Koninklijk Besluit van 13 september 2020
gepubliceerd op 16 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2020

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020044111
pub.
16/12/2020
prom.
13/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044111

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de financie wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten voor het begrotingsjaar 2020, programma 13.63.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 156 tot en met 176 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 augustus 2020;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ten laste van basisallocatie 63 20 41.40.04 van de begroting 2020 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan de N.V. A.S.T.R.I.D. een dotatie toegekend binnen de grenzen van de beschikbare kredieten met een maximum van 4.136.000 euro voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112.

De betaling van de dotatie zal gebeuren volgens artikel 172 van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D..

Art. 2.De boekhouding van de N.V. A.S.T.R.I.D. maakt het mogelijk de aanwending van deze dotatie te volgen.

Art. 3.Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de dotatie een synthese aan de regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de toegekende dotatie en de aanwending ervan.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^