Koninklijk Besluit van 14 april 2009
gepubliceerd op 20 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000266
pub.
20/04/2009
prom.
14/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Algemeen Kieswetboek, inzonderheid op artikel 147bis, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1982, 6 en 28 juli 1987, 5 april 1995, 7 maart 2002, 13 februari 2007 en 14 april 2009;

Gelet op de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, inzonderheid op artikel 16, § 2, 2°, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1994 en 5 april 1995;

Gelet op de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, inzonderheid op artikel 31, § 4, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 19, § 2, 2°, gewijzigd bij de wet van 5 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat wegens de nabijheid van de op zondag 7 juni 2009 vastgestelde gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen onverwijld alle maatregelen voor de organisatie van die verkiezingen moeten worden genomen, en dat met name het model van het attest dat de burgemeester aflevert wanneer een persoon wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland toelating wenst te krijgen om bij volmacht te stemmen, vastgesteld moet worden, overeenkomstig artikel 147bis, § 1, 7°, eerste lid, van het Kieswetboek, alsook het model van verklaring op erewoord dat overgelegd dient te worden door de kiezers die niet in staat zijn om met een bewijsstuk aan te tonen dat zij op de dag van de verkiezing effectief in het buitenland verblijven;

Overwegende dat deze modellen moeten worden vervangen of vastgesteld naar aanleiding van de wijziging aangebracht aan artikel 147bis, § 1, 7°, eerste lid, van het Algemeen Kieswetboek, door de wet van 14 april 2009 die de kiezer, die zich in de onmogelijkheid bevindt om een bewijsstuk over te leggen dat aantoont dat hij zich wegens een plezierverblijf in het buitenland onmogelijk naar het stembureau kan begeven op de dag van de verkiezing, toelaat om bij volmacht te stemmen mits hij een dergelijke verklaring op erewoord aflegt.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen wordt vervangen door de bijlage I bij dit besluit.

Art. 2.De verklaring op erewoord bedoeld in artikel 147bis, § 1, 7°, 1e lid, van het Algemeen Kieswetboek, is overeenkomstig met het model II dat bij onderhavig besluit wordt gevoegd en is bijlage 3 bij voornoemd koninklijk besluit van 10 april 1995.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

Bijlage I Bijlage 2 (bij het koninklijk besluit van 10 april 1995) Gemeente ......................

VERKIEZINGEN VAN.......

Attest voor het verlenen van volmacht om in zijn /haar naam te laten stemmen bij een verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen Ik, ondergetekende, . . . . ., burgemeester van de gemeente . . . . ., bevestig hierbij, na kennisneming van de bewijsstukken die hij/zij mij heeft voorgelegd of, bij gebreke hiervan, op grond van een verklaring op erewoord die hij/zij mij schriftelijk heeft meegedeeld in die zin, dat M. . . . . . . . . . . (naam en voornamen) (1), verblijvende te . . . . . straat, nr...., bus... als kiezer ingeschreven onder nummer.... . . . . . ....., in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, te weten in....... . . . . . ..........(2), niet gemotiveerd door beroeps- of dienstredenen.

Betrokkene, die zijn/haar aanvraag vóór . . . . . ........ (3) heeft ingediend, vervult derhalve de voorwaarden gesteld bij artikel 147bis van het Algemeen Kieswetboek, om een andere kiezer volmacht te geven om in zijn/haar naam te stemmen.

Afgegeven te................................. op...............

Gemeentestempel Burgemeester (handtekening) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT _______ Nota's (1) De naam en voornamen worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw of Mijnheer (2) De naam van het land vermelden.(3) De datum van de dag van de stemming vermelden. Bijlage II Bijlage 3 (bij het koninklijk besluit van 10 april 1995) Model van verklaring op erewoord om bij volmacht te kunnen stemmen wegens een plezierverblijf in het buitenland op de datum van de verkiezing Ik, ondergetekende, . . . . . (naam en voornamen) verklaar op mijn erewoord dat ik mij in de onmogelijkheid bevind om mij aan te bieden bij het stembureau op zondag . . . . . . . . . . (datum) wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, namelijk in . . . . . . . . . . . (land), om andere dan beroeps- of dienstredenen.

Ik kan inderdaad geen bewijsstukken voorleggen omdat . . . . . . . . . . (geef hier kort de reden voor de onmogelijkheid weer).

Gedaan te ...................., op ..............

Handtekening Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^