Koninklijk Besluit van 14 december 2010
gepubliceerd op 07 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022527
pub.
07/01/2011
prom.
14/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector;

Gelet op het feit dat in 2009 met de Regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten geen akkoord kon bereikt worden om de in artikel 10, derde lid van die bijzondere wet bepaalde elementen vast te stellen;

Gelet op de akkoordbevinding van het Overlegcomité Federale Regering - Gemeenschaps- en Gewestregeringen, gegeven op 26 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting van 30 november 2010, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973, met name op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de voor het jaar 2010 verschuldigde responsabiliseringsbijdragen zo snel mogelijk bij de Pensioendienst voor de overheidssector moeten toekomen, is het noodzakelijk dat dit besluit zo spoedig mogelijk wordt aangenomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2010 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt : 1° Vlaamse Gemeenschap : 7.104.687,00 euro 2° Franse Gemeenschap : 8.427.913,00 euro 3° Duitstalige Gemeenschap : 108.347,00 euro 4° Waals Gewest : 518.918,00 euro 5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 75.528,00 euro 6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : 5.439,00 euro 7° Franse Gemeenschapscommissie : 1.836,00 euro

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiterlijk op 31 december 2010 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Grote Steden, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^