Koninklijk Besluit van 14 december 2006
gepubliceerd op 25 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsprest

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006203990
pub.
25/01/2007
prom.
14/12/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar en ouder in het kader van het loopbaaneinde (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar en ouder in het kader van het loopbaaneinde.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2006 Vrijstelling van arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar en ouder in het kader van het loopbaaneinde (Overeenkomst geregistreerd op 5 juli 2006 onder het nummer 80269/CO/329.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de sector van de ontwikkelingssamenwerking en -educatie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Recht op vrijstelling van arbeidsprestaties

Art. 2.Voltijdse werknemers van 55 jaar of ouder hebben, in voorkomend geval vanaf de maand waarin zij 55 jaar worden, recht op een vrijstelling van arbeidsprestaties tot een gemiddelde arbeidsduur van 33 uur per week, met behoud van loon. HOOFDSTUK III. - Specificaties en modaliteiten

Art. 3.De conventionele arbeidsduur in de socio-culturele sector blijft behouden op 38 uur gemiddeld per week.

Art. 4.§ 1. De vrijstelling van arbeidsprestaties, bepaald in hoofdstuk II, wordt gerealiseerd door middel van compensatiedagen. In een volledig, voltijds gewerkt jaar staat één uur vrijstelling van arbeidsprestaties per week voor zes compensatiedagen.

Periode van afwezigheid waarvoor een wettelijke loonwaarborg geldt, worden als gewerkte periodes beschouwd. § 2. Deeltijdse werknemers hebben recht op een evenredig aantal compensatiedagen volgens hun contractuele arbeidsduur. § 3. Van het principe van de realisatie van de vrijstelling van arbeidsprestaties door middel van compensatiedagen kan worden afgeweken, hetzij met een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten op het niveau van de organisatie, hetzij - op vraag van de werknemer - in schriftelijk akkoord tussen de werkgever en werknemer. HOOFDSTUK IV. - Duur

Art. 5.Deze overeenkomst is gesloten voor een duur van 12 maanden. Ze treedt in werking op 1 januari 2006 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2006. Ze heeft geen doorwerking na deze datum.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^