Koninklijk Besluit van 14 april 2011
gepubliceerd op 27 april 2011

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de kosten van het Belgisch voorzitterschap van de EU in het 2e semester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaa

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2011003176
pub.
27/04/2011
prom.
14/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2011. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de kosten van het Belgisch voorzitterschap van de EU in het 2e semester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010, artikel 10, § 1;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven ten belope van 73.553.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 04 - FOD Personeel en Organisatie, 12 - FOD Justitie, 13 - FOD Binnenlandse Zaken, 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking, 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met het Belgisch voorzitterschap van de EU in het 2e semester van 2010;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's in 2011 nog kosten in verband met het voorzitterschap moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 1.138.000,00 euro en een vereffeningskrediet van 7.978.000,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2011.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Staatssecretaris voor Begroting, afwezig, G. VANHENGEL Minister van Begroting

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Staatssecretaris voor Begroting, afwezig, G. VANHENGEL Minister van Begroting

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^