Koninklijk Besluit van 14 april 2011
gepubliceerd op 26 april 2011

Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022154
pub.
26/04/2011
prom.
14/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, 2°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de voorstellen van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 december 2010;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 december 2010;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 3 januari 2011;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 12 januari 2011;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 17 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministerraad van 18 maart 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het hier gaat om de uitvoering van de voorstellen N1112/01, 02, 05 van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 8 december 2010 die in werking moeten treden op 1 mei 2011; dat een tijdige uitvoering van dit Akkoord nodig is voor de tariefzekerheid en voor het behoud van het overlegmodel in de verplichte ziekteverzekering;

Gelet op advies 49.420/2 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek « Parodontologie » wordt het woord « 45e » vervangen door het woord « 50e » ;2° in de rubriek « Preventieve behandelingen » wordt het woord « 60e » vervangen door het woord « 63e »;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2011.

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^