Koninklijk Besluit van 13 september 2004
gepubliceerd op 13 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de su

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202822
pub.
13/10/2004
prom.
13/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" vanaf 1 januari 2004 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" vanaf 1 januari 2004.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Kos, 13 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 Bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" vanaf 1 januari 2004 (Overeenkomst geregistreerd op 12 december 2003 onder het nummer 69041/CO/118)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing : - op de werkgevers van de ondernemingen van de suikernijverheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en dit voor de suikerfabriek, de suikerraffinaderij, de invertsuiker, het citroenzuur, de kandijfabriek, de gistfabriek en de distilleerderij, - op de arbeiders en arbeidsters tewerkgesteld in ondernemingen bedoeld in voorgaande alinea.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst sluit aan bij artikel 13, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de suikernijverheid en haar bijproducten" (geregistreerd onder het nummer 69040/CO/118).

Art. 3.§ 1. De bijdragen voor de werking van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" zijn de volgende. § 2. Voor het eerste kwartaal van 2004 bedragen de bijdragen : 0,68 pct. § 3. Vanaf 1 april 2004 tot 30 juni 2005 bedragen de bijdragen : 0,53 pct.

Art. 3bis.Deze bijdragen zullen rechtstreeks worden ingevorderd door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de suikernijverheid en haar bijproducten". § 4. Vanaf 1 juli 2005 en voor onbepaalde duur bedragen de bijdragen : 0,53 pct.

Art. 4.§ 1. De volgende bijkomende bijdragen worden geïnd voor alle ondernemingen voor de werking van het Instituut voor Professionele Vorming, hierna genoemd "IPV". § 2. Vanaf 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 bedraagt de werkgeversbijdrage 0,15 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen. § 3. Vanaf 1 juli 2004 en voor onbepaalde duur bedraagt de werkgeversbijdrage 0,20 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijnde 0,05 pct. voor de financiering van vorming in het algemeen en 0,15 pct. voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen.

Art. 5.De partijen vragen de algemeenverbindendverklaring aan.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2004 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen middels een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan alle organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 september 2004.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^