Koninklijk Besluit van 14 april 2009
gepubliceerd op 27 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000278
pub.
27/04/2009
prom.
14/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 48, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1995;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2009;

Overwegende dat de regeringscommissaris een controlebevoegdheid heeft die erin bestaat na te gaan of de beslissingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle conform zijn met het door de bevoegde Minister uitgestippelde beleid;

Overwegende dat de regeringscommissaris een vertrouwenspost bekleedt en dat daaruit voortvloeit dat de bevoegde Minister op discretionaire wijze kan oordelen wie hiervoor het meest aangewezen is;

Overwegende dat artikel 48 van voornoemde wet terzake geen beperkingen oplegt;

Overwegende dat Mevr. Nele Roobrouck, gezien haar opleiding tot Master in de Rechten en haar Advanced Master in Energy and Environmental Law en haar brede professionele ervaring in de energie- en klimaatsector de vereiste bekwaamheden bezit voor het uitoefenen van dit mandaat;

Overwegende dat zij het vertrouwen van de bevoegde Minister bezit;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer P. Tonon wordt ontheven uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 2.Mevr. Nele Roobrouck wordt benoemd tot regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^