Koninklijk Besluit van 14 april 2011
gepubliceerd op 26 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022153
pub.
26/04/2011
prom.
14/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 1, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministerraad van 18 maart 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het hier gaat om de uitvoering van het voorstel N1112/03 van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 8 december 2010 dat in werking moeten treden op 1 mei 2011; dat een tijdige uitvoering van dit Akkoord nodig is voor de tariefzekerheid en voor het behoud van het overlegmodel in de verplichte ziekteverzekering;

Gelet op advies 49.421/2 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen, wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende : «

Art. 3bis.Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen 301372-301383, bedoeld in voornoemd artikel 5, wordt vastgelegd op 15,50 EUR. »

Art. 2.In artikel 4, van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2007, 26 mei 2008 en 20 maart 2009 wordt het codenummer 301372-301383 geschrapt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2011.

Art. 4.De Minister die bevoegd is voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^