Koninklijk Besluit van 14 december 2010
gepubliceerd op 21 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011495
pub.
21/12/2010
prom.
14/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, artikel 31 gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, en artikel 35;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen, de gebruiksvergunningen die werden afgeleverd op basis van de wet van 1 oktober 1855 betreffende de maten en gewichten geldig blijven tot hun vervaldag, en ten laatste tot 1 januari 2011;

Dat het echter onmogelijk blijkt om alle vergunningen te vervangen vóór de datum van hun verstrijken, waaronder de vergunningen die vervallen in de loop van de maand november;

Dat het echter noodzakelijk is dat deze instrumenten kunnen blijven gebruikt worden;

Dat de afwezigheid van gebruiksvergunning de metingen onwettig zou maken, hetgeen belangrijke economische en juridische gevolgen zou hebben;

Dat dus dringend de termijn van de overgangsmaatregel zou moeten worden verlengd voor de instrumenten waarvan de goedkeuring komt te vervallen, om op die manier deze juridische leemte te vermijden;

Dat bovendien sommige types van instrumenten gereglementeerd zijn of zullen gereglementeerd worden;

Dat de termijn voor het afwikkelen van de nazichtprocedures vóór het op de markt brengen (modelgoedkeuring en eerst ijk) zoals voorzien door de reglementering, noopt tot het tijdelijke gebruik van instrumenten die voorzien zijn van een gebruiksvergunning om aldus te vermijden dat er geen meetinstrumenten meer voorhanden zouden zijn die in overeenstemming zijn met de reglementering;

Dat de termijn van de overgangsmaatregel dus dringend verlengd zou moeten worden voor de instrumenten waarvan de vergunning komt te vervallen;

Gelet op advies 48.919/1 van de Raad van State, gegeven op 19 november 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.De gebruiksvergunningen afgeleverd op basis van de wet van 1 oktober 1855 betreffende de maten en gewichten kunnen, onder de voorwaarden van de bestaande vergunning, door de Metrologische Dienst worden verlengd tot 1 januari 2015. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^