmisdrijven vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de afdeling Charleroi.

De strafzaken met betrekking tot misdrijven met betrekking tot schijnhuwelijken, gedwongen huwelijken, schijn-wettelijke samenwoningen en gedwongen wettelijke samenwoningen, landbouw, voedselveiligheid en dierenwelzijn vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de afdeling Doornik.

Art. 4.De strafzaken met betrekking tot misdrijven van economisch recht buiten het Wetboek van economisch recht, alsook inbreuken op boek III van dit Wetboek, misdrijven van financieel recht, hacking, wapenhandel en militaire misdrijven, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de afdelingen Bergen en Charleroi.

De afdeling Bergen is bevoegd voor het grondgebied van de afdelingen Bergen en Doornik. De afdeling Charleroi is bevoegd voor het grondgebied van de afdeling Charleroi.

Art. 5.De strafzaken met betrekking tot misdrijven van mensenhandel en misdrijven van sociaal strafrecht vallen onder exclusieve bevoegdheid van de afdelingen Doornik en Charleroi.

De afdeling Doornik is bevoegd voor het grondgebied van de afdelingen Doornik en Bergen. De afdeling Charleroi is bevoegd voor het grondgebied van de afdeling Charleroi. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 6.Artikel 11 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 november 2015, van 15 april 2018 en van 20 januari 2019, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019030426 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons

Art. 7.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019030426 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, worden de bepalingen onder 2° en 3° opgeheven.

Art. 8.In artikel 18, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "1, 2° en 3°, " opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 9.Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.

Art. 10.Tot 30 november 2019, in artikel 1 worden de woorden "de twee kantons Boussu-Colfontaine, het kanton" gelezen als "de kantons Boussu, Dour-Colfontaine, Edingen-Lens", de woorden "Aat" gelezen als "Aat-Lessen" en de woorden "Leuze-en-Hainaut" gelezen als "Peruwelz - Leuze-en-Hainaut".

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^