Koninklijk Besluit van 14 december 2006
gepubliceerd op 16 januari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op het herstel van de loonspanning van sommige categorieën va

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006204049
pub.
16/01/2007
prom.
14/12/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op het herstel van de loonspanning van sommige categorieën van werknemers tewerkgesteld in ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op het herstel van de loonspanning van sommige categorieën van werknemers tewerkgesteld in ondernemingen voor beschutte tewerkstelling.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998 Herstel van de loonspanning van sommige categorieën van werknemers tewerkgesteld in ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (Overeenkomst geregistreerd op 26 januari 1999 onder het nummer 49875/CO/327) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en omschrijving van de begrippen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap", en op sommige categorieën van arbeiders die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" verstaat men : zowel de mannelijke als vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Onder "sommige categorieën van werknemers" verstaat men : die arbeiders die niet ressorteren onder de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie van sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling, en die evenmin ressorteren onder de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1997 betreffende de functiecategorieën en de minimumlonen van de werknemers met een handicap, en die niet tot de omkadering behoren. HOOFDSTUK II. - Herstel van de loonspanning

Art. 3.De brutolonen worden vanaf 1 juli 1998 verhoogd met 5 BEF per uur.

Voor 1998 gebeurt die onder vorm van het uitkeren van een eenmalige premie ten bedrage van 4 500 BEF (5 BEF per gepresteerd uur). Deze wordt pro rata temporis berekend - een begonnen maand is een volledige maand.

Vanaf 1 januari 1999 wordt de 5 BEF bij het uurloon gevoegd. HOOFDSTUK III. - Onverenigbaarheid

Art. 4.De toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet cumuleerbaar met de voordelen die voorzien zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, afgesloten in uitvoering van het "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector", gericht op het toekennen van een jaarlijkse premie aan de werknemers die ressorteren onder de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen en geldigheidsduur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1998 en is gesloten voor onbepaalde duur. Hij kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen mits een opzegging van drie maanden, betekend bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^